Τρίτη, 20 Απριλίου 2010

Πρόσκληση ενδιαφέροντος για συμμετοχή σε σεμινάριο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ) Έδεσσας μετά τα θετικά αποτελέσματα που προέκυψαν από το καινοτόμο πιλοτικό πρόγραμμα Μικτής Εκπαίδευσης (πρόσωπο με πρόσωπο και από απόσταση σύγχρονη και ασύγχρονη τηλεκπαίδευση) το οποίο ανέπτυξε την προηγούμενη σχολική χρονιά (http://create2009.europa.eu/projects/participating_countries/greece.html), περιλαμβάνει και πάλι στο επιμορφωτικό του έργο πρακτικές που αξιοποιούν την Πληροφορική, τις Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο.

Προτίθεται, λοιπόν, να πραγματοποιήσει καινοτόμο σεμινάριο ΠΕ με τίτλο Επιμόρφωση « από ρήματα και από απόσταση»: Οραματίζομαι, Σχεδιάζω και Δημιουργώ εκπαιδευτικό υλικό για τη διαχείριση απορριμμάτων, συγκεκριμένα επιμορφωτικό σεμινάριο ΠΕ στην Έδεσσα την Παρασκευή 7 και το Σάββατο 8 Μαΐου 2010 και στη συνέχεια, από απόσταση επιμόρφωση εκπαιδευτικών στο σχεδιασμό και στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού ΠΕ μέσω τηλεκπαίδευσης.

Στόχος είναι, κατά την ολοκλήρωση της παραπάνω επιμορφωτικής δραστηριότητας, κάθε εμπλεκόμενος εκπαιδευτικός να έχει σχεδιάσει και παράγει υποστηρικτικό εκπαιδευτικό υλικό προγράμματος με θέμα τη μείωση και τη διαχείριση των απορριμμάτων, προσαρμοσμένο στις ανάγκες και τα δεδομένα της περιοχής και των μαθητών του. Απώτερος σκοπός είναι η επαρκής κάλυψη αναγκών σε εκπαιδευτικό υλικό για την πραγματοποίηση, από κάθε επιμορφούμενο εκπαιδευτικό, πολύμηνου προγράμματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην ίδια θεματική περιοχή, το οποίο θα απευθύνεται στους συγκεκριμένους μαθητές της σχολικής μονάδας που υπηρετεί. Το εκπαιδευτικό υλικό που θα προκύψει θα τύχει δημοσιοποίησης, προβολής και περαιτέρω αξιοποίησης στο πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Θεματικού Δικτύου ΠΕ «Απορρίμματα: Τα χρήσιμα… άχρηστα» το οποίο συντονίζεται από το ΚΠΕ Έδεσσας.

Η επιμορφωτική δραστηριότητα θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου 2010 και απευθύνεται:

• σε εκπαιδευτικούς σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης όλης της χώρας, ως επιμορφούμενοι, συνολικά 30 άτομα και

• σε εκπροσώπους ομοθεματικών, με το παρόν σεμινάριο, Εθνικών, Περιφερειακών και Τοπικών Δικτύων Π.Ε.

καθώς και σε μέλη Παιδαγωγικών Ομάδων (ΠΟ) ΚΠΕ που υλοποιούν προγράμματα για τη διαχείριση απορριμμάτων κι έχουν παράγει σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, ως παρατηρητές, συνολικά 10 άτομα.

Το Κ.Π.Ε Έδεσσας προτίθεται να καλύψει από τη Διαχειριστική Επιτροπή του ή -λόγω οικονομικής δυσπραγίας αυτής- από οικονομικούς πόρους του Δήμου Έδεσσας, τα έξοδα διατροφής, διαμονής των επιμορφούμενων εκπαιδευτικών και των παρατηρητών. Τα έξοδα μετακίνησής τους αιτήθηκε το ΚΠΕ προς το Υπουργείο Παιδείας και ΔΒΜΘ να καλυφθούν, όπου είναι δυνατόν, από τις αντίστοιχες Περιφερειακές Διευθύνσεις στις οποίες υπάγονται (σχετικοί ΚΑΕ), ενώ σε διαφορετική περίπτωση θα καλυφθούν από τους ίδιους.

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής στο σεμινάριο (υπόδειγμα 1) θα γίνει από τους εκπαιδευτικούς, μέσω των Υπεύθυνων ΠΕ έως τις 22/4/2010. Παρακαλούνται οι Υπεύθυνοι ΠΕ. να διαβιβάσουν στο ΚΠΕ Έδεσσας το αίτημα των εκπαιδευτικών της περιοχής ευθύνης τους, καταρχήν ηλεκτρονικά ή με FAX έως τις 26/4/2010 και στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο .

Η υποβολή αίτησης συμμετοχής ως παρατηρητές στο σεμινάριο (υπόδειγμα 2), θα γίνει από τους ενδιαφερόμενους απευθείας στο Κ.Π.Ε. Έδεσσας ηλεκτρονικά, έως τις 22/4/2010 και στη συνέχεια με το συμβατικό ταχυδρομείο.


Τηλ.:23810-51337, FAX: 23810-21737E mail: kpeedessa@sch.gr

Πληροφορίες: Κολίνη Καλλιόπη

Δεν υπάρχουν σχόλια: