Δευτέρα, 14 Απριλίου 2008

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ EKΠΑΙΔΕΥΣΗ ΥΠΟΜΝΗΜΑ: Προς τον Υφυπουργό Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων κ. Ανδρέα ΛυκουρέντζοΟ θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με 30ετή σταθερή δυναμική παρουσία στην τυπική σχολική εκπαίδευση, αποτέλεσε το όχημα με το οποίο έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική πράξη ενεργητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από την εισαγωγή αυτή επωφελήθηκαν οι άλλες σχολικές δραστηριότητες και γενικά τα προαιρετικά και καινοτόμα προγράμματα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) ως θεσμός και ως καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ των άλλων:
Δίνει διέξοδο στη διάθεση των μαθητών για δράση και δημιουργία.
Προάγει την ενεργό συμμετοχή, τη βιωματική προσέγγιση και την ολιστική αντίληψη για τη μάθηση.
Καλλιεργεί την αμφίδρομη σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.
Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών και υπευθύνων πολιτών με κριτική και δημιουργική σκέψη και νέα αντίληψη και στάση ζωής για την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικολογικής – κοινωνικής κρίσης.
Η δεκαετία 2005-2014 είναι επίσημα η δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Ακόμη και με βάση την απόφαση της, στρατηγική της UNECE (2005), η Π.Ε. είναι το βασικό εργαλείο για την Ε.Α.Α. Ειδικότερα ο τρόπος που η Π.Ε. υλοποιείται στη χώρα μας καλύπτει το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που τίθενται από τις βασικές αρχές της Ε.Α.Α. Συνεπώς, η ένταξη της Ε.Α.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διευκολύνεται από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες εφαρμογής της Π.Ε.
Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. πιστεύει στη δύναμη και στην παιδαγωγική αξία του θεσμού της Π.Ε. και επιδιώκει την ενδυνάμωση, τη σωστή εφαρμογή και την επέκτασή της σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).
Για το λόγο αυτό προτείνουμε:
1. Επέκταση της ευέλικτης ζώνης στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση με διάθεση χρόνου για την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. Σε αρχικό στάδιο προτείνεται η εφαρμογή πιλοτικού προγράμματος με χρηματοδότηση από την 4η Προγραμματική Περίοδο.
2. Διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. σε όλη τη διάρκεια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Υπάρχει ήδη η εμπειρία της εφαρμογής του προγράμματος των ΣΠΠΕ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ που, δυστυχώς, δεν κάλυψε το σύνολο της περιόδου εφαρμογής του.
3. Διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχο του προγράμματος «Καλλιστώ». Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αδυναμίες της πρώτης εφαρμογής.
4. Εκπόνηση σχεδίου για την υλοποίηση ευρύτατου προγράμματος επιμόρφωσης σχετικά με την Π.Ε. και την ΕΑΑ σε εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία υποδεικνύει ότι για την ορθολογικότερη εφαρμογή αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων απαιτούνται:
α) Αξιοποίηση του δυναμικού της Π.Ε. (Υπεύθυνοι Π.Ε., ΚΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί της πράξης) ανά περιφέρεια.
β) Αξιοποίηση της εμπειρίας και των πρακτικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
γ) Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών Π.Ε. και Ε.Α.Α.
5. Βελτίωση της Υ.Α60991/Γ7/19-06-2006, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής επιλογής των στελεχών Π.Ε. (Υπέυθυνοι Π.Ε., ΚΠΕ)
6. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Υπεύθυνοι Π.Ε.
Αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Υπευθύνου Π.Ε. και ένταξη του στα Στελέχη της Εκπαίδευσης, με όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτή συνεπάγεται, όπως:
α) Την εισαγωγή του Υπευθύνου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στα Στελέχη Εκπαίδευσης.
β) Τη μοριοδότηση της θητείας του για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους.
γ) Την αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας στη θέση του Υπευθύνου Π.Ε. ως διδακτικής υπηρεσίας από την ημέρα ανάληψης των καθηκόντων κάθε Υπευθύνου.
