Πέμπτη, 30 Σεπτεμβρίου 2010

4o Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας (18 - 20 Μαρτίου 2011)

Ταυτότητα του Συνεδρίου

Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας διοργανώνεται κάθε 3 χρόνια στη Μακεδονία και στοχεύει να αποτελεί ένα βήμα για τους επιστήμονες, μηχανικούς και εκπαιδευτικούς που δραστηριοποιούνται σε όλους τους τομείς του περιβάλλοντος, συμβάλλοντας ταυτόχρονα στην ολοκληρωμένη παρουσίαση του έργου που επιτελείται στην Ελλάδα, στην ανταλλαγή απόψεων, στην έγκυρη και έγκαιρη ενημέρωση κάθε ενδιαφερόμενου πολίτη, στη διατύπωση συμπερασμάτων και προτάσεων για την προστασία και αναβάθμιση του περιβάλλοντος με παράλληλη ενίσχυση της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και ευαισθητοποίησης.
Το Περιβαλλοντικό Συνέδριο Μακεδονίας χαρακτηρίζεται από: α) το ευρύ φάσμα των ειδικοτήτων των συγγραφέων, που συμμετέχουν στις επιστημονικές εργασίες, β) την παρουσίαση εργασιών από όλες τις περιφέρειες της Ελλάδας, γ) το ευρύ φάσμα των θεματικών ενοτήτων των ανακοινώσεων δ) την αξιοσημείωτη συμμετοχή στις ανακοινώσεις επιστημόνων-συγγραφέων από χώρες του εξωτερικού.

Θεματολογία του Συνεδρίου

 Ατμοσφαιρική ρύπανση

• Ρύπανση υδάτων

• Ρύπανση εδάφους

• Υγρά απόβλητα

• Στερεά απόβλητα

• Διασυνοριακή ρύπανση

• Μέθοδοι περιβαλλοντικής ανάλυσης

• Τεχνολογία αντιρρύπανσης

• Φυσικό περιβάλλον

• Υγεία και περιβάλλον

• Περιβαλλοντική πολιτική και νομοθεσία

• Περιβαλλοντική διαχείριση και σχεδιασμός

• Οικονομικά περιβάλλοντος

• Πράσινη Χημεία και Χημική Τεχνολογία

• Περιβαλλοντική εκπαίδευση – ευαισθητοποίηση

Σημαντικές Ημερομηνίες

Υποβολή περιλήψεων (1 σελίδα) 4.10.10

Κατ’ αρχήν αποδοχή 25.10.10

Υποβολή πλήρους εργασίας 20.12.10

Κρίση και αποδοχή εργασίας 17.01.11

Διόρθωση και τελική υποβολή 14.02.11

Ανακοινώσεις & Πρακτικά του Συνεδρίου

Οι εισηγήσεις - προφορικές και αναρτημένες/posters - θα κριθούν από την Επιστημονική Επιτροπή. Σε πρώτη φάση θα κριθούν και θα γίνουν κατ’ αρχήν αποδεκτές οι περιλήψεις και στη συνέχεια τα πλήρη κείμενα των εργασιών. Όλες οι εργασίες - προφορικές και αναρτημένες/posters - θεωρούνται ισότιμες και όσες γίνουν δεκτές θα περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου.
Προϋπόθεση για να δημοσιευθεί μια εργασία στα Πρακτικά του Συνεδρίου είναι η εγγραφή και συμμετοχή ενός τουλάχιστον εκ των συγγραφέων στο Συνέδριο.
Επίσης, όσες εργασίες περιληφθούν στα Πρακτικά του Συνεδρίου και εφόσον το ζητήσουν οι συγγραφείς, μπορούν να προωθηθούν για δημοσίευση στο διεθνές περιοδικό Journal of Environmental Protection and Ecology, έπειτα από απόδοσή τους στα Αγγλικά και ακολουθώντας τους όρους και τις διαδικασίες κρίσης και δημοσίευσης του περιοδικού (http://babel.noc.teithe.gr/~bena/benahome.html).

Υποβολή Περιλήψεων

Η περίληψη πρέπει να γραφεί με γραμματοσειρά Times New Roman 12, διάστιχο μονό και περιθώρια 3cm παντού. Περιλαμβάνει τίτλο εργασίας (σε TNR14 Bold), ονόματα συγγραφέων, φορέα και πλήρη διεύθυνση, τηλέφωνο, Fax και E-mail. Η έκτασή της πρέπει να είναι μέχρι 1 σελίδα Α4.
Οι συγγραφείς μπορούν να ζητήσουν η εργασία τους να είναι προφορική ή αναρτημένη/poster. Η τελική όμως κατανομή των εργασιών θα γίνει από την Επιστημονική Επιτροπή.Οι περιλήψεις πρέπει να υποβληθούν με E-mail (ως επισύναψη) στη διεύθυνση: ptkdm@eex.gr

Τόπος και Χρόνος
Το 4ο Συνέδριο διοργανώνεται στη Θεσσαλονίκη από 18 έως 20 Μαρτίου του 2011. Ο χώρος διεξαγωγής του συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΕΕΧ και στο ιστολόγιο του Συνεδρίου.

Κόστος Συμμετοχής

Σύνεδροι/Εισηγητές 80 €

Σπουδαστές 50 €

Στο κόστος συμμετοχής περιλαμβάνονται: η παρακολούθηση, τα πρακτικά, η εναρκτήρια δεξίωση, οι καφέδες, τα αναψυκτικά και άλλα υλικά του Συνεδρίου.Πληροφορίες

Ένωση Ελλήνων Χημικών – ΠΤΚΔΜ

Αριστοτέλους 6, 54623 Θεσσαλονίκη

Γραφεία της ΕΕΧ-ΠΤΚΔΜ, τηλ (απόγευμα): 2310 278077

E-mail: ptkdm@eex.gr

Συντονιστής Συνεδρίου

Δρ. Κώστας Νικολάου

τηλ. (πρωί): 2310 886046

E-mail: kinikola@hol.gr

Ιστοσελίδες στο Διαδίκτυο:
http://persynmak.blogspot.com/
http://www.facebook.com/pages/4o-Periballontiko-Synedrio-Makedonias/131939546830901
http://www.eex.gr/

Δευτέρα, 27 Σεπτεμβρίου 2010

6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ«Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη Διδακτική Πράξη»,Σύρος 6, 7, 8 Μαΐου 2011

Σκοπός του Συνεδρίου

Σκοπός του Συνεδρίου είναι ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος αναφορικά με την εφαρμογή των «Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην Εκπαίδευση» (ΤΠΕ-Ε), καθώς και τις σύγχρονες πρακτικές τους έτσι όπως διαμορφώνονται στη σχολική πραγματικότητα. Ιδιαίτερα στοχεύει στο να ευαισθητοποιήσει τους/τις εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης προς την κατεύθυνση ανάδειξης των θεμάτων διδακτικής μεθοδολογίας με την αξιοποίηση ΤΠΕ.

Το 6ο Συνέδριο απευθύνεται κυρίως στους:

 Εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

 Εκπαιδευτικούς Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

 Επιμορφωτές/τριες ΤΠΕ

 Επιμορφωτές/τριες και επιμορφούμενους/ες των ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου.

 Φοιτητές/τριες Παιδαγωγικών Τμημάτων και Τμημάτων Η/Υ & Πληροφορικής.

 Μεταπτυχιακούς/ές φοιτητές/τριες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση

Πιο αναλυτικά, το συνέδριο απευθύνεται στους/στις Εκπαιδευτικούς όλων των γνωστικών αντικειμένων της Προσχολικής και Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, της Δευτεροβάθμιας Γενικής και Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, της Ειδικής Αγωγής, στους Επιμορφωτές των ΤΠΕ, καθώς και στους/στις Σχολικούς Συμβούλους, και γενικότερα στα Στελέχη Εκπαίδευσης. Επιπρόσθετα αναζητεί τη συμβολή των ΤΠΕ στα ειδικευμένα σχολεία όπως αυτά των Παλιννοστούντων, τα Πολυπολιτισμικά Σχολεία, τα Μουσικά Σχολεία, τα Ολοήμερα Δημοτικά κ.ά.

Το Συνέδριο αφορά τόσο τη Δημόσια όσο και την Ιδιωτική Εκπαίδευση, που αναζητά τρόπους αξιοποίησης των ΤΠΕ για τη βελτίωση της Μαθησιακής και Διδακτικής Διαδικασίας και την καλύτερη οργάνωση της Εκπαιδευτικής κοινότητας (Παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών, χρήση του διαδικτύου στη διδακτική πράξη, υπηρεσίες του WEB 2.0).

Θεματολογία του Συνεδρίου

Εκπαιδευτικό Λογισμικό και υπηρεσίες στήριξης του εκπαιδευτικού έργου

• Παρουσίαση εκπαιδευτικού λογισμικού (Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, ΥΠΕΠΘ, ΕΑΙΤΥ) στα εργαστήρια, με δραστηριότητες και φύλλα εργασίας που συνοδεύουν το εκπαιδευτικό λογισμικό.

• Παρουσιάσεις διδασκαλιών με τη χρήση των ΤΠΕ που πραγματοποιήθηκαν από εκπαιδευτικούς σε σχολικά εργαστήρια.

• Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία μαθημάτων στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

• Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

• Υπηρεσίες υποστήριξης σχολείων και εκπαιδευτικών:

Εξ αποστάσεως εκπαίδευση – Τηλεκπαίδευση.

Τεχνική Υποστήριξη.

Υποστήριξη παιδαγωγικού έργου.

• Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

• Αξιολόγηση Εκπαιδευτικού Λογισμικού.

• Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ.Διαδίκτυο

• Εκπαιδευτική χρήση του διαδικτύου.

• Σχεδίαση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων.

• Θέματα ασφάλειας για τo σχολικό δίκτυο.

• Σχεδίαση της δομής και του περιεχομένου «σχολικών ιστοσελίδων».

• Παρουσιάσεις εργασιών με χρήση Διαδικτύου στα σχολεία.

• Χρήση του Διαδικτύου στην επιμόρφωση και εκπαίδευση εξ αποστάσεως.

• Διαδίκτυο και συνεργατική μάθηση. Συνεργασία σχολείων, μαθητών για την εκπόνηση εργασιών με τη χρήση του Διαδικτύου.

• Υπηρεσίες Κοινωνικής Δικτύωσης (Web 2.0)

• Ιστολόγια (Blogs)

• Wikis

• Κοινότητες Μάθησης

• Θεωρητική στήριξη και μεθοδολογία για την ένταξη των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.

• Φορητός Ηλεκτρονικός Υπολογιστής ανά Μαθητή

Διοργάνωση:

 Ελληνική Ένωση για την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση e-Δίκτυο-ΤΠΕ-Ε (www.e-diktyo.eu)

 Πανελλήνια Ένωση εκπαιδευτικών για τις Φυσικές Επιστήμες «Μιχάλης Δερτούζος» (www.ekped.gr)

 Εκπαιδευτική Πύλη Εκπαιδευτικών Ν. Αιγαίου (www.epyna.gr)

 Πανεπιστήμιο Αιγαίου (Τμήμα Μηχανικών Σχεδίασης Προϊόντων και Συστημάτων, Σύρος)

Συντονιστική Επιτροπή Συνεδρίου

Γλέζου Κατερίνα, εκπαιδευτικός Δ.Ε. - Συντονίστρια

Γρηγοριάδου Μαρία, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Δαγδιλέλης Βασίλειος, Πανεπιστήμιο Μακεδονίας

Δαπόντες Νίκος, εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Δημητρακοπούλου Αγγελική, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Καρασσαβίδης Ηλίας, Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας

Κολτσάκης Βαγγέλης, εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Κοντακίδης Γιάννης, εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Κυνηγός Χρόνης, Πανεπιστήμιο Αθηνών

Μιχαλόπουλος Χρήστος, Διευθυντής Δ.Δ..Ε. Ν. Κυκλάδων

Παρασκευάς Μιχάλης, Υπεύθυνος Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, ΕΑΙΤΥ

Παπαδάκης Σπύρος, εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Παπανικολάου Κυπαρισσία, ΑΣΠΑΙΤΕ

Προβελέγγιος Πέτρος, εκπαιδευτικός Π.Ε.

Σαλονικίδης Γιάννης, εκπαιδευτικός Π.Ε.

Σπύρου Θωμάς, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Σωτηρίου Σοφία, εκπαιδευτικός Δ.Ε. - Συντονίστρια

Τζιμόπουλος Νίκος, εκπαιδευτικός Δ.Ε.

Τζωρτζακάκης Γιώργος, εκπαιδευτικός Π. Ε.

Φεσάκης Γιώργος, Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Ψύλλος Δημήτριος, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Συνεδριακοί χώροι:

• Πνευματικό Κέντρο Δήμου Ερμούπολης.

• Εργαστήρια Πληροφορικής Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

• Αίθουσα πολλαπλών χρήσεων «Κωνσταντίνος Τουλούπης».

Σημαντικές Ημερομηνίες

15 Σεπτεμβρίου 2010  1η ανακοίνωση διοργάνωσης του συνεδρίου

10 Ιανουαρίου 2011  Υποβολή πλήρων κειμένων για όλες τις κατηγορίες εργασιών

10 Φεβρουαρίου 2011  Ενημέρωση αποδοχής

1 Μαρτίου 2011  Υποβολή τελικών κειμένων για τα πρακτικά συνεδρίου

25 Απριλίου 2011  Ανακοίνωση προγράμματος συνεδρίου

6 – 7 - 8 Μαΐου 2011  Διεξαγωγή συνεδρίου

Πρόσκληση Εργασιών

Η Συντονιστική Επιτροπή καλεί όσους/ες ενδιαφέρονται να υποβάλουν εργασίες-εισηγήσεις σχετικές με τη θεματολογία του Συνεδρίου. Στο Συνέδριο μπορούν να υποβληθούν τέσσερις κατηγορίες εργασιών-εισηγήσεων. Το πλήρες κείμενο της εισήγησης δε θα πρέπει να ξεπερνά το μέγιστο αριθμό σελίδων που αντιστοιχεί σε κάθε κατηγορία εισήγησης, δηλαδή:

• Πλήρεις Εισηγήσεις: 6-10 σελίδες.

• Σύντομες Εισηγήσεις: 4-6 σελίδες.

• Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): 3-4 σελίδες.

• Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): 3-4 σελίδες.

Πλήρεις Εισηγήσεις: Αφορούν σε ολοκληρωμένες ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 10 σελίδες.

Σύντομες Εισηγήσεις: Αφορούν σε ερευνητικές εργασίες, μελέτες, διδακτικές προτάσεις αξιοποίησης των ΤΠΕ που βρίσκονται σε εξέλιξη. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 6 σελίδες.

Συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας (Panels): Με τις συνεδρίες Στρογγυλής Τράπεζας παρέχεται η δυνατότητα να παρουσιαστούν εργασίες και να γίνουν ανοιχτές συζητήσεις γύρω από ένα ειδικό θέμα. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Κάθε στρογγυλή τράπεζα θα πρέπει να περιλαμβάνει το πολύ 4-5 εισηγήσεις. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε συνεδρίας θα είναι 90 λεπτά. Το σχετικό κείμενο για κάθε παρουσίαση δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες.

Εργαστηριακές παρουσιάσεις (tutorials & workshops): Παρουσίαση, διδασκαλία ή επιμόρφωση σε διδακτικές προσεγγίσεις και περιβάλλοντα διδασκαλίας, σε εκπαιδευτικό λογισμικό και άλλες εφαρμογές για εκπαιδευτική χρήση. Θα διεξαχθούν αποκλειστικά σε δικτυωμένα εργαστήρια Η/Υ και θα χρησιμοποιηθούν φύλλα οδηγιών ή/και φύλλα εργασίας. Η προβλεπόμενη μέγιστη διάρκεια κάθε εργαστηριακής παρουσίασης θα είναι 1-3 ώρες. Το κείμενο δε θα πρέπει να υπερβαίνει τις 4 σελίδες. Οι εκπαιδευτές θα πρέπει να συνυποβάλλουν τα φύλλα εργασίας ή/και τα φύλλα οδηγιών που θα χρησιμοποιήσουν.

Σημαντικές παρατηρήσεις

• Επιλεγμένες εισηγήσεις από αυτές που θα παρουσιαστούν στο συνέδριο θα δημοσιευτούν στο ηλεκτρονικό περιοδικό «Μάθηση με Τεχνολογίες», με ISSN 1792 – 1813, http://mag.e-diktyo.eu που θα εκδώσει το e-Δίκτυο (www.e-diktyo.eu) σε συνεργασία με τον «Μιχάλη Δερτούζο» (www.ekped.gr).

• Θα δοθεί η δυνατότητα εικονικής παρουσίασης εργασιών (virtual presentations) για όσους συνέδρους αδυνατούν να παρευρεθούν στο Συνέδριο στη Σύρο.

• Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής και παρουσίασης εργασιών, συμμετοχής και κόστους εγγραφής στο Συνέδριο θα ανακοινωθούν σύντομα στον ιστότοπο του Συνεδρίου.

• Οι συγγραφείς καλούνται να τηρήσουν με ακρίβεια το υπόδειγμα μορφοποίησης εργασιών του Συνεδρίου. Όλες οι εργασίες θα υποβληθούν σε διαδικασία ανώνυμης κρίσης. Προκειμένου να γίνει δεκτή μια εργασία για παρουσίαση στο Συνέδριο θα πρέπει να έχει θετική αξιολόγηση από 2 τουλάχιστον μέλη της επιτροπής κριτών. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των δύο κριτών η εργασία προωθείται σε τρίτο κριτή. Σημειώνεται ότι εκτός από την ποιότητα των εργασιών που θα παραληφθούν, η συμμόρφωση προς τις οδηγίες συγγραφής των κειμένων (μορφοποίηση σύμφωνα με το υπόδειγμα) αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την αποδοχή τους.

• Τα όρια σελίδων κάθε εργασίας περιλαμβάνουν το πλήρες κείμενο με τα στοιχεία των συγγραφέων, την περίληψη, τους πίνακες, τα σχήματα, τις αναφορές κ.λ.π.

• Κάθε σύνεδρος μπορεί να είναι συγγραφέας σε τρεις το πολύ εργασίες.

• Σε κάθε εργασία που θα δημοσιευτεί στα Πρακτικά του Συνεδρίου θα πρέπει να αντιστοιχεί μια τουλάχιστον εγγραφή πριν τις 5 Μαρτίου 2010.Πληροφορίες για το Συνέδριο:

Κατερίνα Γλέζου, Νίκος Τζιμόπουλος

Τηλ.: 6932214464, 2281079396, 6979776923

e-mail: kglezou@di.uoa.gr, ntzimop@sch.gr

Δικτυακοί τόποι: www.e-diktyo.eu, www.epyna.gr

Ταχ. Διεύθυνση: ΚΕΠΛΗΝΕΤ Ν. Κυκλάδων, Λιβάδια Μάννα, 84100, Ερμούπολη, Σύρος

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΙΛΩΤΙΟΥ ΝΑΞΟΥ «Ψωμί κι ελιά και μια ζεστή φλασκομηλιά»

Τα τελευταία χρόνια με την έξαρση των ιώσεων, έχουμε όλοι παρατηρήσει αφενός ότι τα παιδιά μικρής ηλικίας αρρωσταίνουν ευκολότερα και συχνότερα και αφετέρου την ευκολία με την οποία τα οδηγούμε στην κατανάλωση φαρμάκων. Έρευνες έχουν αποδείξει πως, αν και η παιδική θνησιμότητα έχει μειωθεί τα τελευταία χρόνια, καθώς η ιατρική έχει κάνει αλματώδη βήματα, η κατανάλωση φαρμάκων για την αντιμετώπιση των ασθενειών έχουν κάνει τους ιούς πιο ανθεκτικούς, με αποτέλεσμα να μπαίνουμε σε ένα φαύλο κύκλο. Επιπλέον, η σχολική χρονιά που πέρασε «στιγματίστηκε» από τη «γρίπη των χοίρων», γεγονός το οποίο αποτέλεσε και την αφορμή για να ασχοληθούμε στο σχολείο μας με το θέμα των βοτάνων και των φαρμακευτικών – θεραπευτικών τους ιδιοτήτων. Και όλα άρχισαν όταν ένα παιδί, ο Μανώλης «κατέθεσε» στην τάξη ότι η γιαγιά του, του έφτιαξε χαμομήλι με μέλι και λεμόνι και αμέσως ο βήχας του πέρασε.

Το πρόγραμμα της Περιβαλλοντικής Αγωγής ξεκίνησε μόλις γυρίσαμε από τις διακοπές του Πάσχα και κράτησε μέχρι το τέλος της χρονιάς. Ο τίτλος του ήταν «Ψωμί κι ελιά και μια ζεστή φλασκομηλιά(φασκόμηλο)».

Ζούμε σε έναν ευλογημένο τόπο, όπου τα αρωματικά φυτά και βότανα βρίσκονται στο άμεσο περιβάλλον μας, όπου οι άνθρωποι εξακολουθούν να μαζεύουν μόνοι τους το φασκόμηλο, το χαμομήλι, τη ρίγανη, το θυμάρι την κατάλληλη εποχή για να εξασφαλίζουν τα ροφήματά τους για όλο το χρόνο. Η ορεινή Νάξος και ιδιαίτερα η περιοχή του Φιλωτίου πάντοτε φημιζόταν για τη μυρωδάτη φλασκομηλιά, το μεθυστικό θυμάρι, από όπου προέρχεται και το υπέροχο θυμαρίσιο μέλι και άλλα πολλά.

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ

Σκοπός του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι τα παιδιά να αγαπήσουν και να προστατεύσουν τη φύση, μέσα από τη γνωριμία τους με τη χλωρίδα του τόπου τους και τις ευεργετικές της ιδιότητες στην καθημερινή μας ζωή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη γνωριμία των παιδιών με τα βότανα αυτοφυόμενα και μη της Ορεινής Νάξου και στην άντληση πληροφοριών μέσα από την παράδοση για τα «φυτικά γιατροσόφια» και τη θεραπευτική τους δράση στις διάφορες ασθένειες.

Πιο συγκεκριμένα οι στόχοι του προγράμματος αφορούν στα ακόλουθα:

Ως προς τη Γλώσσα

• Να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν το λόγο τους

• Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα σε κείμενα

Ως προς τη Μελέτη Περιβάλλοντος

• Να αντιλαμβάνονται την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου

• Να αποκτήσουν θετικές στάσεις και συμπεριφορές για το περιβάλλον

• Να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τεχνολογία

• Να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες

Ως προς την Πληροφορική

• Να πληκτρολογούν λέξεις συμβουλευόμενα πίνακες αναφοράς

• Με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών και τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, τα παιδιά ηχογραφούν τις φωνές τους και τις αναπαραγάγουν, παρατηρούν φωτογραφίες και παρακολουθούν βίντεο. «Παίζουν» δημιουργώντας και βρίσκοντας λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις (δημιουργία κουίζ, σταυρόλεξα, παζλ, φύλλα εργασίας στο word κλπ.)

ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ

Στο project αυτό, δουλέψαμε πολύ και με τις Νέες Τεχνολογίες και λογισμικά που διευκόλυναν το έργο μας.

Στην αρχή κάναμε ένα ιστόγραμμα με τα παιδιά σε ένα πρόγραμμα χαρτογράφησης, το inspiration, πάνω στο οποίο βασιστήκαμε καταγράφοντας τις πληροφορίες που έχουν τα παιδιά για τα βότανα και τα φάρμακα.

Τα παιδιά άρχισαν να αντιλαμβάνονται και να διαχωρίζουν τα φάρμακα που μας δίνουν οι βιομηχανίες από τα «φάρμακα» που μπορούμε να πάρουμε από τη φύση. Μιλήσαμε, λοιπόν, για το φασκόμηλο που είναι δυναμωτικό και προλαμβάνει τις αρρώστιες, τη ρίγανη και το χαμομήλι που καταπραΰνουν το βήχα και για δεκαπέντε ακόμα βότανα, που τα βρίσκουμε στο βουνό ή στη γλάστρα της γιαγιάς μας.

Δημιουργήσαμε μια γωνιά με βότανα σε γλάστρες: βασιλικό, δυόσμο, λεβάντα, αρμαπαρόριζα, τα οποία τα μυρίσαμε και τα αναγνωρίσαμε με κλειστά μάτια και γράψαμε ταμπελίτσα με το όνομα του φυτού σε κάθε γλάστρα. Πήγαμε περίπατο στο βουνό γύρω από το Φιλώτι, όπου μας συνόδευσαν δύο πολύ γνωστοί και έμπειροι περιπατητές της περιοχής, οι οποίοι γνωρίζουν καλά τα μονοπάτια και τα βότανα. Ο περίπατος πραγματοποιήθηκε αρχές Μαΐου, την εποχή που η φύση βρίσκεται στο απόγειό της. Τα παιδιά γνώρισαν, άγγιξαν και μύρισαν το φασκόμηλο, τη ρίγανη, το θυμάρι κ.ά. Κόψαμε, με τη βοήθεια των ειδημόνων ένα κλωναράκι από το καθένα για να φτιάξουμε το δικό μας βοτανολόγιο. Τελικά, δημιουργήσαμε ένα πίνακα αναφοράς με τα βότανα και τα ονόματά τους και προτιμήσαμε να κάνουμε το βοτανολόγιό μας ψηφιακό. Δημιουργήθηκε σε power point και είχε τη μορφή κουίζ. Ακουγόταν το ηχογραφημένο από τη νηπιαγωγό ερώτημα-αίνιγμα που συνόδευε τη φωτογραφία του βοτάνου, ενώ η σωστή απάντηση ερχόταν στην επόμενη φωτογραφία, ηχογραφημένη με τις φωνές των παιδιών και την αντίστοιχη λέξη αναγραμμένη. Παρακάτω παραθέτουμε ένα δείγμα του ψηφιακού βοτανολογίου:

-Έγραψαν τις ονομασίες των βοτάνων σε ένα φύλλο εργασίας του Word

-Έλυσαν το σταυρόλεξο με τίτλο «βοτανο…λογίες» στο hotpotatoes

-Ένωσαν τα κομμάτια των παζλ που φτιάχτηκαν με τις φωτογραφίες των παιδιών από τον περίπατό τους στο βουνό με το Jigsaw Puzzle Creator 2007.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Τα αποτελέσματα του προγράμματος παρουσιάστηκαν στην καλοκαιρινή γιορτή του σχολείου. Παρουσιάσαμε ένα «ταινιάκι», που ετοιμάσαμε στο MovieMaker με φωτογραφίες και βίντεο από όλες τις δραστηριότητες και τα παιχνίδια των παιδιών μέσα στην τάξη και από τον περίπατό μας στο βουνό. Τα παιδιά δραματοποίησαν και χόρεψαν ένα υπέροχο τραγούδι με τίτλο «Βότανα», που είχαμε την τύχη να βρούμε στο ανοιξιάτικο τεύχος από το περιοδικό «Παράθυρο στην Εκπαίδευση».
Τα παιδιά, όπως και εμείς που συμμετείχαμε στο πρόγραμμα, εντυπωσιαστήκαμε με το πλούσιο φυσικό περιβάλλον που ανακαλύψαμε γύρω από το Φιλώτι. Ήρθαμε σε επαφή με ανθρώπους που μας μετέδωσαν το μεράκι και την αγάπη τους για τη φυσική ζωή και έμαθαν στα παιδιά την αξία του να ζεις κοντά στη φύση: να βλέπεις, να αγγίζεις, να μυρίζεις, να προστατεύεις και να αγαπάς ό,τι απλόχερα η φύση μας προσφέρει. Έχουμε τη δυνατότητα να αναγνωρίζουμε πλέον τα βότανα και συλλέξαμε πληροφορίες για τις φαρμακευτικές τους ιδιότητες, τις οποίες μετάφεραν τα παιδιά στο σπίτι τους και στις οικογένειές τους.

ΚΥΛΗ ΕΙΡΗΝΗΣΦΑΚΙΑΝΟΥ ΚΩΝ/ΝΑ-ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ


ΑΝΑΜΑΤΕΡΟΥ ΣΟΦΙΑ


ΜΟΥΣΤΑΚΗ ΑΝΝΑ

Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

5ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ Π.Ε.ΕΚ.Π.Ε.«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»

«Παράταση προθεσμίας υποβολής εργασιών προς αξιολόγηση»Το 5ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕΚΠΕ με θέμα:

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση: Το Σταυροδρόμι της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη»
θα πραγματοποιηθεί από 26 έως 28 Νοεμβρίου 2010 στα Ιωάννινα.

Στο Συνέδριο καλούνται να συμμετέχουν εκπαιδευτικοί Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης, διδάσκοντες και ερευνητές Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ανώτατων Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων, Ερευνητικών Ιδρυμάτων, φοιτητές και εκπρόσωποι κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων και φορέων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση για προφορική ανακοίνωση ή ανακοίνωση αφίσας (πόστερ) ή απλά να παρακολουθήσουν τις εργασίες και να λάβουν μέρος στις συζητήσεις. Επίσης είναι δυνατόν να κατατεθούν προτάσεις για την πραγματοποίηση συμποσίων ή εργαστηρίων.

Το περιεχόμενο των εργασιών θα πρέπει να είναι σχετικό με το γενικό θέμα και να αναφέρεται σε επιστημονική έρευνα, σε σχολικά προγράμματα ΠΕ, σε προγράμματα ΚΠΕ, σε θεματικά δίκτυα ΠΕ, σε τοπικές συνεργασίες, σε διεθνείς συνεργασίες, σε εκπαιδευτικό υλικό κ.ά.

Το δικαίωμα συμμετοχής (registration) στο Συνέδριο ορίζεται:

Μέχρι

31 Οκτωβρίου 2010 Μετά τις 31 Οκτωβρίου 2010

Μέλη της Ένωσης χωρίς εισήγηση 30 ευρώ 40 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης

χωρίς εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μέλη της Ένωσης με εισήγηση 40 ευρώ 50 ευρώ

Μη μέλη της Ένωσης

με εισήγηση 50 ευρώ 60 ευρώ

Φοιτητές και μέλη

της Οργανωτικής Επιτροπής 20 ευρώ 30 ευρώ

Στην εγγραφή περιλαμβάνονται φάκελος συνεδρίου, γραφική ύλη, πρόγραμμα, ενημερωτικά έντυπα, περιλήψεις εργασιών, καφέδες και αναψυκτικά διαλειμμάτων και ένα δείπνο.

Το δικαίωμα συμμετοχής να κατατεθεί στην ALPHA BANK, στο λογαριασμό με αριθμό 136-002101-196795 με δικαιούχους τους Στεφανόπουλο Νικόλαο και Λεμπέση Κυριάκο. Η απόδειξη κατάθεσης, με το ονοματεπώνυμο σε ευδιάκριτα κεφαλαία γράμματα, να σταλεί μέσω FAX στον αριθμό 2109911165.

Στα πλαίσια του Συνεδρίου θα λειτουργήσει έκθεση εκπαιδευτικού υλικού και υλικού κυβερνητικών και μη κυβερνητικών οργανώσεων. Για τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενες οργανώσεις καλούνται να επικοινωνήσουν μέσω e-mail στις ακόλουθες ηλεκτρονικές διευθύνσεις kpekast1@otenet.gr, nickstefanop@yahoo.gr, ppiliour@gmail.gr

Όσοι επιθυμούν να υποβάλουν εργασίες προς αξιολόγηση θα πρέπει να στείλουν πλήρες κείμενο με ανώτατο όριο τις 3.000 λέξεις (6-8 σελίδες) μέχρι την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010. Η υποβολή των διαμορφωμένων κειμένων των εργασιών θα γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση peekpe509@gmail.com. To είδος του αρχείου πρέπει να είναι MS Word. Σε περίπτωση που το αρχείο που περιέχει το κείμενο της εργασίας δεν είναι δυνατόν λόγω μεγέθους να αποσταλεί ηλεκτρονικά, παρακαλούμε να αποθηκευτεί σε CD και να ταχυδρομηθεί στη διεύθυνση:

Οι εργασίες -που θα υποβληθούν εξ αρχής στην πλήρη τους μορφή- θα κριθούν από τα μέλη της επιστημονικής επιτροπής του συνεδρίου προκειμένου να παρουσιαστούν στο συνέδριο και να συμπεριληφθούν στα ηλεκτρονικά πρακτικά, στην ιστοσελίδα του συνεδρίου και σε βιβλίο εφόσον αυτό καταστεί δυνατό. Η μορφή του κειμένου των εργασιών παρακαλούμε να είναι αυτή που περιγράφουν οι επισυναπτόμενες οδηγίες. Παρακαλούνται όσοι και όσες στείλουν εργασίες να μην υποβάλουν περισσότερες από μία εργασίες με πρώτο το όνομά τους και παραπάνω από δύο συνολικά.

Σημαντικές ημερομηνίες:

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής εργασιών 7 Οκτωβρίου 2010

Ενημέρωση για αποδοχή των εργασιών 27 Οκτωβρίου 2010

Έγκαιρη εγγραφή στο συνέδριο 31 Οκτωβρίου 2010

«Περιβάλλον και Πολιτισμός 2010. Φωνές νερού μυριάδες»Εκδηλώσεις του ΥΠΠΟ στις Κυκλάδες


Την Πέμπτη 7, την Παρασκευή 8, το Σάββατο 9 και την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010, αρχαιολογικοί χώροι, μουσεία και μνημεία της επικράτειας θα ανοίξουν τις πύλες τους στο κοινό με μια σειρά από ποικίλες εκδηλώσεις, περιηγήσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, οι οποίες θα επιχειρήσουν να αναδείξουν τη σημασία και τις ποικίλες διαστάσεις της αξίας του νερού στη ζωή των ανθρώπων από την αρχαιότητα έως σήμερα. Μέσα από μια πολύπλευρη, αειφορική θεώρηση με παραδείγματα που θα αντληθούν από αρχαιολογικά σύνολα, μνημεία και μουσεία της χώρας αλλά και από δείγματα της σύγχρονης δημιουργίας, το κοινό θα έχει την ευκαιρία να εντάξει τις χρήσιμες ή βλαβερές πρακτικές του παρελθόντος στο σύγχρονο προβληματισμό αναφορικά με τη διαχείριση του νερού ως απειλούμενου αγαθού.

Την ευθύνη της διοργάνωσης και το συντονισμό της εκστρατείας, στην οποία συμμετέχουν Υπηρεσίες και εποπτευόμενοι φορείς του Υπουργείου Πολιτισμού, έχει η Γενική Διεύθυνση Αρχαιοτήτων και Πολιτιστικής Κληρονομιάς.
Στη διάρκεια του εορτασμού, η είσοδος στα δημόσια μουσεία, μνημεία και τους αρχαιολογικούς χώρους που συμμετέχουν στην εκστρατεία θα είναι ελεύθερη για το κοινό και στους επισκέπτες θα διανέμεται ενημερωτικό υλικό.
Στις εκδηλώσεις μπορούν να συμμετάσχουν σχολεία α/θμιας εκπ/σης κατόπιν συννενόησης με τους διοργανωτές.Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.

2Η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ

Πρόγραμμα Εκδηλώσεων στις Κυκλάδες

Πάρος

7/10/2010. Παροικιά: Βαπτιστήριο της Παναγίας Εκατονταπυλιανής και Κρήνη Μαυρογένη.

10.00-13.00: επίσκεψη σχολικών ομάδων στα μνημεία και ξενάγησή τους από αρχαιολόγους της 2ης ΕΒΑ, μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτικών με τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων (2η ΕΒΑ, Νίκη Βασιλικού,Μαρία Σιγάλα, τηλ. 210 3218075, 3213619, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρα 09.00-14.30 ).

Νάξος

8/10/2010. Σαγκρί: Βυζαντινός ναός Αγίου Νικολάου.

8.00-10.00: τέλεση Θείας λειτουργίας στο Ναό του Αγίου Νικολάου (Άνω Σαγκρί), από τον εφημέριο π. Αντώνιο Απειρανθίτη.

10.00-11.00: Ξενάγηση παρευρισκομένων και επισκεπτών από αρχαιολόγους της 2ης ΕΒΑ.

11.30-13.00: επίσκεψη σχολικών ομάδων στο μνημείο και ξενάγησή τους από αρχαιολόγους της 2ης ΕΒΑ, μετά από συνεννόηση των εκπαιδευτικών με τους υπεύθυνους των εκδηλώσεων (2η ΕΒΑ, Νίκη Βασιλικού,Μαρία Σιγάλα, τηλ. 210 3218075, 3213619, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρα 09.00-14.30 ).

Μήλος

Τρυπητή: Αρχαιολογικός Χώρος Αρχαίας Μήλου. Κολυμβήθρα στη θέση «Τρεις Εκκλησίες». Κήπος: Ναός Παναγίας.

9/10/2010

18.30-19.30: Αίθουσα εκδηλώσεων Δημαρχείου Μήλου (Πλάκα Μήλου), ομιλίες με θέμα: α) Παρουσίαση του Προγράμματος «Περιβάλλον και Πολιτισμός». Απεικονίσεις νερού στη βυζαντινή τέχνη (Νίκη Βασιλικού, αρχαιολόγος 2ης ΕΒΑ), β) Το βάπτισμα κατά τους πρώτους χριστιανικούς αιώνες και οι χώροι τέλεσής του (Μαρία Σιγάλα, αρχαιολόγος 2ης ΕΒΑ).

10/10/2010

10.30-12.00: Ξενάγηση στον Αρχαιολογικό Χώρο της Τρυπητής (θέση «Τρεις Εκκλησίες) από αρχαιολόγους της 2ης ΕΒΑ(2η ΕΒΑ, Νίκη Βασιλικού,Μαρία Σιγάλα, τηλ. 210 3218075, 3213619, Δευτέρα-Παρασκευή, ώρα 09.00-14.30 ).

Άνδρος

Στην Καΐρειο Βιβλιοθήκη Άνδρου προγραμματίζεται την Πέμπτη 7 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 9.00 – 12.30 ενημέρωση σχετικά με την ύδρευση της Χώρας (παλαιές κρήνες κλπ), την Παρασκευή 8 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 9.00 – 13.00 επίσκεψη στο Υδραγωγείο και τις κρήνες της Χώρας, το Σάββατο 9 Οκτωβρίου 2010 και ώρα 9.00 – 12.30 ενημέρωση μέσα από το έντυπο και άλλο υλικό της Καϊρείου Βιβλιοθήκης για τα νερά της Άνδρου (πηγές, υδρόμυλοι κτλ.), και τέλος, την Κυριακή 10 Οκτωβρίου 2010 έκθεση στο σπίτι «Τι είδαμε και τι μάθαμε αυτές τις ημέρες».


Για περισσότερες πληροφορίες: κα Μ. Χαλά, τηλ. 22820-22262


Δήλος


Αρχαιολογικός Χώρος και Μουσείο Δήλου, ΚΑ΄ ΕΠΚΑ, κ. Π. Χατζηδάκης, τηλ. 22890-22259


Σύρος


Βιομηχανικό Μουσείο Ερμούπολης, κος Κ. Μπιτζάνης, τηλ. 22810-84762

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επιθυμώντας να συνεισφέρει στη δημιουργία κινή-τρων για τα σχολεία, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση του Βραβείου Α-ειφόρου Σχολείου. Με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη και να μειώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, το Βρα-βείο Αειφόρου Σχολείου συμβάλλει στην υποστήριξη και στην ανάδειξη των προ-σπαθειών των σχολείων για στροφή προς την αειφορία.

Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώ-πινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας. Τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου μορφοποιούνται, κατευθύνονται και ενισχύονται στην κατεύθυνση ε-νός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.

Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.ά.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια). Υπάρχει διαφορε-τικό βραβείο για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια. Τα σχολεία διαγωνίζο-νται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:

Α. Τον παιδαγωγικό

Β. Τον κοινωνικό και οργανωτικό

Γ. Τον περιβαλλοντικό-τεχνικό-οικονομικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγω-νισμό.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr)μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την «συνολική σχολική προσέγγιση» δηλαδή τη συμμετοχή ό-λης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γο-νείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φο-ρείς και πρόσωπα).

Τα έπαθλα είναι: 1.000€ για τα νηπιαγωγεία, 3.500€ για τα δημοτικά και 4.500€ για γυμνάσια-λύκεια, ενώ απονέμονται και διακρίσεις. Ότι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγω-νισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βί-ου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα απευθύνετε μήνυμα στο kalariv1@sch.gr ή τηλεφωνήστε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τηλ. 210 3225245 (εσωτ. 1)

Πέμπτη, 23 Σεπτεμβρίου 2010

Έκδοση περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ

Ενόψει της έκδοσης του 4ου τεύχους του περιοδικού ΟΙΚΟΚΥΚΛΑΔΕΣ (έκδοση του Τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπ/σης),καλούνται οι συνάδελφοι ,που υλοποίησαν προγράμματα ή δράσεις περιβαλλοντικής εκπ/σης την προηγούμενη σχολική χρονιά , όπως μας στείλουν μέχρι τις 27/9 σε ηλεκτρονική μορφή (στη διεύθυνση diperival@dipe.kyk.sch.gr) σχετικά κείμενα (σε μορφή WORD) και φωτογραφίες (σε μορφή JPEG ),προκειμένου να συμπεριληφθούν στην έκδοση.

Τετάρτη, 8 Σεπτεμβρίου 2010

Νηπιαγωγείο Λευκών Πάρου «Βουνό ή θάλασσα»

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου Λευκών και η νηπιαγωγός, στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης ανέλαβαν την υλοποίηση προγράμματος με θέμα: «Βουνό ή θάλασσα». Η αφορμή για την ενασχόληση μας με το θέμα αυτό, δόθηκε από τα ίδια τα παιδιά. Σε κάθε ταξίδι μου στον τόπο καταγωγής μου, τα Ιωάννινα τα παιδιά έδειχναν μεγάλο ενδιαφέρον να μάθουν για αυτόν. Θεώρησα πως θα ήταν μια καλή ευκαιρία τα παιδιά που ζουν στο νησί και που κάποια από αυτά δεν έχουν ταξιδέψει έξω από αυτό, να μάθουν πως υπάρχει και κάτι διαφορετικό από τον τόπο τους. Να μάθουν πως ζουν οι άνθρωποι στις ορεινές περιοχές, αν όχι βιωματικά, τουλάχιστον με αφηγήσεις, φωτογραφίες, μέσω Η/Υ.


ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Όσον αφορά το κεφάλαιο της μεθοδολογίας αξιοποιήσαμε:

• τη μέθοδο project,

• την ομαδοσυνεργατική εργασία,

• την βιωματική-πολυαισθητηριακή μάθηση τόσο στην ατομική όσο και στην ομαδική εργασία,

• την ανάπτυξη του διαλόγου και συνάμα της κριτικής σκέψης,

• τη σύνδεση όσων είπαμε και κάναμε με την καθημερινή πραγματικότητα,

• το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία.

Συγκεκριμένα με τη μέθοδο των σχεδίων εργασίας, τα παιχνίδια και τις κατασκευές, την επίλυση των διαφόρων προβλημάτων που προέκυψαν, συντελέστηκε η ενεργή διαδικασία της μάθησης.ΣΤΟΧΟΙ1. Να αντιληφθούν ότι εκτός από το δικό τους τρόπο ζωής, στο νησί υπάρχει και το διαφορετικό.2. Να μάθουν για τις διαφορές στο φυσικό περιβάλλον στις ορεινές περιοχές σε σχέση με τις νησιωτικές περιοχές.

3. Να ενημερωθούν για τις διαφορές στην παράδοση, στη μουσική, στην ενδυμασία κ.τλ.

4. Να μάθουν για τις κλιματικές διαφορές.

5. Να μάθουν για τη διαφορετική χλωρίδα και πανίδα.

6. Να μάθουν για τις διαφορές στην αρχιτεκτονική των κτιρίων.
7. Μέσα από ποικίλες δραστηριότητες να επιτύχουμε την ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων σύμφωνα με τη διαθεματικότητα.

8. Να έρθουν σε επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή.ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΑ ΕΔΑΦΟΥΣ-ΦΥΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

1) Από τη μια η θάλασσα και από την άλλη οι λίμνες, τα ποτάμια τα ρυάκια. Από τη μια το άγονο έδαφος και από την άλλη η πλούσια βλάστηση, δέντρα, δάση κ.τ.λ. Από τη μια λοφάκια και χαμηλά βουνά και από την άλλη ψηλά βουνά χιονισμένα…Εντοπίσαμε τις διαφορές και μέσα από διάφορες δραστηριότητες τις εμπεδώσαμε:

-Είδαμε στο internet εικόνες από νησιά και αντίστοιχες εικόνες από ορεινές περιοχές.

-Εικαστικά:

 Κατασκευή μακέτας: νησιώτικο τοπίο.

 Κατασκευή μακέτας: ορεινό τοπίο.

 Κατασκευή κάδρου με φελλό και φυσικά υλικά (ορεινό τοπίο).

 Κατασκευή κάδρου από λινάτσα με κοχύλια κ.α (νησιώτικο τοπίο).

 Κατασκευή δέντρου με πράσινα φύλλα.

 Κολάζ: χιονισμένο τοπίο

 Ομαδική εργασία: «ο κύκλος του νερού»

 Πείραμα με βρασμένο νερό για τη δημιουργία βροχής.

-Μουσικοκινητική:

 Ακούμε μουσική και περπατάμε. Όταν η μουσική είναι σιγανή αναπαριστούμε τα χαμηλά βουνά κατεβάζοντας το χέρι και όταν η μουσική δυναμώνει, τα ψηλά βουνά ανεβάζοντας το χέρι.

 Όταν ακούνε τη λέξη λίμνη φτιάχνουνε κύκλο, όταν ακούνε ποτάμι γίνονται μια γραμμή και όταν ακούνε θάλασσα σκορπίζονται στο χώρο και χορεύουν...

-Μαθηματικά:

 Εμπεδώσαμε ποσοτικές έννοιες όπως:

ψηλά βουνά-χαμηλά βουνά

πολλά δέντρα-λίγα δέντρα

μεγάλα κτίρια-μικρά κτίρια.

-Εκμάθηση του ποιήματος: «Από πού είσαι ποταμάκι»

-Γλώσσα:

 Εισαγωγή νέου λεξιλογίου(ορεινή-παραθαλάσσια περιοχή, στεριά-ξηρά κ.τ.λ.

-Γεωγραφία:

 Εντοπισμός στο χάρτη νησιών και ορεινών περιοχών.

-Περίπατος στα στενά του χωριού για να βιώσουμε το νησιώτικο τοπίο.

2) ΠΑΡΑΔΟΣΗ-ΧΟΡΟΙ

-Εικαστικά: Με την ευκαιρία της επετείου της 25ης Μαρτίου εντοπίζουμε τι φοράνε οι στεριανοί ήρωες της επανάστασης και τι οι νησιώτες και κατασκευάζουμε στολές.

-Μουσική: Μαθαίνουμε τις μουσικές αξίες και σύμφωνα με αυτές μαθαίνουμε ένα αργό χορό της στεριάς(συρτό στα τρία) και ένα γρήγορο νησιώτικο χορό(μπάλος).

3) ΖΩΑ-ΦΥΤΑ

-Εικαστικά: Κατασκευή ζώων ξηράς και θάλασσας.

4) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ-ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ

-Εικαστικά: Κατασκευή καραβιών.

-Τραγούδι: «Το ναυτάκι του Αιγαίου».
Νηπιαγωγός : Μαίρη Μήτση

Συμμετείχαν οι μαθητές:


Κυριακή Σομπόνη

Μελπομένη Σομπόνη

Ιωσήφ Μπρουκς

Εύη Κοντού

Κατερίνα Καπούτσου

Μαριάννα Βιτζηλαίου

Άγγελος Χανιώτης

Μοσχονάς Ραγκούσης

ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΟΡΜΟΥ ΚΟΡΘΙΟΥ «Ανακύκλωση»

ΓΕΝΙΚΟ ΘΕΜΑ : Η ανακύκλωση
ΣΚΟΠΟΣ : Ευαισθητοποίηση των μαθητών για την προστασία του περιβάλλοντος και ανάπτυξη ενδιαφέροντος για ενεργητική συμμετοχή στη βελτίωσή του.ΒΑΣΙΚΟΙ ΣΤΟΙΧΟΙ :

• Να συμμετέχουν σε πρόγραμμα ανακύκλωσης και να αντιληφθούν τη χρησιμότητά της.

• Να αναγνωρίσουν την επαναχρησιμοποίηση σα λύση για την μείωση των απορριμμάτων.

• Να ευαισθητοποιηθούν και να υιοθετήσουν στάσεις και δράσεις με σεβασμό στο περιβάλλον.ΑΛΛΟΙ ΣΤΟΧΟΙ :

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.

• Να μάθουν να ταξινομούν, να συγκρίνουν, να πειραματίζονται με τα διάφορα υλικά.

• Να επιλέγουν και να χρησιμοποιούν δημιουργικά τα διάφορα ανακυκλώσιμα υλικά.

• Να αναπτύξουν την φαντασία και τη δημιουργικότητά τους.

• Να μάθουν να συνεργάζονται.ΑΦΟΡΜΗΣΗ – ΕΠΙΛΟΓΗ ΘΕΜΑΤΟΣ

Αφορμή για να ασχοληθούμε με το θέμα της ανακύκλωσης στάθηκε η επιθυμία των παιδιών να χρησιμοποιήσουν «άχρηστο» υλικό σε διάφορες γωνιές του Νηπιαγωγείου (μαγαζάκι, κουζίνα) αλλά και σε διάφορες χειροτεχνίες.


ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΑΛΛΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ Ή ΠΡΟΣΩΠΑ

Με το Δήμο ΚορθίουΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ (ενδεικτικά) :

-Φτιάχνουμε κάστρο από χαρτόνι

- Γνωρίζουμε το σήμα της ανακύκλωσης.

-Κάνουμε ανακύκλωση στο σχολείο

- Ταξινομούμε τις συσκευασίες ανάλογα με το υλικό κατασκευής της.

- Γνωρίζουμε τα 4 υλικά (χαρτί, μέταλλο, γυαλί, πλαστικό) το χρόνο ζωής τους, τις δυνατότητες επαναχρησιμοποίησής τους.

- Μαθαίνουμε να επιλέγουμε ανακυκλώσιμες συσκευασίες.

- Συλλέγουμε πληροφορίες από έντυπο υλικό (φυλλάδια, περιοδικά, εφημερίδες).

- Χρησιμοποιούμε δημιουργικά «άχρηστα υλικά» για τη δημιουργία διαφόρων κατασκευών.

- Στέλνουμε επιστολή στους γονείς να μας μαζεύουν ότι υλικό δεν χρησιμοποιείται, γι’ αυτόν το σκοπό.

-Κάνουμε ομαδικές και ατομικές κατασκευές (π.χ λουλούδια, πεταλούδες, κότες, πουλιά κτλ.)

-Διαβάζουμε παραμύθια όπως:

- «Ήταν ένα μικρό χαρτάκι», της Α. Παρούση.

- «Ο Μπεν, η Μου και τα σκουπίδια», Σ. Ζαραμπούκα.

- «Ντενεκεδούπολη», Ευγ. Φακίνου.

- Παίζουμε με τις εφημερίδες και τις μεταμορφώνουμε.

- Κάνουμε ανακυκλωμένο χαρτί.

- Μαθαίνουμε το τραγούδι της ανακύκλωσης.

- Παίζουμε επιτραπέζια και άλλα παιχνίδια φτιαγμένα με ανακυκλώσιμα υλικά (π.χ. το παιχνίδι των πειρατών, κροκέ, μπόουλινγκ κτλ.).

- Πραγματοποίηση καλοκαιρινής γιορτής με τίτλο «Πειρατοναυτάκια εν δράσει…Αναζητώντας την Ανακύκλωση»

- Κατασκευή σκηνικών, αξεσουάρ, κοστουμιών για τη γιορτή από ανακυκλώσιμα υλικά


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το πρόγραμμα της ανακύκλωσης, αν και ξεκίνησε από το Φεβρουάριο, ήταν ήδη μέρος της ζωής των παιδιών από το οικογενειακό τους περιβάλλον. Η πλειοψηφία των παιδιών ήταν εξοικειωμένη με κάποιες από τις έννοιες της ανακύκλωσης, γι’ αυτό και η συνεισφορά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία ήταν σημαντική. Λειτούργησαν ως πηγή γνώσεων για τα αλλοδαπά παιδιά και για εκείνα που δεν ήταν μυημένα στο θέμα της ανακύκλωσης. Αυτό ήταν ένα στοιχείο πολύ ενδιαφέρον και για τις δύο ομάδες παιδιών.

Παράλληλα, ενεργοποιήθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό στο να αναγνωρίζουν, να συλλέγουν και να μεταφέρουν και από το σπίτι ανακυκλώσιμα υλικά προκειμένου να φτιάξουν ομαδικές και ατομικές κατασκευές.

Το στοιχείο που υπήρξε καταλυτικό για την καλή έκβαση του συγκεκριμένου προγράμματος ήταν η επιθυμία των παιδιών να δημιουργήσουν μια δικιά τους καλοκαιρινή γιορτή με θέμα την ανακύκλωση, ώστε να μεταφέρουν τις γνώσεις τους στο κοινωνικό τους περίγυρο.

Μεγάλη ήταν η περιέργεια και των αλλοδαπών παιδιών τα οποία μέχρι το τέλος του προγράμματος έμαθαν βασικά στοιχεία για την ανακύκλωση, εμπλουτίζοντας έτσι και το λεξιλόγιό τους. Με τον τρόπο αυτό βοηθήθηκαν από τους ομηλίκους τους στα πλαίσια της ομάδας, έμαθαν να συνεργάζονται με τους συμμαθητές τους και να αποτελούν ισχυρό κρίκο για την ομάδα τους.

Σημαντικό ρόλο έπαιξαν και οι γονείς στην πλειοψηφία τους στηρίζοντας το πρόγραμμα και το ενδιαφέρον των παιδιών τους, συλλέγοντας μαζί με τα παιδιά ανακυκλώσιμα υλικά, χρησιμοποιώντας την τσάντα της ανακύκλωσης που δόθηκε από το Δήμο Κορθίου και ανακυκλώνοντας μαζί με τα παιδιά.

Ως εκπαιδευτικοί εκπλαγήκαμε ευχάριστα με το γεγονός ότι οι γνώσεις των παιδιών για την ανακύκλωση ήταν αρκετές, αλλά και με το γεγονός ότι το ενδιαφέρον τους ήταν αμείωτο σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Αυτό ακριβώς το γεγονός μας κινητοποίησε στο να αναζητήσουμε και άλλους διαφορετικούς τρόπους προσέγγισης του θέματος, παραπάνω πληροφορίες για να δώσουμε στα παιδιά. Μας χαροποίησε ιδιαίτερα ότι η γιορτή του καλοκαιριού έδωσε παραπάνω κίνητρο στα παιδιά να ασχοληθούν και τελικά να είναι πραγματικά μια γιορτή βγαλμένη από αυτά.

Υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί : ΔΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ - ΤΣΑΠΑΡΑ ΜΑΡΙΑ

4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΞΟΥ «Το κλίμα αλλάζει, εμένα με νοιάζει»

ΘΕΜΑ

 Οι κλιματικές αλλαγές και οι επιπτώσεις τους στο περιβάλλον και στη ζωή μας.

ΣΚΟΠΟΣ

Η απόκτηση δεξιοτήτων σχετικά με την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση της ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ


Γνωστικοί:

Να γνωρίσουν οι μαθητές τις διάφορες μορφές ενέργειας και τις πηγές τους.

Να διακρίνουν τις πηγές ενέργειας σε ανανεώσιμες και μη ανανεώσιμες.

Να κατανοήσουν τις αρνητικές επιπτώσεις που έχει στο περιβάλλον η αλόγιστη χρήση μη ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

Να γνωρίσουν τις κυριότερες αιτίες των κλιματικών αλλαγών.

Να καταλάβουν πως λειτουργεί το φαινόμενο του θερμοκηπίου.

Να αντιληφθούν τα οφέλη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και να γνωρίσουν τα μέσα και τους τρόπους με τους οποίους αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν.

Να κατανοήσουν τη σημασία εξοικονόμησης ενέργειας.Συναισθηματικοί:

Ευαισθητοποίηση και καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντι στη συνετή χρήση και εξοικονόμηση ενέργειας.

Τόνωση της αυτοεκτίμησης , του αυτοσεβασμού και του σεβασμού των άλλων .

Καλλιέργεια ομαδικού πνεύματος .

Καλλιέργεια αισθήματος ασφάλειας μέσα στην ομάδα.Ψυχοκινητικοί:

Ανάπτυξη υπευθυνότητας και αποφασιστικότητας .

Ανάπτυξη κριτικής ικανότητας .

Εξοικείωση με διάφορα είδη λόγου , προφορικού και γραπτού.

Καλλιέργεια λεπτής κινητικότητας .Άλλοι επιμέρους στόχοι:

Να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη μεθοδολογία της μελέτης, της έρευνας και της κριτικής σκέψης.

Να εμπλακούν ενεργά σε θέματα που αφορούν την τοπική κοινωνία.ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣΜέθοδος project

Φύλλα εργασίας

Παιχνίδια

Δραματοποίηση

Συνεντεύξεις

Μέθοδος επίλυσης προβλήματος

Μελέτη πεδίου


ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ


Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε σε τρία στάδια.

Με την έναρξη του προγράμματος πραγματοποιήθηκε αρχική αξιολόγηση, μέσω συζήτησης, προκειμένου να διαπιστωθούν οι γνώσεις των μαθητών στο συγκεκριμένο θέμα καθώς και το ενδιαφέρον τους.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος γινόταν διαμορφωτική αξιολόγηση και ανατροφοδότηση, μετά το πέρα κάθε επιμέρους θεματικής ενότητας . Ως μέσο χρησιμοποιήθηκε η συζήτηση, η σύνθεση και επεξεργασία των πληροφοριών στην ολομέλεια, η ζωγραφική, η χειροτεχνία, η δραματοποίηση.

Τέλος, με την ολοκλήρωση του προγράμματος έγινε η τελική αξιολόγησή του με την εκπόνηση ενημερωτικού φυλλαδίου, συγγραφή παραμυθιών, αρθρογραφία στην εφημερίδα της τάξης και παρουσίαση στην τελική γιορτή του σχολείου.

Ύστερα από όλα αυτά έγινε φανερό ότι υλοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των αρχικών σκοπών και στόχων. Οι μαθητές έδεσαν ως ομάδα. Εμπλουτίστηκαν οι γνώσεις τους. Συνεργάστηκαν, μοιράστηκαν, προβληματίστηκαν, ερεύνησαν, ενεργοποιήθηκαν, ουσιαστικά και γόνιμα. Η αλλαγή της συμπεριφοράς τους ως προς την ορθολογική χρήση και την εξοικονόμηση ενέργειας ήταν εντυπωσιακή.

Συμπληρωματικά να αναφέρω ότι με τον τρόπο τους, οι μαθητές, προσπάθησαν να ενημερώσουν και να ευαισθητοποιήσουν τόσο τους γονείς τους όσο και την τοπική κοινωνία σχετικά με το πρόβλημα των κλιματικών αλλαγών και τον τρόπο με τον οποίο μπορεί ο καθένας να συμβάλλει στην επίλυσή του.


Προμπονά Μαρία

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓΚΑΙΡΙΑΣ ΠΑΡΟΥ « Πόσο κακός είναι τελικά αυτός ο λύκος…; »

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Αφορμή για να ξεκινήσουμε να ασχολούμαστε με το συγκεκριμένο πρόγραμμα ήταν ένα DVD που έφερε ένας μαθητής το οποίο είχε ένα ντοκυμαντέρ σχετικά με το λιώσιμο των πάγων και το πώς αυτό το φαινόμενο επηρεάζει την ζωή διαφόρων ειδών ζώων που ζουν στις περιοχές αυτές. Το συμπέρασμα στο οποίο κατέληξε η εκπομπή και το οποίο έγινε αντιληπτό και από τα παιδιά, όπως φάνηκε από την συζήτηση που ακολούθησε αμέσως μετά, ήταν πως το σταδιακό λιώσιμο των πάγων είναι ένας από τους παράγοντες που ευθύνονται για την εξάλειψη ειδών ζώων, κι αυτό γιατί επηρεάζονται τόσο οι βιορυθμοί τους όσο και το πόσο εύκολο ή δύσκολο είναι πια να βρουν τροφή. Επίσης έγινε μια μικρή αναφορά και στην λαθροθηρία, φαινόμενο το οποίο εντείνει την όλη κατάσταση. Αφού τελείωσε το ντοκυμαντέρ συγκεντρωθήκαμε στην παρεούλα για να σχολιάσουμε όσα είδαμε. Το ενδιαφέρον των παιδιών ήταν φανερό καθώς υπήρχε έντονη συζήτηση μεταξύ τους. Κυρίως συζητούσαν για τις πολικές αρκούδες, πιθανόν να τα εντυπωσίασε λόγων του μεγέθους της. Αφού ηρεμήσαμε σχετικά ακολούθησε μια συζήτηση-σχολιασμός για το λιώσιμο των πάγων και για τα είδη ζώων που δυσκολεύονται να ζήσουν πλέον στις νέες καιρικές συνθήκες. Κατόπιν είπαμε για το ότι απειλούνται και στη συνέχεια ρώτησα τα παιδιά αν ήξεραν άλλα είδη ζώων που κινδυνεύουν να εξαφανιστούν. Τα περισσότερα από αυτά ανέφεραν τη φώκια. Σε συνεχόμενη παρότρυνσή μου να πουν κι άλλα απάντησαν ότι δεν ήξεραν κι έτσι προσπαθήσαμε να βρούμε τρόπους για να μάθουμε ποια άλλα είδη ζώων απειλούνται. Οι ιδέες που προτάθηκαν από τα παιδιά ήταν να ψάξουμε σε ένα βιβλίο και να ψάξουμε στο διαδίκτυο. Τελικά καταλήξαμε στη λύση του διαδικτύου μιας και το ζήτησε η πλειοψηφία των παιδιών. Για την συζήτηση αυτή χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος του καταιγισμού ιδεών σχετικά με το θέμα. Το σχεδιάγραμμα που ακολουθεί αποτυπώνει τις προτάσεις των παιδιών.


ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ

1. Θελήσαμε να μάθουμε ποια άλλα ζώα απειλούνται. Για τον σκοπό αυτό, κι επειδή δεν ξέραμε ποια είναι αυτά τα ζώα, εκτός από την πολική αρκούδα που αναφερόταν στο DVD και την φώκια που είπαν τα παιδιά, μπήκαμε στο διαδίκτυο και βρήκαμε σχετικές ιστοσελίδες χρησιμοποιώντας τις μηχανές αναζήτησης. Από τις διάφορες ιστοσελίδες που επισκεφθήκαμε βρήκαμε πως τα ζώα που απειλούνται είναι αρκετά.

Καταλήξαμε να διαλέξουμε κάποια από αυτά: τις πολικές αρκούδες, τη χελώνα καρέτα-καρέτα, την τίγρης της Σιβηρίας, τον δαίμονα της Τασμανίας, την καφέ αρκούδα, τα δελφίνια, το πάντα, τον λύκο και την τίγρη. Αποθηκεύσαμε τα σχετικά αρχεία στον υπολογιστή διότι μας δίνουν πληροφορίες τις οποίες θα αναζητήσουμε αργότερα. Εκτυπώσαμε τις εικόνες αυτών των ζώων και φτιάξαμε έναν πίνακα με τις εικόνες και τα ονόματά τους. Σχολιάσαμε τα ζώα αυτά, ποια ξέρουμε, ποια μας κάνουν εντύπωση. Αναφέραμε πλάσματα που δεν ζουν πια στη γη (μαμούθ, δεινόσαυροι) καθώς και τους λόγους που εξαφανίστηκαν.

2. Φτιάξαμε παιχνίδι μνήμης με τα ζώα, το οποίο αποτελείται από ζεύγη καρτών με το ίδιο ζώο. Τα παιδιά καλούνται να βρουν τις δυο ίδιες κάρτες.

3. Βρήκαμε εικόνες των ζώων που απειλούνται με εξαφάνιση και τα ταξινομήσαμε ανάλογα με το μέγεθος, το αν έχουν πολλά χρώματα ή είναι μονόχρωμα και με το αν βρίσκονται στην ξηρά, τον αέρα ή την θάλασσα.

4. Συζητήσαμε τις επιπτώσεις που θα υπάρξουν αν αυτά τα ζώα εξαφανιστούν. Μιλήσαμε για την τροφική αλυσίδα και τις σχέσεις που δημιουργούνται στο εκάστοτε οικοσύστημα στο οποίο ζει το κάθε ζώο από αυτά που βρήκαμε πως κινδυνεύουν με εξαφάνιση. Αναφέραμε ζωντανά παραδείγματα χωρών, όπως η Μεγάλη Βρετανία με την προσωρινή εξαφάνιση των ομάδων των αλεπούδων εξαιτίας του κυνηγιού της το οποίο ήταν μέρος της ψυχαγωγίας των ανώτερων κοινωνικών στρωμάτων, που αντιμετώπισαν κάποια στιγμή προβλήματα λόγω εξαφάνισης ενός ζώου από την πανίδα του τόπου. Επειδή ζούμε σε μη αστική περιοχή και ως εκ τούτου τα παιδιά έχουν άμεση επαφή με την φύση και το περιβάλλον αναφέραμε πιθανά προβλήματα πιο οικεία σε αυτά. Για παράδειγμα είπαμε πως αν ξαφνικά εξαφανίζονταν όλες οι γάτες από το χωριό θα γεμίζαμε ποντίκια ή αν δεν υπήρχαν πια οι λαγοί (κάποιοι από τους γονείς των παιδιών ανήκουν στον κυνηγετικό σύλλογο του νησιού) τα γεράκια που ζουν στο νησί πιθανόν να έφευγαν μιας και οι λαγοί από τελούν βασική πηγή τροφής για αυτά.

5. Συζητήσαμε για την πολική αρκούδα: είπαμε που ζει, τι τρώει κι ότι κινδυνεύει πρώτον γιατί ο άνθρωπος την σκοτώνει για την γούνα της και δεύτερον γιατί η αύξηση της θερμοκρασίας λιώνει τους πάγους που είναι το φυσικό τους περιβάλλον.

6. Διαβάσαμε το παραμύθι «Ο Πολικός και η Μελένια», μια ιστορία που μιλάει για μια πολική και μια καφετιά αρκούδα.

7. Φτιάξαμε μάσκες-πολικές αρκούδες από χαρτόνι κάνσον μιας κι έχουμε μπει στο Τριώδιο και παίξαμε.

8. Με την ευκαιρία που παρουσιάστηκε για το λιώσιμο των πάγων κάναμε πειράματα για να δούμε πως μπορούμε να λιώσουμε ένα παγάκι και με ποιο τρόπο θα λιώσει ποιο γρήγορα. Οι ιδέες που προτάθηκαν ήταν: α) να το αφήσουμε απλά έξω από το ψυγείο, β) να το βγάλουμε στον ήλιο, γ) να το φυσάμε να λιώσει, δ) να το «ψήσουμε» σε κατσαρόλα και ε) να το αφήσουμε πάνω στο καλοριφέρ. Καταγράψαμε τις ιδέες σε έναν πίνακα κι αφού προχωρήσαμε στο πρακτικό μέρος του πειράματος καταγράψαμε τις παρατηρήσεις μας. Τα παιδιά κατέληξαν στα εξής συμπεράσματα: α) το παγάκι έλιωσε πιο γρήγορα όταν το βάλαμε σε κατσαρολάκι και το βάλαμε στην φωτιά και β) ότι όσο και να το φυσάμε το παγάκι δεν λιώνει-τουλάχιστον όχι πιο γρήγορα απ’ ότι να το αφήσουμε απλά εκτός κατάψυξης.

9. Διαβάσαμε μια ιστορία με τίτλο «Μια φιλία μαγική». Η ιστορία έλεγε για μια μικρή πολική αρκούδα που έγινε φίλη με μια μικρή φώκια.

10. Προχωρήσαμε στο επόμενο ζώο που βρίσκεται στην λίστα μας, τον δαίμονα της Τασμανίας. Σχολιάσαμε εικόνες με δαίμονες της Τασμανίας, αν μας θυμίζουν κάποιο άλλο ζώο (γάτα, ποντίκι και αρκουδάκι μεταξύ άλλων). Συζητήσαμε για το όνομα που του έχει δώσει ο άνθρωπος και αν τελικά η συμπεριφορά του ζώου δικαιολογεί αυτή την ονομασία. Τέλος αναφερθήκαμε στην αιτία που πιθανόν να οδηγήσει στην εξαφάνισή τους.

Αυτή την φορά γνωρίσαμε ένα νέο παράγοντα που δεν έχει να κάνει με την κλιματική αλλαγή ή τον άνθρωπο καθώς, σύμφωνα με πηγές που αναζητήσαμε στο διαδίκτυο, βρήκαμε πως το συγκεκριμένο ζώο κινδυνεύει με εξαφάνιση τα τελευταία 2,5 χρόνια λόγω ασθένειας η οποία μοιραία τα εξαναγκάζει να πεθαίνουν από την πείνα.

11. Παρακολουθήσαμε γνωστά κινούμενα σχέδια με τον δαίμονα της Τασμανίας και μετά είπαμε εντυπώσεις και ζωγράφισε το κάθε παιδί το επεισόδιο που του άρεσε περισσότερο.

12. Παίξαμε παιχνίδι: όσο λέγαμε τα χαρακτηριστικά του συγκεκριμένου ζώου, αναφερθήκαμε και στο όνομά του. Είπαμε ότι παρά το γεγονός ότι στην πραγματικότητα ο δαίμονας της Τασμανίας είναι ένα πολύ ήρεμο και ντροπαλό ζώο, ο άνθρωπος το ονόμασε έτσι επειδή κατά της διάρκεια του γεύματός του είναι εξαιρετικά επιθετικό αν νιώσει ότι κάποιον το πλησιάζει. Παίξαμε λοιπόν ένα παιχνίδι εμπνευσμένο από αυτή την συμπεριφορά: καθίσαμε σε κύκλο και κουλουριαστήκαμε παριστάνοντας τα ζώα όταν τρώνε. Ένα από τα παιδιά σηκώνεται όρθιο και περπατάει γύρω από τους υπόλοιπους διαλέγοντας ένα παιδί το οποίο και σκουντάει στην πλάτη. Τότε το παιδί αυτό πρέπει αμέσως να σηκωθεί και να προσπαθήσει να πιάσει το άλλο πριν το άλλο προλάβει να καθίσει στην θέση του. Αν καταφέρει να το πιάσει τότε πάλι το ίδιο παιδί προσπαθεί να «φάει το φαγητό των άλλων» ενώ αν προλάβει και καθίσει στη θέση του παιδιού που το κυνηγάει τότε του «τρώει το φαγητό» και στη θέση αυτού που προσπαθεί να φάει το φαγητό των άλλων μπαίνει το παιδί που δεν κατάφερε να πιάσει τον αντίπαλο.

13. Αναφερόμενοι ξανά στο παραμύθι «Ο Πολικός και η Μελένια» ξεκινήσαμε μια συζήτηση σχετικά με τις καφέ αρκούδες. Βρήκαμε πληροφορίες τόσο στο διαδίκτυο όσο και σε μια παιδική εγκυκλοπαίδεια που έχουμε, για το που ζει, τι της αρέσει να τρώει και γιατί πέφτει σε χειμερία νάρκη.

Τα παιδιά φάνηκαν να εντυπωσιάζονται με την χειμερία νάρκη (Γιώργος: «κυρία πως κοιμάται τόσο πολύ; Νυστάζει και κοιμάται;»). Συζητήσαμε επίσης ποιοι είναι οι βασικότεροι κίνδυνοι για την καφέ αρκούδα (κυνήγι, καταστροφή βιότοπων, άγνοια του τρόπου ζωής της και τα παλαιότερα χρόνια αιχμαλωσία από τον λεγόμενο «αρκουδιάρη»). Τα παιδιά όπως ήταν φυσικό ενδιαφέρθηκαν για τον αρκουδιάρη. Τόσο η λέξη όσο και το τι έκαναν τους φάνηκε περίεργο, οπότε αφιερώσαμε λίγο χρόνο ακόμα για να μιλήσουμε για τον «αρκουδιάρη».

14. Διαβάσαμε διάφορες ιστορίες, όπως τα «Η Χρυσομαλλούσα και οι 3 αρκούδες» και «Το λιοντάρι, η αρκούδα και η αλεπού». Στη συνέχεια σχολιάσαμε και ζωγραφίσαμε κάτι για τις ιστορίες.

15. Από την δεύτερη ιστορία βγήκε ένα παιχνίδι, το οποίο το πρότεινε ένα από τα παιδιά. Η ιστορία έλεγε πως κάποτε ήταν ένα λιοντάρι και μια αρκούδα και προσπαθούσαν να πάρουν ένα κομμάτι κρέας. Ήταν λοιπόν τόσο απορροφημένοι στην προσπάθειά τους να μην αφήσουν ο ένας τον άλλον να πάρει το κρέας που δεν κατάλαβαν καθόλου μια αλεπού, η οποία πλησίασε σιγά σιγά και τους άρπαξε το κομμάτι. Το παιδί πρότεινε λοιπόν, ένα από τα παιδιά να κάνει την αλεπού, ένα την αρκούδα κι ένα το λιοντάρι. Το κομμάτι κρέας ήταν μια μπάλα σε μια συγκεκριμένη θέση. Η αλεπού θα προσπαθούσε να πιάσει την μπάλα χωρίς φυσικά να την προλάβουν οι άλλοι δυο. Αν και στην αρχή μπερδεύτηκαν μέχρι να το συνηθίσουν, στη συνέχεια τους άρεσε και το έπαιζαν αρκετές φορές κυρίως στην αυλή όπου υπήρχε και αρκετός χώρος.

16. Είδαμε DVD κινουμένων παιδικών σχεδίων με τίτλο «Ο αδερφός μου ο αρκούδος». Στη συνέχεια συζητήσαμε και σχολιάσαμε την ταινία και ζωγραφίσαμε αυτό που μας έκανε περισσότερη εντύπωση από την ιστορία.

17. Φτιάξαμε αποκριάτικες μάσκες – αρκούδες από κάνσον και γκοφρέ.

18. Ένα άλλο παιχνίδι που παίξαμε ήταν το «Οι κυνηγοί και τα αρκουδάκια».
Δυο παιδιά έκαναν τους κυνηγούς και οι υπόλοιποι τα αρκουδάκια. Ο ένας κυνηγός κυνηγούσε τα αρκουδάκια και προσπαθούσε να τα πιάσει. Όσα τα έπιανε τα έβαζε σε ένα συγκεκριμένο χώρο, το κλουβί. Ο άλλος κυνηγός ήταν φύλακας στο κλουβί. Αν κάποιος από τα αρκουδάκια έβρισκε την ευκαιρία, πλησίαζε στο κλουβί κι απελευθέρωνε –με την λέξη «φύγετε!»- τα υπόλοιπα. Αν ο φύλακας έπιανε το συγκεκριμένο αρκουδάκι, έμπαινε κι αυτό στο κλουβί. Αν κανένα παιδί δεν κατάφερνε να σώσει τους υπόλοιπους, ο τελευταίος που έπιανε ο κυνηγός γινόταν εκείνος κυνηγός. Φύλακας γινόταν κάποιος που διάλεγε ο κυνηγός.

19. Το επόμενο ζώο με το οποίο ασχοληθήκαμε ήταν το δελφίνι. Συζητήσαμε για τα δελφίνια – ποια είδη υπάρχουν, ότι τους αρέσει να παίζουν, ότι είναι ιδιαιτέρως ευφυή ζώα σε σχέση με άλλα, ότι τους αρέσει να παραβγαίνουν στην ταχύτητα με σκάφη και πλοία. Αργότερα αναφερθήκαμε σε διάφορους μύθους σχετικά με τα δελφίνια τους οποίους θα αναλύσουμε στην διάρκεια του προγράμματος. Τέλος είπαμε για τους φυσικούς εχθρούς των δελφινιών και τους παράγοντες που έχουν οδηγήσει στο γεγονός να θεωρούνται ζώα απειλούμενα με εξαφάνιση.

20. Είδαμε πίνακες ζωγραφικής με θέμα τα δελφίνια όπως των Σ. Λεονταρίδη, Χ. Τρύπα και Γ. Χατζηλοΐζου. Τους σχολιάσαμε, τι μας έκανε εντύπωση στον καθένα, πως τα έχουν ζωγραφίσει. Αυτό που έκανε περισσότερο εντύπωση στα παιδιά ήταν ο πίνακας του Λεονταρίδη που έμοιαζε να έχει ζωγραφίσει 2 πίνακες.

21. Στη συνέχεια γίναμε κι εμείς καλλιτέχνες και ζωγραφίσαμε δελφίνια με τέμπερες.

22. Ακούσαμε το τραγούδι «Δελφίνι – δελφινάκι» του Μάνου Λοΐζου και το χορέψαμε με αυτοσχέδιες χορευτικές κινήσεις.

23. Φτιάξαμε μόμπιλε με δελφίνια και θάλασσα από κάνσον χαρτόνι και τα διακοσμήσαμε με χρυσόσκονη.

24. Στην συνέχεια μιλήσαμε για ένα άλλο ζώο που απειλείται με εξαφάνιση, την αρκούδα πάντα.
Είπαμε που ζει, τι τρώει, ποιες είναι οι διαφορές που έχει από τα άλλα είδη αρκούδας και γιατί απειλείται με εξαφάνιση. Σταθήκαμε λίγο στο γεγονός ότι το συγκεκριμένο είδος δεν μπορεί να ζήσει και να αναπαραχθεί στην αιχμαλωσία οπότε τονίσαμε ότι ο μόνος τρόπος να εμποδίζουμε την εξαφάνισή του είναι να σταματήσουμε να καταστρέφουμε τα δάση στα οποία ζει για να τα κάνουμε χωράφια και καλλιέργειες.

25. Φτιάξαμε panda από χαρτόνι κάνσον και τα διακοσμήσαμε στην τάξη.

26. Παρακολουθήσαμε ταινία κινουμένων σχεδίων με τίτλο “Kung fu panda”.

27. Παρατηρώντας το χρώμα που έχουν αυτά τα ζώα συζητήσαμε για το άσπρο και το μαύρο. Στη συνέχεια χωρίστηκαν τα παιδιά σε 3 ομάδες. Η κάθε ομάδα ανέλαβε να φτιάξει ένα κολλάζ. Η πρώτη έφτιαξε ένα κολλάζ από εικόνες περιοδικών με άσπρο μόνο χρώμα, η δεύτερη με μαύρο χρώμα μόνο και η Τρίτη με ασπρόμαυρα πράγματα. Τέλος ενώσαμε τις 3 εργασίες σε μια μεγάλη.

28. Ακούσαμε και χορέψαμε το «Κύλα Γιαουρτοποταμέ» από το CD «Εδώ Λιλιπούπολη» που μιλάει για το άσπρο χρώμα.

29. Παίξαμε το παιχνίδι «πετάει-πετάει» σε παραλλαγή: βρήκαμε αντικείμενα διαφόρων χρωμάτων από την τάξη και τα σκορπίσαμε στο πάτωμα στην παρεούλα. Μετά η μάνα ξεκινούσε το παιχνίδι λέγοντας «πετάει-πετάει……» κι έλεγε ένα αντικείμενο. Σκοπός του παιχνιδιού ήταν να ξεχωρίσουν τα παιδιά τα χρώματα και να σηκώνουν τα χέρια ους μόνο όταν η μάνα έλεγε ένα αντικείμενο που ήταν άσπρο ή μαύρο.

30. Ζωγραφίσαμε σε ασπρόμαυρο καμβά: πήραμε μαύρο κανσόν χαρτόνι και καλύψαμε την μισή επιφάνεια με λευκό. Στη συνέχεια σκέφτηκε ο καθένας τι θα ήθελε να ζωγραφίσει και στην συνέχεια το ζωγράφισε στο ασπρόμαυρο πια χαρτόνι χρησιμοποιώντας μαύρο μαρκαδόρο στην λευκή πλευρά και άσπρη κιμωλία στην μαύρη πλευρά.

31. Στην συνέχεια μιλήσαμε για τις τίγρεις, και τις λευκές.
Είπαμε που ζουν, σχολιάσαμε τα χρώματά τους και γιατί κάποιες είναι άσπρες, σε τι τις βοηθούν οι ρίγες, τι τρώνε, γιατί σημαδεύουν την περιοχή τους, αν επιτίθενται στον άνθρωπο και πότε και γιατί τελικά κινδυνεύουν με εξαφάνιση.

32. Είδαμε έργα ζωγράφων που είχαν ζωγραφίσει τίγρεις και τα σχολιάσαμε. Στην συνέχεια ζωγραφίσαμε κι εμείς τίγρεις με τέμπερες και κάναμε «έκθεση ζωγραφικής», μιλώντας ο καθένας για το έργο του και στην συνέχεια ψήφισαν ποιο τους άρεσε περισσότερο.

33. Μιμηθήκαμε την φωνή της τίγρης. Μετά βάλαμε έντονη μουσική και φανταστήκαμε ότι είμαστε άγριες τίγρεις μέσα στο τροπικό δάσος. Κρυφτήκαμε πίσω από μεγάλα φύλλα δέντρων, βρυχηθήκαμε, κυνηγήσαμε άλλα ζώα για να φάμε, παλέψαμε σαν τίγρεις, παίξαμε σαν να είμαστε τα μικρά της.

34. Το επόμενο ζώο με το οποίο ξεκινήσαμε να ασχοληθούμε, και το οποίο θα αναλύσουμε, είναι ο λύκος. Η ενασχόληση με το συγκεκριμένο θέμα ξεκίνησε από ένα παραμύθι που διαβάσαμε λίγο πριν σχολάσουμε, «Τα 3 γουρουνάκια». Μόλις τελείωσε η ιστορία, και για όσο χρόνο μας απέμενε, συζητήσαμε και για την ιστορία και για τους λύκους. Είπαμε άλλα παραμύθια που ξέρουμε («Η κοκκινοσκουφίτσα», «Τα τρία μικρά λυκάκια», «Ο λύκος και τα 7 κατσικάκια»). Μέσα από την συζήτηση βγήκαν διάφορα συμπεράσματα τα οποία καταγράψαμε: (φώτο).

35. Την επόμενη μέρα που ήρθαμε στο σχολείο ξεκινήσαμε να δούμε ποια από αυτά που είπαμε χθες ισχύουν και ποια όχι. Ξεκινήσαμε με το ότι ο λύκος τρώει γουρούνια, κατσίκια και ανθρώπους. Συζητήσαμε για το ποια άλλα ζώα ζουν μαζί με τον λύκο στο δάσος. Τα παιδιά είπαν συγκεκριμένα: ελάφια, λαγοί, αλεπούδες, «άγρια ποντίκια», τυφλοπόντικες. Μετά τα ρώτησαν που μένουν τα γουρούνια, οι κατσίκες και οι άνθρωποι. Αφού απάντησαν τους έκανα την ερώτηση αν υπάρχει λόγος να φύγει ο λύκος από το δάσος που έχει τόσα ζώα για να φάει και να κατέβει στα χωριά για να φάει οικόσιτα ζώα κι ανθρώπους.

Εκείνα είπαν όχι, οπότε κατέληξαν μόνα τους στο συμπέρασμα ότι δεν τρώνε οικόσιτα ζώα και ότι «είναι κι αυτό μια ιστορία ψεύτικη όπως στα βιβλία» (το συγκεκριμένο παιδί εννοούσε τα παραμύθια που διαβάζουμε για τον λύκο). Έπειτα ρώτησα αν παρόλα αυτά υπάρχει η πιθανότητα ο λύκος να κατέβει στα χωριά και να κυνηγήσει οικόσιτα ζώα και ανθρώπους. Τα παιδιά είπαν πως θα το κάνει μόνο αν δε βρίσκει ζώα να φάει στο δάσος. Κι όταν τα ρώτησα πότε μπορεί να συμβεί αυτό εκείνα έδωσαν 3 βασικά απαντήσεις: 1. τα ζώα πέθαναν στο δάσος γιατί μπορεί εκείνο να κάηκε από φωτιά, 2. μπορεί να πέθαναν γιατί ήρθαν πολλοί κυνηγοί και τα σκότωσαν όλα, 3. τα ζώα δεν ζουν στο δάσος γιατί το έκοψαν οι άνθρωποι να φτιάξουν χωράφια (οι απαντήσεις που έδωσαν τα παιδιά έχουν ξανακουστεί όταν μιλούσαμε για τα άλλα ζώα). Έτσι καταλήξαμε στο συμπέρασμα ότι ο λύκος ίσως να φάει ζώα που ζουν μαζί με τον άνθρωπο σε περίπτωση που καταστραφεί το περιβάλλον του. Για το ότι μπορεί να φάει και ανθρώπους δεν το συζητήσαμε καν μιας και τα παιδιά πια ξέρουν πως κάτι τέτοιο δεν ισχύει και πως η ιστορία με την κοκκινοσκουφίτσα είναι απλά ένα παραμύθι.

36. Μετά ξεκινήσαμε να μάθουμε αν τα βουβάλια και οι ρινόκεροι που είναι πιο μεγάλοι από τον λύκο, τον τρώνε. Ρώτησα τα παιδιά αν ξέρουν που μένει ο λύκος. Εκείνα είπαν ότι ζει στο δάσος κι ανοίξαμε μια παιδική εγκυκλοπαίδεια που έχουμε στο σχολείο για να το επιβεβαιώσουμε και μάθαμε ότι ο λύκος ζει στο ψυχρό δάσος, δηλαδή σε ένα δάσος που κάνει πολύ-πολύ κρύο, όπως είπε κι ένα παιδί. Μετά τα ρώτησα αν ξέρουν που ζουν ο ρινόκερος και το βουβάλι. Οι ιδέες που έπεσαν ήταν πολλές: 1. στο δάσος, 2. στη ζούγκλα και 3. στην θάλασσα (το συγκεκριμένο παιδί μπερδεύτηκε με τον ιπποπόταμο που ξέρει ότι του αρέσει να κολυμπάει). Ανοίξαμε και πάλι την εγκυκλοπαίδεια για να μάθουμε τελικά πως αυτά τα 2 ζώα ζουν στην σαβάνα, ένα μέρος που έχει πολύ μεγάλες διαφορές από το ψυχρό δάσος που ζει ο λύκος.

Οπότε τα παιδιά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι δε γίνεται να τον τρώνε γιατί δε μένουν μαζί. Εκείνη την στιγμή ένα από τα παιδιά είπε πως η αρκούδα που είναι πιο μεγάλη από τον λύκο μπορεί να τον φάει γιατί κι εκείνη ζει στο δάσος. Εκεί τους υπενθύμισα τι τρώει η αρκούδα (φρούτα του δάσους, βολβούς, μανιτάρια, μέλι κι ενίοτε μικρά θηλαστικά, μυρμήγκια και σολομούς). Μετά ψάξαμε να μάθουμε αν όντως κάποιο ζώο τρώει τον λύκο και μάθαμε πως κανένα ζώο δεν είναι εχθρός του λύκου παρά μόνο ο άνθρωπος που τον κυνηγά.

37. Αυτό μας οδήγησε στο επόμενο κομμάτι, στο αν ο κυνηγός τον κυνηγά γιατί είναι κακός (ο λύκος). Μέσα από αυτά που είπαμε μέχρι στιγμής και με την βοήθεια πάλι της εγκυκλοπαίδειας – που μας κατατόπιζε για τον τρόπο ζωής του – καταλήξαμε στο ότι ο λύκος δεν είναι κακός, αντίθετα είναι πολύ καλός σαν οικογενειάρχης, είναι κοινωνικό ζώο γιατί ζει σε ομάδες κι ότι μπερδεύουμε το ότι είναι κακός με το ότι κυνηγάει άλλα ζώα για να φάει «και φαίνονται τα δόντια του γι’ αυτό νομίζουμε πως είναι κακός». Άρα γιατί ο κυνηγός τον σκοτώνει αφού δεν είναι κακός; Τα παιδιά είχαν διάφορες προτάσεις μεταξύ των οποίων: 1. γιατί μερικές φορές που δεν βρίσκει τι να φάει πάει στα λιβάδια και τρώει πρόβατα που τρώνε εκεί, 2. για να πάρει το τρίχωμά του και να φτιάξει παλτό, 3. γιατί νομίζει ότι είναι κακός. Επίσης τους είπα ότι οι κυνηγοί συνηθίζουν να σκοτώνουν τους λύκους όχι μόνο για την γούνα τους αλλά και για χόμπι.

38. Αφού λοιπόν εξετάσαμε αν οι αρχικές προτάσεις των παιδιών είναι αληθινές ή όχι (βλέπε φωτό), αρχίσαμε να λέμε τι άλλο θα θέλαμε να μάθουμε για τον λύκο. Φωτο

39. Παίξαμε το παλιό παιχνίδι «Λύκε-λύκε είσ’ εδώ;»

40. Ζωγραφίσαμε λύκους.

41. Προκειμένου να δούμε αν είναι κακοί ή καλοί ρώτησα τα παιδιά που το ξέρουν ότι είναι κακοί.
Όταν εκείνα μου απάντησαν ότι είναι κακοί γιατί το λένε τα παραμύθια, αποφασίσαμε να βρούμε όλα τα παραμύθια με λύκους που είχαμε στο νηπιαγωγείο και να τα διαβάσουμε, για να διαπιστώσουμε αν όντως είναι έτσι. (φωτο)

42. Το πρώτο παραμύθι που διαβάσαμε ήταν φυσικά «Τα τρία μικρά λυκάκια». Άλλα παραμύθια που διαβάσαμε ήταν τα «Ο λύκος και τα εφτά κατσικάκια», «Τα τρία γουρουνάκια», «Ένας πολύ γλυκός λύκος», «Η Κοκκινοσκουφίτσα», «Ο ψεύτης βοσκός», «Ο λύκος και η γιαγιά».

43. Αφού διαβάσαμε αυτές τις ιστορίες λέγαμε μόλις τέλειωνε η καθεμιά αν ο λύκος ήταν κακός ή καλός. Το συμπέρασμα που κατέληξαν τα παιδιά ήταν πως σε άλλες ιστορίες ήταν καλός και σε άλλες κακός. Χωρίσαμε τα παραμύθια σε αυτά που τον παρουσιάζουν σαν κακό και σε αυτά που τον παρουσιάζουν σαν καλό. Καταλήξαμε σε δυο συμπεράσματα: 1. ότι μερικές φορές είναι καλός και μερικές φορές κακός, 2. δεν ξέρουμε γιατί αυτά ήταν παραμύθια και δεν λένε την αλήθεια.

44. Αναλύοντας το πρώτο συμπέρασμα, με την βοήθεια εγκυκλοπαίδειας συζητήσαμε πότε είναι «κακός» και πότε «καλός». Είδαμε λοιπόν ότι ο λύκος είναι ένα κοινωνικό ζώο, που ζει σε μεγάλες ομάδες μαζί με άλλους λύκους, ότι έχουν αρχηγό, ότι έχουν ταίρι κι ότι φροντίζουν τα μικρά τους. Αυτά αποτελούσαν χαρακτηριστικά του «καλού λύκου». Μετά μάθαμε πως όταν κάποιος άνθρωπος ή ζώο απειλεί την ζωή των μικρών λύκων ή όταν ένας λύκος ξένος εισβάλλει στον κοπάδι τους τότε αγριεύει και γίνεται επικίνδυνος. Αυτά αποτελούσαν τα χαρακτηριστικά του «κακού λύκου». Έτσι λοιπόν είδαμε πως κατά βάση ο λύκος είναι ένα «κανονικό» - όπως είπαν τα παιδιά – ζώο και πως μερικές φορές αγριεύει όταν απειλείται η ζωή του και τα μικρά του. Επίσης ξεχωρίσαμε τις έννοιες «κακός» και «άγριος». Άρα ο λύκος δεν είναι ένα κακό ζώο απλά επιτίθεται όταν απειλείται.

45. Καταπιαστήκαμε αργότερα με το άλλο συμπέρασμα, ότι δηλαδή όλα αυτά είναι ψέμματα επειδή τα λένε στα παραμύθια. Ξεκινήσαμε λοιπόν να συζητάμε αν είναι σωστό επειδή τα παραμύθια λένε πως οι λύκοι είναι κακοί ή τρώνε ανθρώπους, οι άνθρωποι να τα πιστεύουν και να κυνηγούν τους λύκους. Είπαμε διάφορα παραδείγματα για να γίνει κατανοητό, όπως: αν τα παραμύθια έλεγαν ότι τα κατσίκια ήταν κακά και έτρωγαν ανθρώπους θα το πιστεύαμε; Ή αν τα παραμύθια έλεγαν ότι οι βάτραχοι έχουν 2 πόδια και φτερά θα το πιστεύαμε πάλι;

46. Αναζητήσαμε παραμύθια στα οποία ανατρέπεται η εικόνα του κακού λύκου και κατά την διάρκεια του προγράμματος διαβάσαμε τα «Ένας πολύ γλυκός λύκος», «Τα τρία μικρά λυκάκια» και «Ο καλόκαρδος λύκος». Σχολιάσαμε τις ιστορίες, βρήκαμε που είναι οι διαφορές με τα κλασσικά παραμύθια για τον λύκο και δραματοποιήσαμε τα παραμύθια «Τα τρία μικρά λυκάκια» και «Ένας πολύ γλυκός λύκος».

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, τόσο κατά την διάρκεια (11/1 – 23/3) όσο και στο τέλος του που έγινε μια συζήτηση με τα παιδιά, φάνηκε πως τράβηξε το ενδιαφέρον τους. Είναι λογικό κάτι τέτοιο από την στιγμή που το θέμα μας ήταν τα ζώα, αφού τα παιδιά πάντα έχουν μια περιέργεια για τα ζώα κι έλκονται από αυτά.

Όσον αφορά στο θέμα της ενημέρωσης σχετικά με την απειλή που δέχονται κάποια είδη ζώων, σε κάποια ήταν ενημερωμένα (π.χ. το δελφίνι) ενώ σε κάποια άλλα όχι. Εμείς συζητήσαμε κι αναλύσαμε τόσο αυτά που ήδη γνωρίζαμε όσο και τα άγνωστα κομμάτια. Μέσα από αυτή την διαδικασία τα παιδιά κατανόησαν την σημαντικότητα όλων των ειδών στη λειτουργία των διαφόρων οικοσυστημάτων και πως όλα στη ζωή είναι μια αλυσίδα που αν κάποιος από τους κρίκους σπάσει τότε επηρεάζεται όλη η λειτουργία της.

Όσον αφορά τους λύκους, που ήταν και ο τελικός σταθμός του προγράμματός μας, τα παιδιά έβγαλαν τόσο αβίαστα το υλικό που επεξεργαστήκαμε που πραγματική η τελευταία χρονική περίοδος τους προγράμματος κύλησε χωρίς να το καταλάβουμε. Τόσο οι στερεότυπες συμπεριφορές του λύκου όσο και τα νέα συμπεράσματα βγήκαν πολύ εύκολα. Τα παιδιά κατανόησαν τελικά τι σημαίνει κακός λύκος. Στην ουσία κατανόησαν την διαφορά του «κακός» και του «άγριος» κι ότι αυτός που είναι άγριος δεν είναι και κακός.

Η συμμετοχή των παιδιών ήταν καλή και θα έλεγα ισόποση από όλη την ομάδα. Η συνεργασία τους επίσης ήταν καλή καθώς μέσα από την συζήτηση και τις διάφορες δραστηριότητες έμαθαν να δουλεύουν σαν σύνολο, πρώτα σε μικρές ομάδες, αργότερα σε δυο μεγάλες και στο τέλος σαν μια ομάδα. Επίσης, μέσα από τα διάφορα παιχνίδια τα παιδιά ψυγαγωγήθηκαν και διασκέδασαν.

Προσωπικά σαν εκπαιδευτικός έμεινα ευχαριστημένη τόσο με την συμμετοχή, την συνεργασία και την διάθεση των παιδιών όσο και με τη δουλειά που βγήκε από τα παιδιά και το επίπεδο της γνώσης στο οποίο έφτασαν, παρόλο που το οπτικοακουστικό υλικό ήταν φτωχό καθώς δεν ήταν δυνατό να εξοπλιστούμε με διάφορα βιβλία γνώσεων ή παραμύθια σχετικά με το θέμα, λόγω της πολύ χαμηλής χρηματοδότησης των προγραμμάτων φέτος.


Υπεύθυνη Νηπιαγωγός: Κοτσικόνα Ευμορφία Μαρία
Παιδιά

Νήπια: Μίλτσοβ Άσια

Μίλτσοβ Χριστίνα

Σάμιος Κωνσταντίνος

Σιφναίος Μιχάλης

Σκανδάλη Ραφαέλα

Τσιγώνια Μαρία

Χανιώτης Γαβριήλ

Προνήπια: Παντελαίος-Μπουά Αμελίνα

Τρίχας Γιώργος

Χανιώτης Λευτέρης

Χανιώτης Σταμάτης

Τι είναι το νερό;

Τι να είναι άραγε το νερό ;Θα πω εγώ που ξέρω. Ο πλανήτης θα έπρεπε να λέγεται Ωκεανός και όχι γη, καθώς φαίνεται γαλάζιος αφού τα 2/3 της επιφάνειας της γης είναι καλυμμένο με νερό!

Η Γη δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,6 δισεκατομμύρια χρόνια. Δεν υπάρχουν προφανείς ενδείξεις ότι το νερό υπήρχε κατά τα πρώτα 800 εκατομμύρια χρόνια.

Το νερό γίνεται να υπάρξει σε τρεις μορφές πάγος-χιόνι, νερό, αέρας-σύννεφα-υδρατμοί. Στερεά μορφή έχει σε θερμοκρασία κάτω από 0 βαθμούς κελσίου , υγρό είναι από 0 έως 100 και αέρια μορφή έχει πάνω από τους 100 βαθμούς κελσίου. Έτσι το νερό έχει το 0 ως σημείο πήξεως (από υγρό σε στερεό ) - τήξεως ( από στερεό σε υγρό) και σημείο βρασμού ( από υγρό σε αέριο) και συμπύκνωσης ( αέριο σε υγρό) . Το νερό επίσης μπορεί να εξατμιστεί , δηλαδή να περάσει να γίνει ατμός σε χαμηλότερη θερμοκρασία όταν ο αέρας παίρνει το επιφανειακό στρώμα του νερού. Το νερό βρίσκεται το 52% των επιφανειακών υδάτων βρίσκεται στις λίμνες, το 1% στα ποτάμια, το 38% υγρασία στο έδαφος,8% στην Ατμόσφαιρα και 1% στους ζωντανούς οργανισμούς.

Από τα συνολικά 1.386 εκατομμύρια κυβικά χλμ. του νερού που υπάρχει στη Γη, περισσότερο από 96% είναι αλμυρό, ενώ το γλυκό αντιστοιχεί σε μόλις 2,6% της συνολικής ποσότητας .Επίσης, το 68% του γλυκού νερού είναι αποθηκευμένο σε μορφή πάγων. Ακόμη, ένα 30% του γλυκού νερού βρίσκεται σε υπόγειους υδροφορείς. Το επιφανειακό γλυκό νερό που βρίσκεται σε ποτάμια και λίμνες είναι λιγότερο από 1% του συνολικού νερού που υπάρχει στον πλανήτη μας. Τα ποτάμια και οι λίμνες λοιπόν αποτελούν τις βασικές πηγές νερού για τις ανάγκες μας.

ΣΕ ΤΙ ΧΡΗΣΙΜΕΥΕΙ ΤΟ ΝΕΡΟ

Το νερό χρησιμεύει σε πάρα πολλά πράγματα. Χρησιμοποιείται αρκετά και ως μέσω παραγωγής ενέργειας την οποία ονομάζουμε υδροηλεκτρική ενέργεια, το νερό για να γίνει ενέργεια αξιοποιείται η ορμή των ποταμών η των χειμάρρων και δημιουργούνται τεχνητές που τις ονομάζουμε <<λεκάνες >>.Στη συνέχεια το νερό αποταμιεύεται σε ταμιευτήρες για μελλοντική χρήση σχετικά με την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για άρδευση-ύδρευση κατά την διάρκεια ξηρών περιόδων.

Το νερό επίσης χρησιμεύει και στον άνθρωπο για τις καθημερινές του ανάγκες, στα ζώα και τα φυτά για να ζήσουν, εάν ο άνθρωπος χάσει το 20% του νερού από το σώμα του κινδυνεύει να πεθάνει.

Οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η ζωή στη Γη εξελίχθηκε από μία <<δεξαμενή>> νερού πλούσια σε θρεπτικά συστατικά. Παλιά όταν το όζον δεν υπήρχε στην Γη την προστάτευε το νερό από τις υπεριώδεις ακτίνες του ήλιου, από το νερό εξαρτώνται άμεσα πολλές δραστηριότητές μας. Στη Γεωργία και την κτηνοτροφία το χρησιμοποιούμε σε ποσοστό 69%, για την οικιακή χρήση σε ποσοστό 8% ( το περισσότερο το χρησιμοποιούμε στην τουαλέτα!).

Η ΜΟΛΥΝΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το νερό πρέπει να το προστατεύουμε, να μην το μολύνουμε με σκουπίδια ή με αλλά απορρίμματα πως θα γίνει αυτό ;Δεν θα πετάμε σκουπίδια στα ποτάμια, στις λίμνες κτλ. Και κυρίως αυτά που δεν λιώνουν εύκολα. Όταν περνάμε από μια λίμνη κτλ. κρατώντας χώματα ή ξύλα θα προσέχουμε να μην μας πέσουν κάτω γιατί έτσι όπως βγαίνει έξω η θάλασσα θα τα πάρει μέσα και θα την μολύνει. Ούτε να τα πετάμε πιο μακριά από την θάλασσα γιατί όταν έχει αέρα το νερό βγαίνει έξω και παίρνει σκουπίδια από την άμμο. Αν μολύνουμε το νερό δεν μπορούμε να το πιούμε όχι μόνο εμείς αλλά όλα τα όντα, τα ζώα γιατί αν το πιούμε μπορεί να αρρωστήσουμε και αν δεν έχουν τα δέντρα νερό να πιούν δεν θα έχουμε εμείς οξυγόνο γιατί τα δέντρα θα ξεραθούν. Το νερό όμως μολύνεται πολύ περισσότερο από τα απόβλητα των εργοστασίων που πετάγονται μέσα σε ποτάμια και στη θάλασσα σε μεγάλες ποσότητες. Είναι συνήθως υλικά που δεν μπορούν να καθαριστούν εύκολα από τους ίδιους τους μικροοργανισμούς και έτσι περνάνε από οργανισμό σε οργανισμό φτάνοντας μέχρι τον άνθρωπο και καταστρέφοντας ζωντανούς οργανισμούς. Σε αυτή τη περίπτωση πρέπει τα εργοστάσια να τοποθετούν φίλτρα που θα απογραφούν τα επικίνδυνα υλικά και θα καθαρίζουν το νερό πριν χυθεί μέσα στο ποτάμι. Άλλη πηγή μόλυνσης αποτελεί τα λήμματα από τις αποχετεύσεις που προέρχονται από τα σπίτια. Τα λήμματα αυτά σε φυσιολογικές ποσότητες φιλτράρονται από μικροοργανισμούς που υπάρχουν μέσα στο νερό , αλλά όταν οι ποσότητες που χύνονται είναι πολύ μεγάλες τότε οι μικροοργανισμοί δεν φτάνουν και έτσι το νερό γίνεται βρώμικο. Για να βοηθήσουμε αυτή τη διαδικασία κατασκευάζουμε το κτήρια βιολογικού καθαρισμού.

Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΝΕΡΟΥ

Αν παρατηρήσει κάποιος τη πορεία του νερού θα διαπιστώσει ότι κάνει συνέχεια ένα κύκλο , γι΄ αυτό και ονομάζεται κύκλος του νερού. Το νερό καθώς εξατμίζεται από τις λίμνες , τα ποτάμια και τη θάλασσα ανεβαίνει, με τη μορφή υδρατμού , ψηλά στην ατμόσφαιρα σχηματίζοντας σύννεφα . Αυτά στη συνέχεια συμπυκνώνονται σχηματίζοντας πιο πυκνά σύννεφα που αργότερα ψύχονται και έτσι δημιουργείται η βροχή , το χιόνι ή το χαλάζι. Το μεγαλύτερο μέρος των βροχών ή των χιονοπτώσεων πέφτουν πάνω στα βουνά οπού συσσωρεύονται και σχηματίζουν ποτάμια. Το μέρος αυτό το ονομάζουμε πηγές του ποταμού. Το νερό συνεχίζει το ταξίδι του μέχρι τη θάλασσα και στη πορεία του μερικές φορές σχηματίζει λίμνες . Μετά εξατμίζεται και πάλι από τον αέρα και τη ζέστη επαναλαμβάνοντας συνεχεία το κύκλο αυτό.Η Ε΄ τάξη 1/θέσιου Δημοτικού Σχολείου Οπίσω Μέρους Άνδρου

1/θέσιο Δημοτικό Σχολείο Οπίσω Μέρους Άνδρου “Η ροή του νερού”

Θέμα : Το νερό, ο κύκλος του νερού, η χρησιμότητα και η μόλυνση.

Πιστεύω πως ο σκοπός του προγράμματος πέτυχε και έτσι τα παιδιά συνειδητοποίησαν την εξαιρετική σημασία του νερού κι ότι και αυτό εξαντλείται σιγά σιγά, καθώς επίσης και τη σπουδαιότητα του νερού για τη φύση και τον άνθρωπο.


Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν πολύ με το πρόγραμμα αυτό και έτσι επισκεφτήκαμε διάφορα ποταμάκια της περιοχής, είδαμε καταρράχτες και νερόμυλους. Περπατήσαμε λοιπόν στα μονοπάτια του νερού στην περιοχή γύρω από το σχολείο και το χωριό. Επισκεφτήκαμε το Κ.Π.Ε. Κορθίου παρακολουθήσαμε το πρόγραμμα «Τα μονοπάτια του νερού» και συμπληρώσαμε φύλλα εργασίας. Τέλος, επισκεφτήκαμε το Κ.Π.Ε. Κλειτορίας και παρακολουθήσαμε τριήμερο πρόγραμμα με τίτλο «Κάτι τρέχει», εκεί τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τις δραστηριότητες που κάναμε, κάναμε βόλτα με ποδήλατα στις πηγές του Αρροάνιου ποταμού και κάναμε μετρήσεις στο νερό, παίξαμε θέατρο, ζωγραφίσαμε κ.ά.

Στην τελική γιορτή παρουσιάσαμε μερικές από τις δραστηριότητες που κάναμε όλη τη χρονιά για το πρόγραμμα αυτό.

Αδαμίδης Βασίλειος

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΣΥΡΟΥ«Προσέχω για να έχω...» (Εξοικονόμηση ενέργειας)

Στόχοι προγράμματος


 Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των νηπίων και προνηπίων για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και μορφών ενέργειας.

 Η ευαισθητοποίηση των μαθητών για θέματα εξοικονόμησης ενέργειας.

 Η αύξηση της συνεργασίας των μαθητών.

 Η ανάληψη πρωτοβουλίας για δράσεις που αφορούν την εξοικονόμηση ενέργειας.

 Η μεταφορά των γνώσεων που αποκτούνται στο σχολείο στο οικογενειακό τους περιβάλλον.


Μέθοδος και μέσα εργασίας

Η επεξεργασία του θέματος έγινε με τη μέθοδο project υλοποιόντας διαθεματικές συνδέσεις μεταξύ των γνωστικών περιοχών.

Έγινε χρήση των παρακάτω μέσων:

• Επισκέψεις

• Ερώτηση-υπόθεση-πείραμα-αξιολόγηση-ανατροφοδότηση (ερευνητική μέθοδος )

• Δραματοποιήσεις

• Μελέτη πεδίου

Αξιολόγηση

Η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε μέσω του ημερολογίου δραστηριοτήτων της νηπιαγωγού, των φακέλων εργασιών των μαθητών, φωτογραφιών και απομαγνητοφωνήσεων. Η αξιολόγηση του συγκεκριμένου προγράμματος δίνει βάση στην αξιοποίηση των κατακτημένων γνώσεων στην καθημερινή ζωή των μαθητών ώστε να αλλάξουν στάση στο θέμα της ενέργειας.

Οι στόχοι επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό αφού οι μαθητές συνειδητοποίησαν την αξία που έχει η μείωση της σπατάλης της ηλεκτρικής ενέργειας για το περιβάλλον.


Ενδεικτικές δράσεις

 Επίσκεψη στη ΔΕΗ Σύρου και φωτογράφηση της

 Μέτρηση εβδομαδιαίως του ρολογιού της ΔΕΗ στο σχολείο μας

 Αφίσες σχετικές με τη σπατάλη ενέργειας φτιαγμένες από τα παιδιά και μοιρασμένες στο χωριό του Φοίνικα

 Αντικατάσταση συμβατών λαμπτήρων με εξοικονόμησης ενέργειας

Υπεύθυνη νηπιαγωγός: Αδαμαντία Τατσέλου

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Προς την Υπουργό Εθνικής Παιδείας, Δια Bίου Μάθησης και Θρησκευμάτων

Αξιότιμη κα Υπουργέ,


Η Ένωσή μας εκφράζει την έντονη αγωνία των εκπαιδευτικών, των μαθητών, των γονέων και των τοπικών κοινωνιών για το αβέβαιο μέλλον της λειτουργίας των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΚΠΕ).

Είναι η πρώτη σχολική χρονιά εδώ και 18 χρόνια -από τότε που ιδρύθηκαν και λειτούργησαν τα ΚΠΕ- που η έναρξή της βρίσκει τα ΚΠΕ κλειστά, εφόσον στα μέλη των παιδαγωγικών τους ομάδων δεν έχει δοθεί ακόμη ετήσια παράταση της θητείας τους ,όπως έγινε με εκπαιδευτικούς άλλων καθηκόντων, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις της πολιτικής ηγεσίας και ενώ τους είχε ζητηθεί να δηλώσουν ποιοι από αυτούς επιθυμούν να παραταθεί η θητεία τους ήδη από τον Ιούνιο 2010!

Οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ επιτελούν παιδαγωγικό, διδακτικό και επιμορφωτικό έργο στις θέσεις που τοποθετούνται με αυξημένες υποχρεώσεις και ωράριο εργασίας.

Αναρωτιόμαστε πώς και με ποιούς άραγε εκπαιδευτικούς θα γίνουν πράξη όλα όσα αναφέρονται στην προκήρυξη που εκδόθηκε στις 23/8/2010:

Α) «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους Μαθητές»

Β)«Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την Αειφορία- Δράσεις για τους Ενήλικες» της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση»;

Είναι δυνατόν να γίνει προγραμματισμός δράσεων όταν τα ΚΠΕ της χώρας είναι κλειστά; Χωρίς την παράταση λειτουργίας των υφισταμένων διαχειριστικών επιτροπών; Όταν πολλά ΚΠΕ δεν θα μπορούν να πληρώσουν τους βασικούς λογαριασμούς λειτουργικών εξόδων (ύδρευσης, ηλεκτρισμού,τηλεφώνου κλπ.) που έχουν ήδη σταλεί από τον Ιούλιο 2010;

Υπενθυμίζουμε ότι οι εκπαιδευτικοί των ΚΠΕ καλούνται και αυτή τη σχολική χρονιά, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις σας, να υλοποιήσουν ένα μεγάλο και σπουδαίο έργο στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση και αυτή τη στιγμή βρίσκονται μετέωροι για το αν θα επιστρέψουν στα σχολεία τους ή θα αναλάβουν τις υποχρεώσεις τους στα ΚΠΕ, που αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι ενός θεσμού με 30ετή σταθερή δυναμική παρουσία στην τυπική σχολική εκπαίδευση που αποτελεί το όχημα με το οποίο έχουν εισαχθεί στην εκπαιδευτική πράξη ενεργητικές και βιωματικές εκπαιδευτικές μέθοδοι που αποτελούν και το ζητούμενο στο Νέο Σχολείο που οραματίζεστε.

Κυρία Υπουργέ ο χρόνος τρέχει, το θέμα είναι κατεπείγον και χρήζει άμεσων αποφάσεων.

Με εκτίμηση.Για το Διοικητικό Συμβούλιο

Ο Γενικός Γραμματέας                                  Ο Πρόεδρος

Π. Πήλιουρας                                                 Ν. Στεφανόπουλος

Πώς φτάσαμε στο κλείσιμο του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Βάμου

Η πορεία προς την απαξίωση της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και το κλείσιμο των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης ξεκίνησε ουσιαστικά επί των ημερών της προηγούμενης κυβέρνησης, η οποία «πέτυχε» να χάσει ευρωπαϊκά κονδύλια για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση στα σχολεία. Το πρόγραμμα που συντόνιζε το Πανεπιστήμιο Αιγαίου χρηματοδοτούσε (κατά 75% με ευρωπαϊκά κονδύλια) τα δραστηριότητες Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης των σχολείων με 2.000-2.500 ευρώ για κάθε πρόγραμμα σχολείου. Με αυτή τη χρηματοδότηση εξοπλίστηκαν σχολεία, καλύφθηκαν τα έξοδα διδακτικών επισκέψεων αλλά και εκδόσεων και άλλων δραστηριοτήτων των σχολείων.
Εννοείται ότι τα χρήματα αυτά δεν δίνονταν εν λευκώ, αλλά με βάση συγκεκριμένο σχέδιο και προγραμματισμό δράσεων που παρουσίαζε το σχολείο (αρχική έγκριση) και στη βάση αποδείξεων και τιμολογίων με βάση αυτό τον προγραμματισμό γινόταν η αποπληρωμή των χρημάτων. Αυτό το ευρωπαϊκό πρόγραμμα σταμάτησε για την Ελλάδα πριν λίγα χρόνια, καθώς η προηγούμενη κυβέρνηση δεν ενδιαφέρθηκε να ανανεωθεί ή να συνεχιστεί με κάποιο τρόπο. Στο Υπουργείο Παιδείας ήταν πάρα πολύ απασχολημένοι με το να αλλάζουν κάθε τρεις και λίγο υπεύθυνους στα πόστα κι όχι με το πώς θα αξιοποιήσουν κονδύλια ευρωπαϊκά προς όφελος των σχολείων και της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.
Η πορεία αυτή προς την κατρακύλα συνεχίστηκε τις τελευταίες ημέρες της προηγούμενης κυβέρνησης, όταν ερμήνευσαν υπουργική απόφαση με τέτοιο τρόπο που έκοβε στους εργαζόμενους στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης εκπαιδευτικούς το επίδομα των 110 ευρώ που έπαιρναν. Κι αυτό αφού είχε προηγηθεί πετσόκομμα του επιδόματος πιο πριν. Δε σταμάτησαν όμως εκεί. Έφτασαν στο σημείο να τους ζητάνε αναδρομικά πίσω το επίδομα αυτό για τα 2-3 τελευταία χρόνια, δηλαδή 2.000 – 3.000 ευρώ πίσω από κάθε εκπαιδευτικό!
Οι απαιτήσεις αυτές συνεχίστηκαν και μετά την κυβερνητική αλλαγή, ενώ προστέθηκε η εντολή για «πάγωμα» των δραστηριοτήτων των Κέντρων, στα μέσα της προηγούμενης σχολικής χρονιάς. Σταμάτησαν τότε τα Επιμορφωτικά Σεμινάρια για τους εκπαιδευτικούς, η παραγωγή διδακτικού υλικού για τα σχολεία και περιορίστηκαν οι επισκέψεις σχολείων στα Κέντρα.
Η όλη αυτή κατάσταση εννοείται ότι λειτουργούσε ήδη διαλυτικά για τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Τον Ιούνιο που έληγε η θητεία των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Κέντρα, ζήτησε το Υπουργείο να κάνουν δήλωση όσοι επιθυμούν να παραμείνουν για μια ακόμη χρονιά, μέχρι να γίνει η προκήρυξη των θέσεων. Κι από τότε, ούτε φωνή ούτε ακρόαση από το Υπουργείο!
Εν τω μεταξύ, με δεδομένη την οικονομική κρίση και το μνημόνιο, τις περικοπές στους μισθούς, την πλήρη απαξίωση των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης αλλά και της ίδιας της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης από την προηγούμενη και την τωρινή κυβέρνηση, άρχισε να υπάρχει κύμα φυγής των εκπαιδευτικών από τα Κέντρα προς τα σχολεία τους.
«Γιατί να πληρώνω 150-200 ευρώ κάθε μήνα σε βενζίνες για να πηγαίνω τόσα χιλιόμετρα μακριά από τον τόπο κατοικίας μου στο Κέντρο, όταν μπορώ να δουλεύω σε σχολείο δίπλα στο σπίτι μου, κι όταν το Υπουργείο όχι μόνο δεν αναγνωρίζει τη δουλειά μου, αλλά μου κόβει το μισθό και μου ζητάει πίσω 3.000 ευρώ;»
Αυτό το χαρακτηριστικό ερώτημα εκπαιδευτικού που υπηρετούσε σε ΚΠΕ τα λέει όλα, για την κυβέρνηση (διαχρονικά), για την «πράσινη ανάπτυξη» και τα «πράσινα άλογα» (ή «πράσσειν άλογα»), για τις προεκλογικές εξαγγελίες για προστασία του περιβάλλοντος και το μετεκλογικό κλείσιμο 69 Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης σε ολόκληρη τη χώρα.
Τώρα, τις επόμενες ημέρες, η πρώην Υπεύθυνη του Κέντρου Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης του Βάμου θα παραδώσει το κλειδί του Κέντρου στον Περιφερειακό Διευθυντή Εκπαίδευσης Κρήτης. Ένα πλήρως εξοπλισμένο Κέντρο θα μείνει κλειδωμένο, κενό από εκπαιδευτικούς, έρημο από παιδιά, άδειο από δραστηριότητες που ο ελληνικός λαός κι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρηματοδότησαν αδρά για να γίνονται.
Εάν παραμείνουν κλειστά τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, η εικόνα που θα μείνει στους πολίτες της Ελλάδας αλλά και διεθνώς, θα είναι ότι φτιάχτηκαν 69 Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στην Ελλάδα όχι για να αλλάξουν συνειδήσεις και στάσεις ζωής της νεολαίας και των πολιτών σε φιλοπεριβαλλοντική κατεύθυνση, αλλά απλά και μόνο για να καταναλωθούν τα κονδύλια για τις εργολαβίες. Και μετά λένε γιατί έχει χάσει κάθε αξιοπιστία η πολιτική, γιατί δεν τους πιστεύουν οι πολίτες κλπ.

Φώτης Ποντικάκης

Γενικός Γραμματέας του Συλλόγου Δασκάλων και Νηπιαγωγών Ν. Χανίων
Εκλεγμένος με το ψηφοδέλτιο της Ενωτικής Αγωνιστικής Κίνησης (ΕΑΚ)

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=8729

Το τέλος των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Πάνω από μια δεκαετία λειτουργούν στην Ελλάδα τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Στελεχώνονται από εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι αποσπώνται γι’ αυτό το λόγο από τα σχολεία τους.


Τα κέντρα αυτά λειτουργούν ως χώροι υποδοχής περιβαλλοντικών ομάδων των σχολείων της χώρας. Εξοικειώνουν τους μαθητές με το οικοσύστημα και το φυσικό περιβάλλον στο πιο κατάλληλο μέρος: στην ίδια τη φύση. Γι’ αυτό δημιουργήθηκαν σε σημεία όπου υπάρχει πρόσβαση στην άγρια ζωή: Ακράτα, Κλειτορία, Κρέσταινα, Θέρμο αλλά και Κόνιτσα, Καστοριά, Παρανέστι, Ανώγια Κρήτης, Σουφλί, Χίος και σε πολλά άλλα μέρη.

Ακούγεται ευχάριστο για δουλειά και πράγματι είναι. Αναρωτιέμαι όμως πόσοι από τους αναγνώστες θα επέλεγαν μια από τις παραπάνω τοποθεσίες ως μόνιμη κατοικία τους. Προσθέστε σ’ αυτό την πεζοπορία στο βουνό με ήλιο ή με βροχή, με ζέστη ή με χιόνια. Χρειάζεται μεράκι και αφοσίωση.

Σήμερα, λοιπόν, το Υπουργείο Παιδείας κλείνει τα Κέντρα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης. Αυτό δηλώνει η άρνηση του Υπουργείου να εγκρίνει νέα απόσπαση για το προσωπικό τους. Ήδη όλοι οι εκπαιδευτικοί των Κέντρων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης έχουν επιστρέψει στα σχολεία τους. Φαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευτικοί ήταν απαραίτητοι για να λειτουργήσουν τα σχολεία σε μια τόσο δύσκολη χρονιά για τη χώρα. Αντίθετα, οι 75 εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν στα Γενικά αρχεία του Κράτους και οι 85 εκπαιδευτικοί που αποσπάστηκαν σε κεντρικές βιβλιοθήκες στις 30 Αυγούστου, μάλλον περίσσευαν στο Υπουργείο. Δεν ήταν καθώς φαίνεται απαραίτητοι για τη λειτουργία των σχολείων… ΟΕΕΚ, ΣΔΕ, Πανεπιστήμια και διάφοροι άλλοι φορείς απορρόφησαν ξανά φέτος εκατοντάδες εκπαιδευτικούς από τα σχολεία.

Ας αφήσουμε λοιπόν το τηλεοπτικής εμπνεύσεως «όλοι οι εκπαιδευτικοί στις θέσεις τους» και ας δούμε πού δόθηκε προτεραιότητα με τις φετινές αποσπάσεις. Προκύπτει, χωρίς να βασανιστούμε πολύ, το συμπέρασμα ότι όλες οι αποσπάσεις έγιναν προς μεγάλα αστικά κέντρα και προς υπηρεσίες προσκείμενες στις Νομαρχιακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Φαίνεται ότι η χώρα αυτή δεν έχει την πολυτέλεια να δώσει σημασία στην Κλειτορία, τα Κρέσταινα, την Φλώρινα, τη Χίο, το Σουφλί. Ποτέ δεν την είχε άλλωστε.

Κώστας Γιαννίρης

Μέλος του πρώην ΚΠΕ Ακράτας

http://www.alfavita.gr/artro.php?id=8842

Τρίτη, 7 Σεπτεμβρίου 2010

Νέες Αναμορφωμένες Δράσεις Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης

Το Υπουργείο Παιδείας, μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και με τη συγρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ), προχωρά στην αναμόρφωση και αναβάθμιση του θεσμού της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης.Στο πλαίσιο της νέας πολιτικής για τη δια βίου μάθηση, θα δημιουργηθούν -με τη συμβολή του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΚΤ)- «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία». Στόχος είναι να αυξηθεί ουσιαστικά και καταλυτικά η συμμετοχή όλων των πολιτών σε δράσεις ευαισθητοποίησης για το περιβάλλον και να ενεργοποιηθεί το σύνολο του πληθυσμού της κάθε περιοχής στην κατεύθυνση της προστασίας της οικολογικής ισορροπίας.


Παράλληλα συνεχίζει, εκσυγχρονίζεται και εμπλουτίζεται η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση για τους μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης μέσα από δράσεις που θα πραγματοποιηθούν στα «Κέντρα Εκπαίδευσης για το Περιβάλλον και την αειφορία». Η γνωριμία με το οικοσύστημα της κάθε περιοχής και η ανάπτυξη θετικών στάσεων και συμμετοχικών συμπεριφορών για τη διαχείριση του Περιβάλλοντος αποτελούν τους βασικούς άξονες του προγράμματος. Οι εκπαιδευτικοί που θα στηρίξουν το θεσμό και οι υπεύθυνοι του κάθε Κέντρου θα επιμορφωθούν με στοχευμένα σεμινάρια και με εργαστήρια καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών.

Με βάση τα παραπάνω, δημοσιεύονται σήμερα Προσκλήσεις για υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» για τις κατηγορίες Πράξεων με τίτλο: «Κέντρα Δια Βίου Μάθησης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις για ενήλικες» και «Κέντρα Εκπαίδευσης για το περιβάλλον και την αειφορία – Δράσεις για μαθητές».

Πρόσκληση για χρηματοδότηση βιοκλιματικών σχολικών κτηρίων

Πρόσκληση για την υποβολή προτάσεων χρηματοδότησης έργων βιοκλιματικών σχολικών κτιρίων από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», υπέγραψε η υπουργός ΠΕΚΑ Τίνα Μπιρμπίλη στο πλαίσιο της συνεργασίας των υπουργείων Περιβάλλοντος και Παιδείας για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας με την ανάπτυξη βιοκλιματικών υποδομών εκπαίδευσης.

Όπως διευκρινίζεται στην ανακοίνωση του ΥΠΕΚΑ, πρόκειται για την ανέγερση νέων, πρότυπων σχολικών κτιρίων, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, που θα ενσωματώνουν πλήρως τις αρχές του βιοκλιματικού σχεδιασμού και θα συνδυάζουν τη χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας με παθητικά και ενεργειακά ηλιακά συστήματα, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση ενέργειας. Παράλληλα, θα εξασφαλίζουν τις βέλτιστες συνθήκες υγιεινής και διαβίωσης των μαθητών, αλλά και την παιδευτική αγωγή της αειφορίας για τη μαθητική κοινότητα.
Ο συνολικός προϋπολογισμός που διατίθεται από το ΕΠΠΕΡΑΑ, σε αυτό το στάδιο εφαρμογής του, με τη συγκεκριμένη πρόσκληση «Επιδεικτικά Βιοκλιματικά Σχολεία», ανέρχεται στα 25 εκατ. ευρώ.