Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Συνάντηση υφυπουργού Παιδείας με το Δ.Σ της Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλλοντική Εκπ/ση


Η συζήτηση έγινε σε κλίμα συναντίληψης για το ρόλο και τη σημασία της Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στην Παιδεία. Συζητήθηκε η ευρύτερη σημασία του θεσμού της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης στο εκπαιδευτικό σύστημα και ειδικότερα τα ζητήματα που αφορούν στους δυο βασικούς θεσμούς της, τους υπεύθυνους Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Κ.Π.Ε.).
Η Υφυπουργός τόνισε ότι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί έναν καινοτόμο θεσμό, ο οποίος οφείλει να έχει σημαίνοντα ρόλο στα πλαίσια του νέου Ανοιχτού Σχολείου. Στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση να είναι οργανικά δεμένη με το σύνολο της σχολικής ζωής, να διαπνέει το αναλυτικό πρόγραμμα και να αφορά όλους τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων. Προς αυτή την κατεύθυνση χρειάζονται αλλαγές και βελτίωση του θεσμικού πλαισίου που διέπει την αξιοκρατική στελέχωση και τον τρόπο λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η Υφυπουργός δήλωσε ότι στόχος του Υπουργείου Παιδείας είναι η συστηματική αναβάθμιση τόσο των στελεχών της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης όσο και της ανάπτυξης και λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Πρόσθεσε ότι η διαρκής επιμόρφωση στα πλαίσια της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι σημαντικό στοιχείο της Δια Βίου Μάθησης όχι μόνο όσων ασχολούνται με τα σχετικά προγράμματα αλλά και ευρύτερα στην κοινωνία.

Υπόμνημα Δ.Σ Πανελλήνιας Ένωσης Εκπαιδευτικών για την Περιβαλοντική Εκπ/ση(ΠΕΕΚΠΕ) προς την υπουργό Παιδείας

Ο θεσμός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (Π.Ε.) με 30ετή σταθερή δυναμική παρουσία στην τυπική σχολική εκπαίδευση, αποτέλεσε το όχημα με το οποίο έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική πράξη ενεργητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι στο εκπαιδευτικό μας σύστημα. Από την εισαγωγή αυτή επωφελήθηκαν οι άλλες σχολικές δραστηριότητες και γενικά τα προαιρετικά και καινοτόμα προγράμματα.

Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) ως θεσμός και ως καινοτόμος εκπαιδευτική διαδικασία μεταξύ των άλλων:

• Δίνει διέξοδο στη διάθεση των μαθητών για δράση και δημιουργία.

• Προάγει την ενεργό συμμετοχή, τη βιωματική προσέγγιση και την ολιστική αντίληψη για τη μάθηση.

• Καλλιεργεί την αμφίδρομη σχέση μεταξύ σχολείου και κοινωνίας.

• Συμβάλλει στη διαμόρφωση ενεργών και υπευθύνων πολιτών με κριτική και δημιουργική σκέψη και νέα αντίληψη και στάση ζωής για την αντιμετώπιση της ευρύτερης οικολογικής – κοινωνικής κρίσης.

Η δεκαετία 2005-2014 είναι επίσημα η δεκαετία της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (Ε.Α.Α.). Ακόμη και με βάση τη στρατηγική της UNECE (2005), η Π.Ε. είναι το βασικό εργαλείο για την Ε.Α.Α. Ειδικότερα ο τρόπος που η Π.Ε. υλοποιείται στη χώρα μας καλύπτει το σύνολο σχεδόν των θεμάτων που τίθενται από τις βασικές αρχές της Ε.Α.Α. Συνεπώς, η ένταξη της Ε.Α.Α. στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα διευκολύνεται από τις μέχρι σήμερα εμπειρίες εφαρμογής της Π.Ε.

Η Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε. πιστεύει στη δύναμη και στην παιδαγωγική αξία του θεσμού της Π.Ε. και επιδιώκει την ενδυνάμωση, τη βέλτιστη εφαρμογή και την επέκτασή της σε όλα τα επίπεδα του εκπαιδευτικού μας συστήματος (Πρωτοβάθμια, Δευτεροβάθμια, Τριτοβάθμια Εκπαίδευση).Για το λόγο αυτό προτείνουμε:Σχολικά Προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

1. Την ενσωμάτωση θεμάτων για την Αειφορία στα νέα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών,

2. Τη θεσμοθέτηση δίωρης εβδομαδιαίας «ζώνης», αφιερωμένης στην υλοποίηση αυτόνομων και αυτοτελών Διαθεματικών Projects με τη θεματολογία και τις μεθοδολογικές προσεγγίσεις και αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφορία και στην Α΄/θμια και στην Β΄/θμια Εκπαίδευση.

3. Τη διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης για την υλοποίηση προγραμμάτων Π.Ε. σε όλη τη διάρκεια της 4ης Προγραμματικής Περιόδου. Υπάρχει ήδη η εμπειρία της εφαρμογής του προγράμματος των ΣΠΠΕ στο πλαίσιο του Γ΄ ΚΠΣ που, δυστυχώς, δεν κάλυψε το σύνολο της περιόδου εφαρμογής του.

4. Τη διαμόρφωση προγράμματος χρηματοδότησης των σχολείων της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης αντίστοιχο του προγράμματος «Καλλιστώ». Απαιτείται σωστός προγραμματισμός για την υλοποίηση του προγράμματος αυτού, έτσι ώστε να αποφευχθούν οι αδυναμίες της πρώτης εφαρμογής.Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Την εκπόνηση σχεδίου για την υλοποίηση ευρύτατου προγράμματος επιμόρφωσης σχετικά με την Π.Ε. και την ΕΑΑ σε εκπαιδευτικούς όλων των κατηγοριών της Α΄/θμιας και της Β΄/θμιας Εκπαίδευσης. Η μέχρι σήμερα εμπειρία υποδεικνύει ότι για την ορθολογικότερη εφαρμογή αποτελεσματικών επιμορφωτικών προγραμμάτων απαιτούνται:

α) Αξιοποίηση του δυναμικού της Π.Ε. (Υπεύθυνοι Π.Ε., ΚΠΕ, Σχολικοί Σύμβουλοι, Πανεπιστήμια, εκπαιδευτικοί της πράξης) ανά περιφέρεια.

β) Αξιοποίηση της εμπειρίας και των πρακτικών άλλων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

γ) Προώθηση διοργάνωσης πανελλαδικού εύρους Επιμορφωτικών Σεμιναρίων σε συνεργασία με το ΙΝΕΠ,.

δ) Δημιουργία μητρώου επιμορφωτών Π.Ε. και Ε.Α.Α.

ε) Αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για «εξ’ αποστάσεως επιμόρφωση των εκπαιδευτικών» σε θέματα Π.Ε.

Υποστηρικτικοί θεσμοί της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης1. Βελτίωση της Υ.Α60991/Γ7/19-06-2006, ώστε να εξασφαλίζονται οι προϋποθέσεις αξιοκρατικής επιλογής των στελεχών Π.Ε. (Υπεύθυνοι Π.Ε., Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης)2. Διευθύνσεις Εκπαίδευσης - Υπεύθυνοι Π.Ε.

Αναβάθμιση του ρόλου και της θέσης του Υπευθύνου Π.Ε. και ένταξη του στα Στελέχη της Εκπαίδευσης, με όλες τις συνακόλουθες διευθετήσεις που αυτή συνεπάγεται, όπως:

α) Τη μοριοδότηση της θητείας του για τη διεκδίκηση οποιασδήποτε θέσης στελέχους.

β) Την αναγνώριση των χρόνων υπηρεσίας στη θέση του Υπευθύνου Π.Ε. ως διδακτικής υπηρεσίας.

γ) Την αύξηση της ειδικής αποζημίωσης και την ένταξή της στο μισθό του, ως επιδόματος θέσης.

δ) Την αναβάθμιση του ρόλου του Υπευθύνου Π.Ε. στην επιμόρφωση, με την αναγνώριση της δυνατότητας της αυτόνομης επιμορφωτικής του δραστηριοποίησης σε επίπεδο Δ/νσης.

ε) Τη θεσμοθέτηση ετήσιας ή ανά διετία συνάντησης Υπευθύνων Π.Ε.

στ) Την αυτόνομη χρηματοδότηση από τον τακτικό προϋπολογισμό στις Διευθύνσεις Εκπαίδευσης για τις ανάγκες Π.Ε..

ζ) Τέλος, οι Υπεύθυνοι Π.Ε., που έχουν την ευθύνη της πολύπλευρης υποστήριξης των Προγραμμάτων Π.Ε. των σχολείων της περιοχής τους, είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους στοιχειώδη υλικοτεχνική υποδομή διοικητικής, γραμματειακής και επικοινωνιακής υποστήριξης. Επίσης είναι απαραίτητο να έχουν στη διάθεσή τους κάποια οικονομικά ποσά για την ανάπτυξη και υλοποίηση του επιμορφωτικού τους έργου.3. Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

α) Άμεση προκήρυξη για την υποβολή των Τεχνικών Δελτίων Έργου των ΚΠΕ μέχρι το τέλος του ΕΣΠΑ (2007-2013). Με βάση τα υπάρχοντα Τεχνικά Δελτία Έργου, η χρηματοδότηση των ΚΠΕ σταματά στις 31/12/09.

β) Χορήγηση του επιδόματος θέσης σε όλα τα μέλη των Παιδαγωγικών Ομάδων των ΚΠΕ.

γ) Τα ΚΠΕ να χαρακτηρισθούν με νομοθετική ρύθμιση ως Εκπαιδευτικές - Επιμορφωτικές Δομές Ειδικού Τύπου με αντικείμενο την πραγματοποίηση εκπαιδευτικού και επιμορφωτικού έργου, στο πλαίσιο της Ε.Α.Α., που θα απευθύνονται σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης αλλά και στην κοινωνία.

δ) Οι Υπεύθυνοι και οι Αναπληρωτές Υπεύθυνοι των ΚΠΕ να εξομοιωθούν διοικητικά και οικονομικά με τους Διευθυντές και Υποδιευθυντές των Σχολικών Μονάδων με διατήρηση του ιδιαιτέρου θεσμικού πλαισίου επιλογής των.

ε) Οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στα ΚΠΕ υποχρεούνται να εργάζονται σύμφωνα με την Υ.Α. 60991/Γ7/19-06-2006 τα απογεύματα και τα Σαββατοκύριακα προσφέροντας επιπρόσθετο έργο χωρίς να αμείβονται. Αυτό συνιστά κατάφορη παραβίαση του εργατικού δικαίου και των διεθνών εργασιακών συμβάσεων που έχουν κυρωθεί από την χώρα μας, καθώς και από το Ελληνικό Σύνταγμα με βάση την αρχή της ισότητας. Απαιτείται αύξηση του επιδόματος, ρύθμιση του ωραρίου και κατοχύρωση της υπερωριακής αποζημίωσης πέραν του ωραρίου 8 π.μ. -3 μ.μ.

στ) Πλήρης υπαγωγή των ΚΠΕ στις Περιφερειακές Διευθύνσεις που ανήκουν.

ζ) Να κατοχυρωθεί θεσμικά η ιδιότητα των Εκπαιδευτικών των ΚΠΕ ως στελεχών εκπαίδευσης με αντίστοιχη κλιμάκωση στη μοριοδότηση.

η) Να υπάρξουν πρόσθετες αμοιβές εκπαιδευτικών των ΚΠΕ (Υπευθύνων, Αναπληρωτών Υπευθύνων και λοιπών μελών των Π.Ο.) από συγχρηματοδοτούμενα έργα του ΚΠΣ, όπως αναφέρεται α) στο αντίστοιχο άρθρο του κανονισμού της Ε.Ε. 448/2004, β) του Οδηγού Διαχείρισης ΕΠΕΔΒΜ για το θέμα και γ) στις Προβλέψεις Προσκλήσεων ΕΠΕΔΒΜ στους τελικούς δικαιούχους όπου το Επιστημονικό και Διοικητικό προσωπικό αμείβεται επιπρόσθετα.

θ) Ένταξη των ΚΠΕ στις μονάδες που υποστηρίζει εξοπλιστικά ο Ο.Σ.Κ.

ι) Επιχορήγηση κάθε ΚΠΕ από τον τακτικό προϋπολογισμό με το ποσό των 30.000 € ανά έτος.

ια) Ενίσχυση με νέα ΚΠΕ των Περιφερειών στις οποίες υπάρχει έλλειμμα με προτεραιότητα στην Αττική.Έχοντας αναφέρει ήδη μεγάλο αριθμό θεμάτων η επίλυση των οποίων αφενός μεν επείγει, αφετέρου καθυστερεί εδώ και πολλά χρόνια, σας διαβεβαιώνουμε ότι είμαστε στη διάθεσή σας για παραπέρα συζήτηση και γόνιμο διάλογο.
Για το Δ.Σ. της Ένωσης

Ο Γενικός Γραμματέας                                    Ο Πρόεδρος

Δρ. Παναγιώτης Πήλιουρας                             Δρ. Θοδωρής Μαρδίρης

Πέμπτη, 17 Δεκεμβρίου 2009

Δράσεις για την προστασία του κλίματος

 Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Διάσκεψης στην Κοπεγχάγη, σχετικά με τις κλιματικές αλλαγές, το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων σε συνεργασία με το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής και την Ειδική Μόνιμη Επιτροπή Προστασίας Περιβάλλοντος της Βουλής των Ελλήνων, έχοντας ως στόχο την ευαισθητοποίηση της μαθητικής κοινότητας σε περιβαλλοντικά ζητήματα, καλεί όσους εκπαιδευτικούς και μαθητές επιθυμούν, να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική πικετοφορία που αφορά στην προστασία του κλίματος.

Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μία από τις πιο κρίσιμες προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα και παράλληλα τη μεγαλύτερη παγκόσμια απειλή για την υγεία του 21ου αιώνα. Η σύγχρονη αλλά και οι μελλοντικές γενιές θα βιώσουν δυσανάλογα τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής. Επιπτώσεις που καλύπτουν όλο το φάσμα των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κοινωνικών και οικονομικών και επηρεάζουν τον τρόπο ζωής μας, την κοινωνία και το περιβάλλον που ζούμε.

Από τις 7 έως τις 18 Δεκεμβρίου τα έθνη όλου του κόσμου συναντώνται στην Κοπεγχάγη με σκοπό να συζητήσουν και να λάβουν δραστικά μέτρα που θα εμποδίσουν την κλιματική αλλαγή να φθάσει σε επικίνδυνα επίπεδα.

Η ελληνική αντιπροσωπεία, υπό την ηγεσία του Πρωθυπουργού, μετέχει στην Παγκόσμια Διάσκεψη με σκοπό να συμβάλει στην επίτευξη μιας δίκαιης και νομικά δεσμευτικής συμφωνίας, που θα αποτρέψει περαιτέρω αρνητικές περιβαλλοντικές παρεμβάσεις του ανθρώπου. Η εκπαιδευτική κοινότητα μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στην προσπάθεια αυτή, μεταφέροντας τις δικές της προτάσεις.

Το Υπουργείο Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων συμμεριζόμενο τις αγωνίες των μαθητών και των εκπαιδευτικών και εκφράζοντας τις ανησυχίες τους θεωρεί απαραίτητο να ενημερώσει, να κινητοποιήσει, να εκπαιδεύσει και να ευαισθητοποιήσει τη μαθητική κοινότητα. Είναι σημαντικό οι μαθητές μας να διατυπώσουν τη δική τους άποψη και να υψώσουν τη δική τους φωνή για ένα καθαρό, υγιές και ασφαλές περιβάλλον.

Το ενημερωτικό υλικό της διαδικασίας της πικετοφορίας- συλλογής ηλεκτρονικών υπογραφών- βρίσκεται στην ιστοσελίδα των Ηνωμένων Εθνών (http://www.sealthedeal2009.org) – αγγλική γλώσσα, την οποία και παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να γνωστοποιήσουν στους μαθητές τους προκειμένου να ενθαρρυνθούν να συμμετάσχουν ελεύθερα στην παγκόσμια αυτή δράση. (Η μετάφραση του κειμένου στην ελληνική γλώσσα ακολουθεί).

Στην συγκεκριμένη ιστοσελίδα η οποία έχει ως κεντρικό μήνυμα «ΕΠΙΚΥΡΩΣΕ ΤΗΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ- SEAL THE DEAL» θα βρείτε στο κεντρικό μενού πλοήγησης, πληροφορίες, δράσεις, οπτικοακουστικό υλικό και τα τελευταία νέα όσο αφορά την Παγκόσμια Εκστρατεία των Ηνωμένων Εθνών για την κλιματική αλλαγή. Στον ειδικό χώρο της κεντρικής ιστοσελίδας και στο πλαίσιο «ΔΙΑΔΩΣΕ ΤΟ ΜΗΝΥΜΑ-SPREAD THE MESSAGE» προτρέπονται οι μαθητές να υπογράψουν το υπόμνημα για μία δίκαιη συμφωνία για το κλίμα, στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης, συμπληρώνοντας τα πεδία με τα προσωπικά τους στοιχεία.

Το κείμενο της πικετοφορίας αναφέρει τα εξής: «Εμείς οι Λαοί του Κόσμου προτρέπουμε τους πολιτικούς ηγέτες: να επικυρώσουν τη συμφωνία στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης για μία οριστική, δίκαιη και αποτελεσματική συνθήκη για το κλίμα.

Να θέσουν δεσμευτικούς στόχους για τη μείωση των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου ως το 2020.

Να καθιερώσουν ένα πλαίσιο που θα ενισχύσει την κλιματική αντοχή των ευάλωτων χωρών και θα προστατεύσει ανθρώπινες ζωές και οικοσύστημα.

Να υποστηρίξουν τις προσπάθειες προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών και να διασφαλίσουν κλιματική δικαιοσύνη για όλους».

Επίσης, ενημερωτικό υλικό του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής σχετικά με την προστασία του κλίματος με τίτλο: Ένας πλανήτης, Ένας κόσμος, Ένας Σκοπός, είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας, Δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων (http://www.ypepth.gr/docs/brochure_cop15.hi-re-14.12.09.pdf). Επιπλέον πληροφορίες για την προστασία του κλίματος και τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης βρίσκονται στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (http://www.minenv.gr).

Τέλος, η Βουλή παίρνει θέση για την κλιματική αλλαγή και σχετικό κείμενο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.parliament.gr/doc/symperasmata9hsSeptebrioy.doc.

Παρακαλούνται οι εκπαιδευτικοί να διανείμουν το σχετικό υλικό καθώς και τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις των ιστοσελίδων στους μαθητές, προκειμένου να διευκολυνθεί η ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και συμμετοχή τους.

Με τέτοιου είδους δράσεις ενθαρρύνεται η ενεργός εμπλοκή των μαθητών αλλά και η ευαισθητοποίησή τους σε περιβαλλοντικά θέματα με ταυτόχρονη υιοθέτηση νέων συμπεριφορών ηλεκτρονικής συμμετοχής.

ΑΠΟ ΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ YΠΕΠΘ

Τρίτη, 15 Δεκεμβρίου 2009

ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΚΟΠΕΓΧΑΓΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ. Ώρες ευθύνης για τους ηγέτες του κόσμου

Βούρος Παναγιώτης –περιβαλλοντολόγοςΔώδεκα χρόνια μετά τη διεθνή συμφωνία του Κιότο, χωρίς ουσιαστικά αποτελέσματα μείωσης των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου αλλά με πλήθος πλέον ερευνητικών-επιστημονικών εργασιών, μελετών και εκθέσεων να κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για αλλαγή του κλίματος του πλανήτη, με επιπτώσεις σε κάθε τομέα της ανθρώπινης δραστηριότητας, οι ηγέτες του πλανήτη ή οι εκπρόσωποι τους, καλούνται στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης (7-18 Δεκεμβρίου), υπό την πίεση ευαισθητοποιημένων πολιτών του κόσμου, να καταλήξουν σε ένα νομικά δεσμευτικό κείμενο εφαρμογής συγκεκριμένων πολιτικών μείωσης των αεριών και αντιμετώπισης των επιπτώσεων των κλιματικών αλλαγών.
Είναι χαρακτηριστικό ότι ο ΓΓ του ΟΗΕ Μπαν Κι Μουν δήλωσε πριν λίγες μέρες «Χωρίς υπερβολή, μπορούμε να πούμε πως η ευμάρεια των ανθρώπων και η υγεία των κοινωνιών μας ακόμα και το μέλλον του πλανήτη μας-εξαρτάται από αυτά που κάνουμε σήμερα και στις ερχόμενες εβδομάδες».
Οι επιπτώσεις από την αλλαγή του κλίματος δεν αφορούν πια μόνο το μακρινό μέλλον. Οι μεγάλης έντασης πυρκαγιές ανά τον κόσμο (Μεσόγειος, Αυστραλία, Καλιφόρνια κ.α.), οι καύσωνες μεγαλύτερης διάρκειας, οι ισχυρές βροχοπτώσεις που συνοδεύονται από πλημμύρες και καταστροφές σε κάποια σημεία του πλανήτη, η λειψυδρία λόγω μείωσης των βροχοπτώσεων με αποτέλεσμα τη καταστροφή των γεωργικών εκτάσεων σε άλλες και το λιώσιμο των πάγων της Γροιλανδίας και της Ανταρκτικής αποτελούν μόνο μέρος και προάγγελο των αλλαγών που έρχονται ως συνέπεια του φαινομένου αυτού.
Η έκθεση του Διακυβερνητικού Πάνελ του ΟΗΕ για τις Κλιματικές Αλλαγές (IPCC) που δημοσιεύτηκε το 2007 παρουσιάζει ένα ζοφερό μέλλον με άνοδο της στάθμης της θάλασσας, ελλείψεις νερού, καταστροφές σοδειών, εξάπλωση ασθενειών, συχνότερα και εντονότερα ακραία καιρικά φαινόμενα καθώς και εξαφανίσεις ειδών, ενώ τονίζει πως οι φτωχότερες χώρες είναι αυτές που θα πληγούν περισσότερο.
Το ποιο ανησυχητικό έχει να κάνει με τα συνεχώς επιδεινούμενα αποτελέσματα, σε ότι αφορά τις κλιματικές αλλαγές τις αιτίες και τις επιπτώσεις τους, βάση νέων επιστημονικών μελετών που δημοσιοποιούνται. Συγκεκριμένα πρόσφατη μελέτη της Βρετανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας προβλέπει αύξηση της θερμοκρασίας κατά 4 0C και μεγαλύτερη πιθανότητα για ακραίες κλιματικές καταστάσεις. Οι νέες παραδοχές, που αξιοποίησε η μελέτη, έχουν να κάνουν κυρίως με τις θετικές αναδράσεις από τον κύκλο του άνθρακα: Για παράδειγμα, δάση που πεθαίνουν λόγω ξηρασίας και το εκτεθειμένο έδαφος εκλύουν περισσότερο CO2. Η απλή αναφορά της ανόδου της μέσης θερμοκρασίας κατά 4 βαθμούς υποκρύπτει πολύ έντονες κατά τόπους διακυμάνσεις. Πχ στον Αρκτικό κύκλο η αύξηση εκτιμάται πως μπορεί να φτάσει τους 15 βαθμούς και στη νοτιοδυτική Αφρική τους 10. Σύμφωνα με όλα τα μοντέλα, η Μεσόγειος θα υποστεί σημαντική ξηρασία με μέση αναμενόμενη μείωση βροχοπτώσεων κατά 20%.
Αντίστοιχα δραματική προειδοποίηση προς τη διεθνή κοινότητα αποτελούν τα συμπεράσματα της Έκθεσης «Προοπτικές Ενεργειακών Τεχνολογιών – 2008» της Διεθνούς Υπηρεσίας Ενέργειας (ΙΕΑ) που δημοσιεύτηκε τον Ιούνιο και η οποία είχε παραγγελθεί από τις κυβερνήσεις των G8 πριν 3 χρόνια. Σύμφωνα με την Έκθεση, αν δε ληφθούν πρόσθετα μέτρα, το 2050 οι παγκόσμιες εκπομπές αερίων του θερμοκηπίου θα αυξηθούν κατά 130% και η κατανάλωση πετρελαίου κατά 70%. Οι συντάκτες της Έκθεσης επισημαίνουν πως μια τέτοια τροχιά θα έχει ως αποτέλεσμα αύξηση της μέσης παγκόσμιας θερμοκρασίας κατά 6oC στο τέλος του αιώνα.
Ταυτόχρονα, σύμφωνα με την Εθνική Ωκεάνια και Ατμοσφαιρική Διοίκηση (ΝΟΑΑ) των ΗΠΑ, τη χρονιά που μας πέρασε, οι συνολικές συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα του μεθανίου και του διοξειδίου του άνθρακα (των δύο σημαντικότερων αερίων του θερμοκηπίου) παρουσίασαν σημαντική αύξηση.
Σε ότι αφορά τη χώρα μας, σε πρόσφατη διημερίδα που διοργάνωσε το Δίκτυο Μεσόγειος SOS με τίτλο «ΚΛΙΜΑ & ΠΟΛΗ: με το βλέμμα στην Κοπεγχάγη» παρουσιάστηκαν σημαντικά αποτελέσματα μελετών που εξέτασαν τις επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη Μεσόγειο και στην Ελλάδα σε συνδυασμό και με το οικονομικό κοινωνικό αντίκτυπο τους..
Σύμφωνα με τον Κ. Σεβαστιανό Μοιρασγέντη ερευνητή του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών η μέση ετήσια θερμοκρασία στη Μεσόγειο και κατ’ επέκταση στη χώρα μας τείνει αυξανόμενη έως το τέλος του αιώνα που διανύουμε έως και 3,5 0C με το καλύτερο σενάριο να μιλά για αύξηση περίπου 2 με 2,5 0C . Η μέση ετήσια μείωση των βροχοπτώσεων εκτιμάται σε -30 με -50%. Οι ανωτέρω διακυμάνσεις συναρτώνται από την εποχή και τη γεωγραφική περιοχή (βοράς νότος, ηπειρωτική νησιωτική Ελλάδα). Τα νησιά της χώρας θα δέχονται λιγότερες βροχές κυρίως το καλοκαίρι, θα παρουσιάζουν δε μικρότερη αύξηση θερμοκρασίας σε σχέση με τα βόρεια της χώρας. Ο αριθμός δε των ημερών με μεγαλύτερη θερμοκρασία των 30 0C θα αυξηθεί στις 80 με 100 ημέρες περίπου. Η ζήτηση νερού και ηλεκτρικής ενέργειας θα αυξηθεί στη νοτιοανατολική Μεσόγειο που βρίσκεται και η χώρα μας κατά 50 κυβικά και κατά 600twh το χρόνο αντίστοιχα το 2025 σε σχέση με το 2000. Η ζήτηση μάλιστα αυτή θα είναι μεγαλύτερη τους έξι ζεστότερους μήνες του χρόνου (Μάιο –Οκτ). Οι επιπτώσεις δε στην γεωργία θα είναι εξίσου σημαντικές στη γειτονιά και στη χώρα μας αντίστοιχα. Συγκεκριμένα λόγω της αλλαγής των συντελεστών της γεωργικής παραγωγής (θερμοκρασία, βροχοπτώσεις, ακραία καιρικά φαινόμενα, διαθεσιμότητα νερού, αύξηση συγκεντρώσεων CO2) εκτιμάται σύμφωνα με την έκθεση Stern μείωση της παραγωγής δημητριακών κατά 15-35% για αύξηση θερμοκρασίας 20C. Σε πρόσφατη δε μελέτη εκτιμάται μείωση της αγροτικής γης μεταξύ 5% με 30% (στο χειρότερο σενάριο). Ο τουρισμός είναι δε ό άλλος πολύ σημαντικός τομέας που θα επηρεαστεί από τις κλιματικές αλλαγές ειδικά στη περιοχή της Μεσογείου που είναι μία από τις ποιο τουριστικές του πλανήτη. Συγκεκριμένα εκτιμάται ότι η μεταβολή των κλιματικών αλλαγών όπως αυτές περιγράφηκαν παραπάνω μπορεί να οδηγήσει είτε σε αλλαγή προορισμού με τις βόρειες χώρες να αυξάνουν το μερίδιο τους, είτε στη χρονική μετάθεση της τουριστικής περιόδου. Σύμφωνα με μελέτες (Hamilton et al 2005) εκτιμάται ότι το τουριστικό ρεύμα προς τη Μεσόγειο μπορεί να μειωθεί μεταξύ 10 με 25% έως το 2025. Υπάρχει δε και το σενάριο εστίαση της μείωσης τους καλοκαιρινούς μήνες και αύξησης το φθινόπωρο και την Άνοιξη, χωρίς να αποκλείεται η συνολική ανωτέρω μείωση. Η διαθεσιμότητα δε νερού μπορεί να μειωθεί έως το 2050 από 10 έως και 50%. Επιπτώσεις προβλέπονται επίσης και σε επίπεδο αύξησης της στάθμης της θάλασσας, με σημαντικό οικονομικό αντίτιμο, αλλά και στη αύξηση ασθενειών και θανάτων λόγω της μέσης αύξησης της θερμοκρασίας όπως αναφέρθηκε παραπάνω.
Σε σημαντικά αποτελέσματα κατέληξε και η Επιτροπή Μελέτης Επιπτώσεων Κλιματικής Αλλαγής της Τράπεζας της Ελλάδος στην έκθεση της με τίτλο «Κλιματική Αλλαγή και Ελληνική Οικονομία» που παρουσίασε ο κ. Μιχάλης Σκούρτος καθ. Του Τμ. Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Σύμφωνα λοιπόν με τη έκθεση αυτή οι επί % απώλειες του ΑΕΠ θα κυμανθούν από 5,3% στην καλύτερη περίπτωση έως 13,8% στη χειρότερη, έως το 2200. Είναι χαρακτηριστικό ότι για κάθε 1 0C αύξηση το κατά κεφαλήν εισόδημα φαίνεται να μειώνεται κατά 8,5% και στις φτωχές χώρες κάθε αύξηση θερμοκρασίας κατά 10C μειώνει την ανάπτυξη κατά 1,1% ετησίως. Η τρωτότητα της ελληνικής οικονομίας οφείλεται τους τομείς της γεωργίας, του τουρισμού της ενέργειας (κατανάλωση, παραγωγή), των αστικών δομών και υποδομών, της μεγάλης βιοποικιλότητας, της εξασθένησης του κοινωνικού κεφαλαίου και της εκτεταμένης ακτογραμμής. Σύμφωνα με την έκθεση ο τουρισμός στη χώρα μας φαίνεται να επηρεάζεται σημαντικά οδηγώντας σε μείωση αφίξεων έως και 21% έως το 2100 και σε μείωση του εισοδήματος έως 7%. Σε ότι αφορά τη βιοποικιλότητα, η οποία χαρακτηρίζεται από τις υψηλότερες στην Ευρώπη και τη Μεσόγειο (περιλαμβάνει 6.437 είδη χλωρίδας, υποείδη, ποικιλίες -1346 ενδημικά, το 20% των οποίων είναι απειλούμενα, όπως και 23.130 είδη πανίδας ξηράς και γλυκών νερών και άλλα 3.500 θαλάσσια, με πιθανότητα αν μελετηθεί εκτενώς να φτάσει τα 50.000 είδη) εκτιμάται ότι βρίσκεται σε κίνδυνο σημαντικής υποβάθμισης έως και εξαφάνισης σημαντικού μέρους της λόγω της μεταβολής των κλιματικών ζωνών που αναφέρθηκαν εξαιτίας της αύξησης της μέσης θερμοκρασίας ξηρά και θάλασσας (μέση σημερινή θερμοκρασία 18,5 0C στο Αιγαίο), της εισαγωγής νέων ξενικών ειδών στο Μεσογειακό οικοσύστημα (χωροκατακτητικά). Είναι χαρακτηριστικό ότι κάθε 10 ημέρες εμφανίζεται ένα νέο είδος στο Αιγαίο. Επίσης σύμφωνα με την έκθεση καταγράφεται συνεχής αύξηση των αποζημιώσεων του ΕΛ.Γ.Α. από 1986 έως το 2007 και των ενισχύσεων ΠΣΕΑ από το 2002 έως το 2007 πλησιάζοντας πλέον αθροιστικά το ποσό των 600.000 ευρώ. Η οικονομική αποτίμηση δε της κοινωνικής αξίας εξασφάλισης επάρκειας αποθεμάτων και αντίστοιχης ποιότητας αυξάνεται συνέχεια και σύμφωνα με μελέτη του κ. Σκούρτου κ.α οι κάτοικοι της ν. Λέσβου φαίνονται διατεθειμένοι να καταβάλουν επιπλέον 76 ευρώ το χρόνο προκειμένου να εξασφαλίσουν επάρκεια και ποιότητα νερού.
Σύμφωνα με την έκθεση της Τράπεζας της Ελλάδος απαιτούνται δράσεις προσαρμογής που στη περίπτωση των φυσικών οικοσυστημάτων προκύπτουν φυσικά είτε μέσω της αλλαγής στην περίοδο αναπαραγωγής είτε μέσω της αλλαγής στη σύνθεση τους, είτε μέσω της δημιουργίας νέων (οικοσυστημάτων). Στη περίπτωση των ανθρώπινων συστημάτων υπάρχουν η προληπτική και η διορθωτική δράση. Στην περίπτωση της προληπτικής και σε επίπεδο ιδιωτικό απαιτείται η προβλέπεται η αγορά ασφάλειας, η κατασκευή κατοικιών σε μεγαλύτερο υψόμετρο και ο νέος σχεδιασμός πηγών ενέργειας. Σε επίπεδο δημόσιο χρήση συστημάτων προειδοποίησης, νέα κατασκευαστικά πρότυπα και κίνητρα για μετεγκατάσταση. Στη περίπτωση των διορθωτικών δράσεων και σε επίπεδο ιδιωτικό προβλέπεται αλλαγή στις καλλιεργητικές πρακτικές, αλλαγή στα ασφάλιστρα και η αγορά κλιματιστικού, σε επίπεδο δημόσιο δε η πληρωμή βοηθημάτων/αποζημιώσεων, η επιβολή κατασκευαστικών προτύπων και η ανάπλαση των ακτών.
Μία από τις σημαντικότερες επιπτώσεις των κλιματικών αλλαγών στη χώρα μας που επηρεάζει και θα επηρεάσει ακόμα περισσότερο τις νησιωτικές και παράκτιες περιοχές αφορά την ερημοποίηση. Η ερημοποίηση που βρίσκεται στην Ελλάδα σε εξέλιξη εδώ και περίπου τρεις χιλιετίες με σοβαρό αντίκτυπο στα οικοσυστήματα, στην κοινωνική οικονομία και στην κοινωνία. Η χώρα δε σύμφωνα με πρόσφατες επιστημονικές εκθέσεις αντιμετωπίζει σημαντική διάβρωση εδάφους, με τις κλιματικές συνθήκες του όλο και μακρύτερου ζεστού και ξηρού καλοκαιριού να επιδεινώνουν τη κατάσταση υποβαθμίζοντας περαιτέρω το έδαφος. Είναι χαρακτηριστικό ότι τα 2/3 των καλλιεργημένων εδαφών περιέχουν μόνο 1% οργανικής ουσίας ως συνέπεια κακής διαχείρισης. Με τα σημερινά δεδομένα το 34% των εδαφών της χώρας είναι σε υψηλό κίνδυνο διάβρωσης το 49% σε μέτριο και το 16% σε χαμηλό.
Ας επιστρέψουμε όμως τώρα ξανά στη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης. Οι έως τώρα πληροφορίες επιβεβαιώνουν την μη επίτευξη όχι μόνο νομικά δεσμευτικής συμφωνίας για την μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου αλλά ακόμα και μίας απλής πολιτικής συμφωνίας με την ευθύνη να επιμερίζετε σε όλες τις πλευρές είτε περισσότερο είτε λιγότερο. Μάλιστα συζητιέται ήδη η πραγματοποίησης μίας νέας Κοπεγχάγης μέσα στον επόμενο χρόνο μεταφέροντας τις όποιες δεσμευτικές αποφάσεις για τότε. Σύμφωνα με την Διακυβερνητική Επιτροπή του ΟΗΕ για την Αλλαγή του Κλίματος IPCC προκειμένου να μην υπάρξει υπέρβαση κατά 2 0 C οι ανεπτυγμένες χώρες θα πρέπει, έως το 2020 να μειώσουν τις συνολικές τους εκπομπές μεταξύ 25% και 40% σε σχέση με το 1990 και επιπλέον μέχρι το 2050 θα πρέπει το ποσοστό αυτό να φθάσει το 80% με 95%.
Η ΕΕ έχει αναλάβει την υποχρέωση να μειώσει τις εκπομπές της κατά 20% μέχρι το 2020 και να προχωρήσει σε μείωση κατά 30% στο πλαίσιο μίας συμφωνίας στην Κοπεγχάγη με την προϋπόθεση ότι όλες οι ανεπτυγμένες χώρες θα δεσμευτούν σε αντίστοιχες και οι αναπτυσσόμενες θα συνεισφέρουν ανάλογα με τις δυνατότητες τους. Σε επίπεδο χρηματοδότησης τώρα 75-100 δις ετησίως θα είναι το ετήσιο κόστος των δράσεων που απαιτούνται, προκειμένου να προσαρμοστούν στην κλιματική αλλαγή οι αναπτυσσόμενες χώρες, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας για την περίοδο 2010-50. Από αυτά ποσό 22 δις με 50δις ετησίως εκτιμάται ότι μπορεί να αποτελεί τη διεθνή οικονομική βοήθεια προς τις χώρες αυτές. Η υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συμφώνησαν να συμβάλλουν οικονομικά εφόσον ξεκαθαρίσουν τις προθέσεις τους και οι υπόλοιπες ανεπτυγμένες χώρες χωρίς περαιτέρω καθορισμό του καταμερισμού του ποσού εσωτερικά στην ΕΕ και με ποια κριτήρια. Ο Επίτροπος περιβάλλοντος της ΕΕ κ. Σταύρος Δήμας πάντως δήλωσε ότι «Δεν είμαι ούτε απαισιόδοξος, ούτε αισιόδοξος, αλλά αποφασισμένος να εργαστώ για μια παγκόσμια, συνολική δεσμευτική και φιλόδοξη συμφωνία η οποία οφείλει:

1. Να υπογραφεί από όλες τις χώρες.

2. Να αφορά σε όλους τους τομείς της οικονομίας.

3. Να αποτρέψει την άνοδο της θερμοκρασίας του πλανήτη άνω των 2 βαθμών κελσίου.»,

Οι μόνοι που φαίνονται συνεπείς και δίχως ανακολουθίες απέναντι στο στόχο της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης είναι οι Ευρωβουλευτές της Επιτροπής Περιβάλλοντος της ΕΕ οι όποιοι σε πρόσφατη απόφαση τους 7/10 αποφάσισαν να προτείνουν και να θέσουν ως στόχους των κρατών μελών της ΕΕ τους παρακάτω:

• Υιοθετούνται οι εθνικοί στόχοι που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αλλά προτείνονται μακροπρόθεσμοι στόχοι συνολικής μείωσης των εκπομπών των αερίων που ευθύνονται για την αλλαγή του κλίματος κατά 50% το 2035 και 60-80% το 2050 σε σχέση με το 1990.

• Προτείνεται μηχανισμός τιμωρίας-συμμόρφωσης των κρατών μελών που δεν επιτυγχάνουν τους στόχους τους με πρόστιμο 100 ευρώ και πρόσθετη υποχρέωση μείωσης κατά 30% για κάθε τόνο ισοδύναμου CO2 απόκλισης από το στόχο.

• Προτείνεται μείωση των πιστωτικών μορίων από μηχανισμούς του Πρωτοκόλλου του Κιότο που μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα κράτη μέλη, τονώνοντας έτσι περισσότερο την προσπάθεια λήψης μέτρων στην ίδια τη χώρα.

• Προτείνεται χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων κρατών για λήψη από πλευράς τους μέτρων μείωσης των εκπομπών

Επίσης υιοθέτησε την Έκθεση για την επέκταση και ενδυνάμωση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής. Η πιο σημαντική σχετική απόφαση είναι η επιβεβαίωση της υποχρέωσης των μονάδων ηλεκτροπαραγωγής να αγοράζουν το σύνολο των δικαιωμάτων για τις εκπομπές CO2 που θα πραγματοποιούν, σε αντίθεση με ορισμένες κυβερνήσεις και ευρωβουλευτές που επιθυμούσαν ευνοϊκότερη μεταχείριση για τις μονάδες αυτές με συνέχιση του καθεστώτος δωρεάν παραχώρησης δικαιωμάτων. Αυτό σημαίνει ότι από το 2013 κάθε κιλοβατώρα που παράγεται από ορυκτά καύσιμα θα έχει σοβαρή οικονομική επιβάρυνση, κάτι που δεν θα ισχύει για την ενέργεια που παράγεται από καθαρές ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.
Η ΗΠΑ και η Κίνα από την άλλη παρά το γεγονός ότι αποτελούν τους μεγαλύτερους ρυπαντές της ατμόσφαιρας με CO2 με ποσοστά 21,5% και 20,2% αντίστοιχα αποφεύγουν να πάρουν συγκεκριμένη θέση δέσμευσης για τη μείωση των εκπομπών τους. Σε επίπεδο πράσινων επενδύσεων δε η Κίνα προηγείται με ποσοστό 34% έναντι του 12% των ΗΠΑ σε προγράμματα σταθερότητας. Στις ΗΠΑ η εκλογή του προέδρου Ομπαμα βελτίωσε τη θέση της χώρας απέναντι σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος και ειδικά απέναντι στην άρνηση της παγκόσμιας περιβαλλοντικής κρίσης της Κλιματικής Αλλαγής. Ήδη η βουλή των Αντιπροσώπων ενέκρινε νομοθεσία για τον περιορισμό των αερίων του θερμοκηπίου κατά 17% έως το 2020 και κατά 80% έως το 2050 σε σχέση με το 2005. Προτείνεται μάλιστα ένα αυξανόμενο ποσό που θα ξεκινήσει από 1 δις δολάρια για την χρηματοδότηση της προσαρμογής των αναπτυσσόμενων χωρών στην παγκόσμια περιβαλλοντική κρίση αλλά και ισότιμο ποσό για την μεταφορά πράσινης τεχνολογίας προς αυτές τις χώρες, ενώ πάνω από 5 δις δολάρια για την αντιμετώπιση της καταστροφής των δασών του πλανήτη. Όπως δήλωσε όμως και ο ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ Κρίτων Αρσένης, μέλος των επιτροπών Περιβάλλοντος και Υγείας, Αλιείας και Διεθνούς Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που συμμετείχε στην 7μελή επίσημη αντιπροσωπεία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που επισκέφθηκε την Ουάσινγκτον για συνομιλίες με το Κογκρέσο των ΗΠΑ ενόψει της Συνδιάσκεψης της Κοπεγχάγης «Οι δεσμεύσεις αυτές υπολείπονται αρκετά των αντίστοιχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης αλλά και καθιστούν πολύ δύσκολή την επίτευξη μιας νέας διεθνούς συμφωνίας στην Κοπεγχάγη που να ανταποκρίνεται στα επιστημονικά δεδομένα για την αντιμετώπιση των χειρότερων επιπτώσεων της Κλιματικής Αλλαγής…. Επιπρόσθετα εκκρεμεί και είναι αβέβαιη η έγκριση της νομοθεσίας από την Γερουσία με αποτέλεσμα η διαδικασία να μην αναμένεται να ολοκληρωθεί πριν την Άνοιξη του 2010.» Ο πρόεδρος της Κίνας από την άλλη ενώ δηλώνει διατεθειμένος να θέσει στόχους (σύμφωνα με διεθνείς αναλυτές όχι μεγαλύτερους των 20% μείωση) από την άλλη υποστηρίζει το δικαίωμα του να ενισχύσει και να αναπτύξει την οικονομία της χώρας του. Η Ινδία (με συμβολής στο 5% των παγκόσμιων εκπομπών) από την άλλη βρίσκεται ακόμα στο στάδιο του σχεδιασμού για τον περιορισμό τους επενδύοντας στις ΑΠΕ.
Στόχος της διάσκεψης της Κοπεγχάγης αποτελεί επίσης, η μείωση κατά 30% των εκπομπών των αναπτυσσόμενων χώρων.
Οι χώρες τις Αφρικανικής Ηπείρου στη τελευταία προπαρασκευαστική συνάντηση της Βαρκελώνης απείλησαν να απέχουν από τη Διάσκεψη της Κοπεγχάγης εάν οι ανεπτυγμένες χώρες δεν συμβάλλουν περισσότερο οικονομικά τις αναπτυσσόμενες στην προσπάθεια για τη λήψη μέτρων ενάντια στις κλιματικές αλλαγές δεδομένου του υψηλού κινδύνου που αυτές αντιμετωπίζουν χωρίς ουσιαστικά να φέρουν ευθύνη και υπό το καθεστώς της ανάγκης για ουσιαστική οικονομική ανάπτυξη των χωρών τους. Σε μία σκληρή δήλωση των εκπροσώπων τους ζητούν οι αναπτυσσόμενες χώρες να αναλάβουν την ευθύνη για την παρούσα κατάσταση να αποφύγουν τις καθυστερήσεις για τη λήψη μίας δεσμευτικής συμφωνίας και να προβούν σε μία γενναία χρηματοδότηση των κρατών τους που θα είναι και οι βασικότερα θιγμένοι από τις κλιματικές αλλαγές. Είναι χαρακτηριστικό ότι τη στάση τους επικρότησαν και οι υπόλοιπες αναπτυσσόμενες χώρες.
Τέλος οι χώρες της Λατινικής Αμερικής παρά το γεγονός ότι θεωρούνται χώρες μεσαίου εισοδήματος με μικρή συμβολή στο φαινόμενο των κλιματικών αλλαγών υπάρχουν φωνές που θεωρούν ότι πρέπει να συμβάλλουν πέραν της χρηματοδότησης που ζητούν για τη λήψη μέτρων, και από μόνες τους στην επίτευξη μίας δεσμευτικής συμφωνίας στην Κοπεγχάγη. Και αυτό διότι από τη μία η αποψίλωση των δασών της περιοχής και από τη άλλη η εξόρυξη και εξαγωγή ορυκτών καυσίμων από κάποιες από αυτές (Βενεζουέλα, Βραζιλία, Κολομβία Μεξικό) συμβάλλουν άμεσα και έμμεσα στις Κλιματικές Αλλαγές. Οι επιπτώσεις δε αυτών όπως η παραγωγή τροφίμων η έλλειψη πόσιμου νερού, η ενίσχυση της εμφάνισης μολυσματικών ασθενειών αποτελούν επίσης έναν πιστικό λόγο για συμβολή των χωρών αυτών στην επίτευξη μίας συμφωνίας.
Τέλος στόχος της Διάσκεψης της Κοπεγχάγης στα πλαίσια περιορισμού των κλιματικών αλλαγών και των επιπτώσεων τους, αποτελεί και η μηδενική αποψίλωση των δασών έως το 2020. Σε αντίθεση δε ακόμη και με τις ΗΠΑ, η Ευρωπαϊκή Ένωση απέφυγε οποιαδήποτε δέσμευση για οικονομική στήριξη των παγκόσμιων προσπαθειών για να σταματήσει η καταστροφή των δασών του πλανήτη. Την απαράδεκτη αυτή στάση μάλιστα της πλειοψηφίας των κρατών-μελών στη τελευταία Σύνοδο Κορυφής αναφορικά με την χρηματοδότηση των αναπτυσσόμενων χωρών για να αντιμετωπίσουν την καταστροφής των δασών τους και την Κλιματική Αλλαγή. κατήγγειλε στις 11 Νοεμβρίου στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ο Ευρωβουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Κρίτων Αρσένης. Επισήμανε δε την ανάγκη να εστιαστούμε σε προγράμματα αγροδασοπονίας, αναδάσωσης και δάσωσης για την αντιμετώπιση της Κλιματικής Αλλαγής, παράλληλα με την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και παραγωγής καθαρής ενέργειας Μάλιστα δήλωσε ότι «Δεδομένου ότι είναι απίθανο να σταματήσουμε να εκπέμπουμε αέρια άνθρακα τα επόμενα 50 χρόνια, η αύξηση της αποθήκευσης άνθρακα στη γη είναι η μόνη μας ελπίδα και θα πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα των πολιτικών αντιμετώπισης.»
Η διάσκεψη της Κοπεγχάγης αποτελεί στη παρούσα φάση την ύστατη προσπάθεια όχι για αντιστροφή του φαινομένου των κλιματικών αλλαγών αλλά για περιορισμό του σε επίπεδα που δεν θα υπονομεύουν το μέλλον του πλανήτη στη μορφή που τον ξέρουμε αλλά και την επιβίωση του μεγαλύτερου μέρους της ανθρωπότητας. Η ανάγκη υπέρβασης εγωιστικών πρακτικών από τους ηγέτες των κρατών και περισσότερο των αναπτυσσόμενων κρατών αποτελεί μονόδρομο προς την επίτευξη του στόχου της προστασίας του πλανήτη που αποτελεί την κιβωτό της ζωής όπως τη ξέρουμε.
Ακόμα και στην περίπτωση που δεν υφίστανται κλιματικές αλλαγές ή που αυτές δεν οφείλονται στο μεγαλύτερο μέρος τους στις εκπομπές της ανθρώπινης δραστηριότητας, η διαμορφωμένη κατάσταση του περιβάλλοντος στον πλανήτη κυρίως από την ανθρώπινη δραστηριότητα απαιτεί την ανάπτυξη ενός άλλου μοντέλου μη ληστρικού απέναντι στον πλανήτη τους πόρους τη χλωρίδα τη πανίδα και γενικότερα τα οικοσυστήματα του. Ενός μοντέλου περιβαλλοντικά φιλικού και διαχειριστικά μακραίωνο για τις επόμενες γενιές που θα ζήσουν στον πλανήτη μας.

Προσοχή!!! Αλιευτικό…

Η παράνομη αλιεία είναι δυστυχώς ένα φαινόμενο που έχει αρχίσει εδώ και μερικά χρόνια να παίρνει μεγάλες δια-στάσεις. Όλα αυτά γίνονται για χάρη των χρημάτων, καθώς ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της Γης τρέφεται από ψάρια και η ζήτηση είναι αυξημένη.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα προκαλείται από τα μεγάλα αλιευτικά που απλώνουν τα αφρόδιχτά τους με αποτέλεσμα να πιάνονται σε αυτά όχι μόνο τα ψάρια που χρειάζονται, αλλά και άλλα είδη ψαριών που είναι προς εξαφάνιση. Το πιο περιζήτητο αλίευμα είναι ο τόνος. Η υπερβολική αλίευσή του μπορεί να οδηγήσει στην εξαφάνιση του σε μερικά χρόνια από τώρα. Ο τόνος αποτελεί για ορισμένες χώρες ένα από τα βασικά είδη καθημερινής διατροφής. Η παράνομη αλιεία επηρεάζει όμως και τους μικρότερους ψαράδες οι οποίοι βλέπουν σιγά σιγά τη δουλεία τους να μειώνεται. Οι κυβερνήσεις τις περισσότερες φορές δεν κάνουν τίποτα για να διορθώσουν αυτό το πρόβλημα. Η λύση πρέπει να δοθεί από όλους μας. Όλοι πρέπει να προβληματιστούμε και αν θέλουμε να προστυχεύσουμε τη θάλασσα να οργανωθούμε από τη στεριά. Μια χαρακτηριστική παροιμία που μπορεί να μας διδάξει πολλά λέει τα εξής:
Ήταν κάποτε ένας κάβουρας και ένας ερωδιός. Ο ερωδιός κορόιδευε το καβούρι επειδή ήταν πολύ αργό. Μια μέρα το καβούρι αποφάσισε να του αποδείξει ότι μπορεί να νικήσει τον ερωδιό. Έτσι αποφάσισαν να κάνουν έναν αγώνα δρόμου. Το καβούρι όμως ζήτησε βοήθεια από όλους τους συγγενείς του και σε κάθε στροφή του αγώνα εμφανιζόταν και ένα διαφορετικό καβούρι. Ο ερωδιός πίστεψε έτσι ότι ο κάβουρας ήταν τελικά πιο γρήγορος από τον ίδιο. Αυτό που πέτυχε ο κάβουρας με τη βοήθεια των συγγενών του είναι ένα παράδειγμα για όλους μας: Να ξεχάσουμε τις δια-φορές μας και να εργαστούμε όλοι μαζί. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να προστατέψουμε τις θάλασσες! Και όπως χαρα-κτηριστικά λέει και μια κινέζικη παροιμία: Ο καθένας είναι μια σταγόνα, όλοι μαζί είμαστε ένας ωκεανός…
Οι μαθητές της Ε΄και ΣΤ΄τάξης του Δ.Σ Αντιπάρου

Δ.Σ ΑΝΤΙΠΑΡΟΥ «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα»


Κατά το σχολικό έτος 2009-2010, το Δημοτικό Σχολείο Αντιπάρου και συγκεκριμένα οι δυο μεγαλύτερες τάξεις του σχολείου (Ε΄ και Στ΄) στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης, διάλεξε να διαπραγματευτεί το πρόγραμμα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης «Θάλασσα, ένα γαλάζιο θαύμα».
Σκοπός μας λοιπόν για τη φετινή χρονιά θα είναι:
1. Να ευαισθητοποιηθούμε για τη ρύπανση των ακτών και των θαλασσών και να μάθουμε όσα περισσότερα γίνεται για τα απειλούμενα είδη της θάλασσας.
2. Να ανακαλύψουμε τον πλούτο που μας προσφέρει η θάλασσα (ναυτιλία, τουρισμός, τροφή, κ.ά.).
3. Να έρθουμε σε πιο στενή επαφή με το βιβλίο, να αγαπήσουμε τη Λογοτεχνία και να αποκτήσουμε κριτική σκέψη.
4. Να αναπτύξουμε διάφορες μορφές συνεργατικότητας, να μάθουμε να παρατηρούμε και να ταξινομούμε τα στοιχεία που έχουμε κάθε φορά στη διάθεσή μας, να εξασκηθούμε στο λόγο (γραπτό και προφορικό) και να μάθουμε να εκφραζόμαστε καλλιτεχνικά μέσα από δραστηριότητες που θα πραγματοποιήσουμε το τρέχον σχολικό έτος.

Στα πλαίσια λοιπόν του προγράμματος αυτού, πραγματοποιήσαμε καθαρισμό της ακτής του Σιφνέικου γιαλού καθώς επίσης εκφραστήκαμε καλλιτεχνικά, φτιάχνοντας το δικό μας ημερολόγιο του 2010, με θέμα τη θάλασσα.

Δραστηριότητες
1. Πραγματοποιήθηκε εθελοντικός καθαρισμός των ακτών της Αντιπάρου από τους μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης.
2. Πραγματοποιήθηκε επίσκεψη στην ιχθυόσκαλα Aντιπάρου. Τα παιδιά ενημερώθηκαν για τους τρόπους ψαρέματος των επαγγελματικών σκαφών, τα είδη των ψαριών της περιοχής και τον τρόπο διακίνησής τους καθώς και την απειλούμενη μείωση των ποσοτήτων των αλιευμάτων της περιοχής.
3. Πραγματοποιήθηκε προβολή βίντεο «Οι υπερασπιστές των Ωκεανών» της Greenpeace και «Απρόσμενες συναντήσεις» Discovery με θέμα το πρόβλημα της υπεραλίευσης και σπάνια είδη θαλάσσιων οργανισμών αντίστοιχα. Οι μαθητές προβληματίστηκαν πάνω στο πρόβλημα της υπεραλιείας και συζήτησαν πιθανές λύσεις αυτού. Επίσης οι μαθητές επιδόθηκαν στη συγγρα-φή άρθρων πάνω στο συγκεκριμένο θέμα.
4. Οι μαθητές εκφράστηκαν καλλιτεχνικά μέσα από τη ζωγραφική για θέματα σχετικά με τη θά-λασσα, ζωγραφιές των οποίων χρησιμοποιήθηκαν για την κατασκευή σχολικού ημερολογίου 2010.
5. Οι μαθητές συγκέντρωσαν τραγούδια παραδοσιακά και σύγχρονα με θέμα τη θάλασσα, κα-θώς ακολούθησε συζήτηση γύρω από το πώς ο άνθρωπος τη χρησιμοποιεί πολλές φορές για να εκφράσει τα συναισθήματά του.

Στο δρόμο του μεταλλωρύχου...

Από καιρό η τάξη μας κανόνιζε μια εκδρομή στο ΚΠΕ Λαυρίου. Έτσι λοιπόν την Πέμπτη 19 Νοεμβρίου ξεκινήσαμε το πρωί για το Γαύριο. Όταν φτάσαμε στο λιμάνι, μπήκαμε στο καράβι με προορισμό τη Ραφήνα. Εκεί μας περίμενε ένα πούλμαν που μας πήγε στο Λαύριο. Μας συνόδευαν, η δασκάλα μας, η κυρία Ιουλία, η Διευθύντρια του σχολείου μας, η κυρία Δέσποινα και η Σχολική Σύμβουλος, η κυρία Ειρήνη. Όταν φτάσαμε οι υπεύθυνοι του ΚΠΕ, η κυρία Ειρήνη, ο κύριος Νίκος και ο κύριος Μανώλης, μας υποδέχτηκαν με την πιο ζεστή αγκαλιά τους.
Εκεί αφού χωριστήκαμε σε ομάδες, μείναμε σε διαφορετικούς ξενώνες που είχαν ονόματα όπως "Χάος", "Σούριζα", "Σούνιο". Τα ονόματα αυτά μάθαμε ότι ήταν ονόματα περιοχών του Λαυρίου.
Κάναμε διάφορες δραστηριότητες. Γνωρίσαμε τα ορυκτά,ανακαλύψαμε την ιστορία της περιοχής, ξεναγηθήκαμε στα παλιά εργοστάσια της Γαλλικής Εταιρείας Μεταλλουργίας, στα αρχαία πλυντήρια, στο Χάος και είδαμε μεταλλευτικές στοές.Ήταν σπουδαίο που φροντίζαμε μόνοι μας τον εαυτό μας. Την άλλη μέρα το απόγευμα, φύγαμε φορτωμένοι δώρα και ωραίες αναμνήσεις !
Γυρίζοντας στο σχολείο μας, φτιάξαμε και εμείς με τη σειρά μας μία αφίσα και τη στείλαμε στο Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Λαυρίου, θέλοντας να έτσι να τους ευχαριστήσουμε για όλα όσα έκαναν για εμάς!
Περάσαμε καταπληκτικά!!!!!!!!

Οι μαθητές της ΣΤ΄ Τάξης του Δημοτικού Σχολείου Χώρας Άνδρου

Παρασκευή, 11 Δεκεμβρίου 2009

Πανελλήνιος μαθητικός διαγωνισμός αφίσας με θέμα «Ο Τόπος μου: Φύση και Πολιτισμός».

Το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου διοργανώνει Πανελλήνιο Μαθητικό Διαγωνισμό Γεωγραφίας.
Ο Διαγωνισμός απευθύνεται σε μαθητές Δημοτικού (Ε' και ΣΤ' τάξης) και η συμμετοχή σε αυτόν είναι προαιρετική. Τα επιμέρους θέματα του διαγωνισμού για κάθε βαθμίδα είναι τα εξής:
• Δημοτικό
Διαγωνισμός αφίσας με θέμα «Ο Τόπος μου: Φύση και Πολιτισμός».
Όροι διαγωνισμού
Σε κάθε εργασία πρέπει να αναγράφονται με κεφαλαία γράμματα- στο πίσω μέρος της αφίσας ή της φωτογραφίας- τα παρακάτω στοιχεία:

Επώνυμο και όνομα μαθητή
Όνομα πατέρα
Όνομα μητέρας
Τάξη
Σχολείο
Ταχ. Δ/νση
Τηλέφωνο
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν τις εργασίες τους έως την 30η Απριλίου 2010 στη διεύθυνση: Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας, Λόφος Πανεπιστημίου, 81100 Μυτιλήνη, Λέσβος.
Οι εργασίες θα αξιολογηθούν από τριμελή επιτροπή. Οι διακριθέντες τρεις μαθητές κάθε βαθμίδας θα τιμηθούν σε ειδική τελετή στο χώρο του Πανεπιστημίου Αιγαίου τον Ιούνιο του 2010 όπου θα παρουσιάσουν τα έργα τους και θα παραλάβουν τιμητικά βραβεία και επαίνους. Τα έξοδα μεταφοράς και διαμονής των μαθητών θα καλυφθούν από το Τμήμα Γεωγραφίας.
Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την ιστοσελίδα: www.aegean.gr.

Μουσειοσκευές για δανεισμό

Οι Φίλοι του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Γουλανδρή, διαθέτουν τέσσερις (4) Μουσειοσκευές για δανεισμό με θέματα:

1. Η Μετανάστευση των Οργανισμών

2. Τα Ηφαίστεια της Ελλάδας

3. Τα Ελληνικά Δάση

4. Το Έδαφος στηρίζει τη Ζωή του

Όλες οι Μουσειοσκευές απευθύνονται σε μαθητές από Ε' Δημοτικού έως Γ' Λυκείου και για την παρουσίαση τους απαιτείται ψηφιακός προβολέας. Η διάρκεια παρουσίασης καθεμιάς είναι περίπου δύο διδακτικές ώρες. Τα προγράμματα έχουν την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (8294/Γ7, 23/1/09).

Πληροφορίες στα τηλέφωνα 2108083289, 2108086405, amarg,@gnhm.gr

Τετάρτη, 9 Δεκεμβρίου 2009

Αποστολή ενημερωτικού υλικού για τη βιοποικιλότητα

Το Τμήμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε συνεργασία με την Αναπτυξιακή Εταιρεία Κυκλάδων απέστειλε ενημερωτικό υλικό στις σχολικές μονάδες α/θμιας εκπ/σης με θέμα την «Προστασία και ανάδειξη βιοτόπων και ειδών περιοχών Natura 2000 νήσου Μήλου»,δεδομένης της συμβολής του υλικού αυτού στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των μαθητών και των εκπαιδευτικών των Κυκλάδων.

Έγκριση προγραμμάτων περιβαλλοντικής εκπαίδευσης 2009-2010

H Επιτροπή Σχολικών Δραστηριοτήτων έχοντας υπόψη:
1.Την αριθ.81687/Γ7/09-07-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Σχεδιασμός και υλοποίηση προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»
2.Την αριθ.123915/Γ7/07-10-2009 εγκύκλιο του ΥΠΕΠΘ με θέμα «Παράταση προθεσμίας έγκρισης προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων»
3.Την αριθ.Γ7/107631/02-10-2009 υπουργική απόφαση με θέμα «Επιτροπή σχολικών δραστηριοτήτων»
4.Την αριθ.6681/04-11-2009 απόφαση του Δ/ντη Εκπ/σης της Δ/νσης Α/θμιας Εκπ/σης Κυκλάδων με θέμα: «Συγκρότηση επιτροπής σχολικών δραστηριοτήτων»
5.Την πράξη 16 (19/11/09) της Επιτροπής ,με την οποία γνωμοδοτεί για την έγκριση των υποβληθέντων προγραμμάτων

αποφάσισε ομόφωνα να εγκρίνει τα υποβληθέντα προγράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης των παρακάτω σχολικών μονάδων :

Διεύθυνση Π.Ε


1.Δ.Σ Άνω Σύρου,Η απειλούμενη θαλάσσια ζωή του τόπου μας,Φραγκιά Αικατερίνη
2.Δ.Σ Άνω Σύρου,Η απειλούμενη θαλάσσια ζωή του τόπου μας,Σχίζα Ελένη
3.1ο Ν/Γ Ερμούπολης, Τα πουλιά του Αιγαίου ,Μαργαρίτα Φρέρη,Ιωάννα Τάκη
4.1ο Ν/Γ Ερμούπολης, Τα πουλιά του Αιγαίου ,Μπάιλα Καλλιόπη,Στεργίου Ελένη
5.Ν/Γ Άνω Σύρου,Το γαιτανάκι της φύσης,Παρασκευοπούλου Γεωργία, Παππά Χριστίνα
6.Ν/Γ Άνω Σύρου,Το γαιτανάκι της φύσης,Παρασκευοπούλου Γεωργία, Παππά Χριστίνα
7.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Αειφόρο σχολείο,Καφετσή Σοφία,Τσιώλη Ελένη
8.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Περιβάλλον και τέχνη, Νόνη Σακκά
9.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Περιβάλλον και τέχνη, Αναστάσιος Μουκατεμίδης
10.5ο Δ.Σ Ερμούπολης, Κλιματικές αλλαγές,Ράικου Μαρία
11.Ν/Γ Βάρης,Είμαι ένα σποράκι,Στεργίου Σοφία,Ιασωνίδου Μαρία,Καρακαιδού Ειρήνη
12.Ν/Γ Βάρης,Είμαι ένα σποράκι,Στεργίου Σοφία,Ιασωνίδου Μαρία,Καρακαιδού Ειρήνη
13.Ν/Γ Φοίνικα ,Εξοικονόμηση ενέργειας,Τατσέλου Αδαμαντία

1Ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


14.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Σκάρκος Χρήστος
15.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Σκάρκου Νεκταρία
16.Δ.Σ Βίβλου,Μια σταγόνα διηγείται,Τζήκας Δημήτρης
17.2ο Δ.Σ Νάξου,Φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα τρόφιμα,Σέργη Παρασκευή
18.2ο Δ.Σ Νάξου,Φυτοφάρμακα και μεταλλαγμένα τρόφιμα,Γεροντάκη Αυγουστίνα
19.4ο Δ.Σ Νάξου,Το κλίμα αλλάζει,εμένα με νοιάζει Προμπονά Μαρία
20.Δ.Σ Αγ.Αρσενίου,Οι ακτές του Αγ.Αρσενίου,Σαπουντζή Μαρία
21.Δ.Σ Αγ.Αρσενίου,Οι ακτές του Αγ.Αρσενίου,Δελερή Κων/να
22.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
23.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
24.Ν/Γ Φιλωτίου,Περιβάλλον και υγεία,Κύλη Ειρήνη,Σφακιανού Κων/να-Ευαγγελία,Αναματερού Σοφία,Μουστάκη Άννα
25.Δ.Σ Γλινάδου,Νερό, Μαγκανάρη Ειρήνη
26.Δ.Σ Γλινάδου,Νερό, Βιργινία Κουτίνα
27.Δ.Σ Καταπόλων,Θάλασσα και τέχνη, Φερενίδης Χρήστος
28.Δ.Σ Καταπόλων,Το νερό της Αμοργού,Γιαννουλίδου Ανδρομάχη
29.Δ.Σ ΧώραςΑμοργού, Ελιά-μέλι:παραγωγή και υποπροιόντα, Κουρή Θάλεια
30.Δ.Σ Χώρας Αμοργού, Ελιά-μέλι:παραγωγή και υποπροιόντα, Τζιτζιφοπούλου Ελένη

2ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


31.Δ.Σ Οπίσω Μέρους,Η ροή του νερού,Αδαμίδης Βασίλης
32.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Περπατώ εις το δάσος,Χαραλαμπίδου Παρασκευή
33.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Τα κατοικίδια ζώα,Γαλάνη Δήμητρα
34.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Τα κατοικίδια ζώα,Γεωργαντά Ελεάνα
35.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Το δάσος εκπέμπει SOS ,Σαουλίδου Ειρήνη
36.Δ.Σ Όρμου Κορθίου,Περπατώ εις το δάσος, Χαραλαμπίδου Παρασκευή
37.Ν/Γ Χώρας Άνδρου,Περιβάλλον και υγεία ,Μποζάκη Ευαγγελία
Σαχά Μαρία
38.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η ελιά στην Άνδρο,Μαχαιρά Βασιλική
Γκόβαρη Ουρανία
39.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η ελιά στην Άνδρο,Στεφάνου Καίτη
Γκόβαρη Ουρανία
40.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η εικόνα της φύσης μέσα από τις 4 εποχές, Μποτζιώρης Νικόλαος
41.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Η εικόνα της φύσης μέσα από τις 4 εποχές, Τατάκη Αλεξάνδρα
42.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Γνωρίζω το φθινόπωρο, Κωνσταντινίδου Ηλέκτρα
43.Δ.Σ Χώρας Άνδρου,Γνωρίζω το φθινόπωρο, Δέβρας Νικήτας
44.Ν/Γ Όρμου Κορθίου,Ανακύκλωση,Τσαπάρα Μαρία,Δρακοπούλου Αγγελική
45.Δ.Σ Ιουλίδας,Το νερό πηγή ζωής,Πούλου Καλλιόπη
46.Δ.Σ Ιουλίδας,Η ρύπανση της Μεσογείου,Φωτιάδης Πολυχρόνης
47.Δ.Σ Ιουλίδας,Μνημεία της Κέας,Βαρθολομαίου Χριστίνα


3ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε


48.Δ.Σ Επισκοπής,Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιοι χώροι και περιβάλλον Παπαστεφάνου Δήμητρα
49.Δ.Σ Επισκοπής,Οικιστική ανάπτυξη, δημόσιοι χώροι και περιβάλλον Κυριακίδου Δέσποινα
50.Δ.Σ Επισκοπής,Ας μάθουμε τον ουρανό με τα άστρα,Δίπλα Ζωή
51.Δ.Σ Επισκοπής,Ας μάθουμε τον ουρανό με τα άστρα,Βασιλειάδου Πηνελόπη
52.Δ.Σ Φηρών,Oι αστροεξερευνητές,Βαζαίου Ειρήνη
53.Δ.Σ Εμπορείου,Η θάλασσα και η ρύπανσή της,Δουκακάρου Ειρήνη
54.Δ.Σ Εμπορείου,Η θάλασσα και η ρύπανσή της,Σιγάλα Θεώνη
55.Δ.Σ Ιου,Το φαινόμενο του θερμοκηπίου ,Μπινιέτογλου Άννα
56.Δ.Σ Ιου,Το φαινόμενο του θερμοκηπίου,Αθανασούλας Κων/νος

4ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

57.Δ.Σ Αδάμαντα,Ενέργεια και φυσικοί πόροι,Ζαιμάκη Χρυσή
58.Δ.Σ Αδάμαντα,Νερό,Συμεωνίδης Κων/νος
59.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Παναγιώτου Ελένη
60.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Τζάτσης Πέτρος
61.Δ.Σ Μήλου,Εξοικονόμηση ενέργειας,Εικοσιπεντάκη Αντριάνα
62.Δ.Σ Μήλου,Γνωρίζω τον τόπο μου,Ουστά Κατερίνα
63.Δ.Σ Μήλου,Γνωρίζω τον τόπο μου ,αλάσκα Αθανασία
64.Δ.Σ Μήλου,Στο μονοπάτι για το ξωκκλήσι,Στέφου Άννα
65.Δ.Σ Αδάμαντα,Η κατάκτηση του διαστήματος,Εργίνα Ψαρρά Κυρίτση
66.Ν/Γ Απολλωνίας,Ο βυθός μέσα από τη μάσκα,Ευαγγελοπούλου Μαρία,Παλαιού Μαργαρίτα,Πλιάκη Μαρία
67.Ν/Γ Απολλωνίας,Ο βυθός μέσα από τη μάσκα,Ευαγγελοπούλου Μαρία,Παλαιού Μαργαρίτα,Πλιάκη Μαρία

5ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

68.Δ.Σ Πύργου,Περιβαλλοντικοί κίνδυνοι,Κορωναίος Θεόδωρος-Μιχαηλίδου Κυριακή

6ο ΓΡΑΦΕΙΟ Π.Ε

69.Ν/Γ Λευκών,Βουνό ή θάλασσα;,Μήτση Μαίρη
70.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η ελιά,Πάνου Ευαγγελία
71.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η προστασία της καφέ αρκούδας,Μπογιατζή Αικατερίνη
72.1ο Δ.Σ Παροικιάς,Η προστασία της καφέ αρκούδας,Σπύρου Ιγνάτιος
73.N/Γ Προδρόμου,Caretta-caretta,Καπούτσου Παρασκευή
74.Ν/Γ Αγκαιριάς,Βιοποικιλότητα:απειλούμενα είδη,Κοτσικόνα Ευμορφία Μαρία
75.Δ.Σ Αντιπάρου,Θάλασσα,Σουλίδης Σταύρος
76.Δ.Σ Αντιπάρου,Θάλασσα,Νούλα Ελένη

Τρίτη, 8 Δεκεμβρίου 2009

ΤΗΝΟΣ Συμμετοχή σε δενδροφύτευση

Σας ενημερώνουμε ότι την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2009 ο Δήμος Τήνου ,σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και το Σύλλογο «Οι φίλοι του πράσινου» θα πραγματοποιήσουν δράσεις δενδροφύτευσης στην περιοχή Βίντσι της Τήνου. Η έναρξη των δράσεων θα γίνει την ίδια μέρα στις 9.00 π.μ στο Ίδρυμα Τηνιακού Πολιτισμού και η δενδροφύτευση θα διαρκέσει έως τις 12 μ.μ. Η εθελοντική συμμετοχή συναδέλφων και μαθητών Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεων των δημοτικών σχολείων της Τήνου στη δενδροφύτευση επαφίεται στη διακριτική ευχέρεια των συλλόγων διδασκόντων των σχολικών μονάδων.
Σας ενημερώνουμε επίσης ότι την Παρασκευή 11/12 και ώρα 7 μ.μ στη συνεδριακή αίθουσα του Ιδρύματος Τηνιακού Πολιτισμού θα γίνει η παρουσίαση των δράσεων δενδροφύτευσης και ακολούθως θα διανεμηθεί το έντυπο «Η ιστορία της πικροδάφνης» (συλλογική εργασία των μαθητών Ε΄ τάξης του 2ου Δ.Σ Τήνου-έκδοση Δήμου Τήνου).