δ) Την αύξηση της ειδικής αποζημίωσης και την ένταξή της στο μισθό του, ως επιδόματος θέσης.
ε) Την αναβάθμιση του ρόλου του Υπευθύνου Π.Ε. στην επιμόρφωση, με την αναγνώριση της δυνατότητας της αυτόνομης επιμορφωτικής του δραστηριοποίησης σε επίπεδο Δ/νσης.
στ) Τη θεσμοθέτηση ετήσιας ή ανά διετία συνάντηση Υπευθύνων Π.Ε.
ζ) Την αυτόνομη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις ανάγκες Π.Ε..
η) Τέλος, οι Υπεύθυνοι Π.Ε., που έχουν την ευθύνη της πολύπλευρης υποστήριξης των Προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων της περιοχής τους, είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή διοικητικής, γραμματειακής και επικοινωνιακής υποστήριξης. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους κάποια οικονομικά ποσά για την ανάπτυξη και υλοποίηση του επιμορφωτικού τους έργου.
7. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης
α) Τα ΚΠΕ να ενταχθούν στο 4ο ΚΠΣ, όπως προβλέπεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια Βίου Μάθηση» στο κεφάλαιο 2.11 «Αειφόρος Ανάπτυξη και Περιβάλλον.
β) Τα ΚΠΕ να χαρακτηρισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως Εκπαιδευτικές - Επιμορφωτικές Δομές Ειδικού Τύπου με αντικείμενο την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στο πλαίσιο της Ε.Α.Α., που θα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην κοινωνία.
γ) Άμεση προκήρυξη για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργου των ΚΠΕ στη νέα Προγραμματική Περίοδο (2007-2013) (με βάση τα υπάρχοντα Τεχνικά Δελτία Έργου, η χρηματοδότηση των ΚΠΕ σταματά στις 31/07/08).
δ) Επιχορήγηση από τον τακτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 30.000 € ανά έτος.
ε) Ένταξη των ΚΠΕ στις μονάδες που υποστηρίζει εξοπλιστικά ο Ο.Σ.Κ.
στ) Πλήρης υπαγωγή των ΚΠΕ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν.
ζ) Οι Υπεύθυνοι και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των ΚΠΕ να εξομοιωθούν διοικητικά και οικονομικά με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων με διατήρηση του ιδιαιτέρου θεσμικού πλαισίου επιλογής των.
η) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ υποχρεούνται να εργάζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 60991/Γ7/19-06-2006 τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα προσφέροντας επιπρόσθετο έργο χωρίς να αμείβονται. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση του εργατικού δικαίου και των διεθνών εργασιακών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την χώρα μας, καθώς και από το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση την αρχή της ισότητας. Απαιτείται αύξηση του επιδόματος, ρύθμιση του ωραρίου και κατοχύρωση της υπερωριακής αποζημίωσης πέραν του ωραρίου 8 π.μ. -3 μ.μ.
θ) Να υπάρξουν πρόσθετες αμοιβές εκπαιδευτικών των ΚΠΕ (Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και λοιπών μελών των Π.Ο.) από συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΚΠΣ, όπως αναφέρεται α) στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού της Ε.Ε. 448/2004, β) του Οδηγού Διαχείρισης ΕΠΕΑΕΚ για το θέμα και γ) στις Προβλέψεις Προσκλήσεων ΕΠΕΑΕΚ στους τελικούς δικαιούχους όπου το Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό αμείβεται επιπρόσθετα.
ι) Να κατοχυρωθεί θεσμικά η ιδιότητα των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ ως στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη κλιμάκωση.
ια) Ενίσχυση με νέα ΚΠΕ των Περιφερειών στις οποίες υπάρχει έλλειμμα με προτεραιότητα στην Αττική.
Έχοντας αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό θεμάτων η επίλυση των οποίων αφενός μεν επείγει, αφετέρου καθυστερεί εδώ και πολλά χρόνια, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραπέρα συζήτηση και γόνιμο διάλογο.

Αναμένοντας τη συνέχεια, σας ευχαριστούμε για τη συνάντηση.

Για το Δ.Σ. της Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.

Ο Γενικός Γραμματέας
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΗΛΙΟΥΡΑΣ
Ο Πρόεδρος
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΜΑΡΔΙΡΗΣ

Δεν υπάρχουν σχόλια: