Τετάρτη, 11 Νοεμβρίου 2009

Νηπιαγωγείο και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση


Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αποτελεί πλέον μία σημαντική θεματική ενότητα του Αναλυτικού προγράμματος και έχει μία δυναμική θέση σε όλες τις βαθμίδες της Εκπαίδευσης. Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ ο σκοπός της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλλουν στη γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής του. Έτσι τα παιδιά οδηγούνται στην αναγνώριση αξιών και στη διασαφήνιση εννοιών, στην ανάπτυξη και καλλιέργεια ψυχοκινητικών δεξιοτήτων και στάσεων καθώς και στη διαδικασία λήψης αποφάσεων γύρω από προβλήματα που αφορούν το περιβάλλον.
Ένας από τους βασικούς σκοπούς της Προσχολικής Εκπαίδευσης είναι το μικρό παιδί να έρθει σε επαφή με το περιβάλλον, ανθρωπογενές και φυσικό, να αντιληφθεί προβληματικές καταστάσεις και σύμφωνα με τις εμπειρίες του να βρίσκει τρόπους επίλυσης προβλημάτων και να υιοθετεί θετικές στάσεις και αξίες. Στο Νηπιαγωγείο πραγματοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και συνήθως η χρησιμοποιούμενη διδακτική μεθοδολογία είναι το σχέδιο εργασίας (project). Τα θέματα με τα οποία υλοποιούνται προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης στο Νηπιαγωγείο είναι προσιτά και αγαπητά στα παιδιά και η θεματολογία αυτή αντλείται από ερεθίσματα που δίνονται από το εγγύς περιβάλλον των παιδιών, που μπορεί να είναι η γειτονιά τους, το χωριό τους, το νησί τους, τα φυτά που ευδοκιμούν στον τόπο τους, οι κλιματολογικές συνθήκες που υπάρχουν, το νερό σε όλες τις μορφές τους, η διαχείριση των σκουπιδιών και πολλά άλλα. Η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση αναπτύσσει την υπευθυνότητα, την ενεργοποίηση και ευαισθητοποίηση των παιδιών σε ζητήματα περιβαλλοντικά αλλά ταυτόχρονα ενισχύει και τη συμμετοχή και συλλογικότητα, που είναι απαραίτητες για την προστασία του περιβάλλοντος και την ποιότητα ζωής.
Στις προσπάθειες για περιβαλλοντικά προγράμματα, που πραγματοποιούνται από τις σχολικές μονάδες των νησιών των Κυκλάδων συμβάλλει σημαντικά το περιοδικό «Οικοκυκλάδες» του τμήματος Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Α/θμιας Εκπαίδευσης του Ν. Κυκλάδων. Αποτελεί ένα ενημερωτικό εργαλείο και ένα μέσο διαλόγου για περιβαλλοντικά θέματα ανάμεσα σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και μέλη των τοπικών κοινωνιών των νησιών. Για τη νέα σχολική χρονιά, ευχόμαστε πολλές «περιβαλλοντικές» δράσεις και προγράμματα από τα Νηπιαγωγεία με την ευαισθητοποίηση, και τη συμμετοχή όλων των παιδιών για μια καλύτερη, ποιοτική, αναβαθμισμένη περιβαλλοντικά ζωή.


ΜΑΡΚΕΛΛΑ ΠΑΡΑΜΥΘΙΩΤΟΥ
Σχολική Σύμβουλος 48ης Περιφέρειας Προσχολικής Αγωγής Ν. Κυκλάδων

Δεν υπάρχουν σχόλια: