Παρασκευή, 24 Σεπτεμβρίου 2010

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου

Το Συμβούλιο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης της ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού επιθυμώντας να συνεισφέρει στη δημιουργία κινή-τρων για τα σχολεία, ανέλαβε την πρωτοβουλία για τη θεσμοθέτηση του Βραβείου Α-ειφόρου Σχολείου. Με στόχο οι μαθητές να αναπτύξουν συμπεριφορές που συνάδουν με την αειφόρο ανάπτυξη και να μειώνουν το οικολογικό τους αποτύπωμα, το Βρα-βείο Αειφόρου Σχολείου συμβάλλει στην υποστήριξη και στην ανάδειξη των προ-σπαθειών των σχολείων για στροφή προς την αειφορία.

Σε κάθε σχολείο, κάθε χρονιά οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές αναλαμβάνουν σημαντικές πρωτοβουλίες στο πεδίο του περιβάλλοντος, του πολιτισμού, της ανθρώ-πινης υγείας, της τέχνης κτλ. Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου το σχολείο να ενοποιήσει τις επιμέρους δράσεις στην κατεύθυνση της αειφορίας. Τα (σημαντικά) επιτεύγματα κάθε σχολείου μορφοποιούνται, κατευθύνονται και ενισχύονται στην κατεύθυνση ε-νός πιο «πράσινου», πιο φιλικού για τους μαθητές, πιο δημοκρατικού, πιο αποδοτικού σχολείου, ανοικτού στην τοπική κοινωνία και στα ρεύματα της καινοτομίας.

Το «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» είναι ένας διαγωνισμός μεταξύ σχολείων με στόχο το συνολικό «πρασίνισμα» του σχολείου. Κύρια επιδίωξη είναι η ενσωμάτωση της ιδέας της αειφορίας σε κάθε πλευρά της ζωής του σχολείου, δηλαδή στη διοίκηση, στη μαθησιακή διαδικασία, στη διαχείριση των κτηρίων, στις μετακινήσεις από και προς το σχολείο, στις σχέσεις του σχολείου με τη σχολική κοινότητα, στον τρόπο που καταναλώνεται η ενέργεια, το χαρτί κ.ά.
Ο διαγωνισμός απευθύνεται στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και της Δευτερο-βάθμιας εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία, Δημοτικά, Γυμνάσια-Λύκεια). Υπάρχει διαφορε-τικό βραβείο για νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια-λύκεια. Τα σχολεία διαγωνίζο-νται για καλύτερες επιδόσεις σε τρεις γενικούς τομείς:

Α. Τον παιδαγωγικό

Β. Τον κοινωνικό και οργανωτικό

Γ. Τον περιβαλλοντικό-τεχνικό-οικονομικό

Για κάθε ένα από τους τομείς αυτούς υπάρχουν συγκεκριμένοι «δείκτες» (κριτήρια), με τα οποία γίνεται η σύγκριση μεταξύ των σχολείων που συμμετέχουν στον διαγω-νισμό.

Η δήλωση συμμετοχής των σχολείων γίνεται ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα του Βραβείου (www.aeiforosxoleio.gr)μέχρι το τέλος Οκτωβρίου. Στη συνέχεια τα σχολεία αναπτύσσουν τις δράσεις τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς με στόχο να ανταποκριθούν σε όσο το δυνατόν περισσότερους δείκτες, και προς το τέλος Μαΐου εισάγουν τα στοιχεία-αποδείξεις των δράσεων στην ιστοσελίδα του Βραβείου. Το σχολείο υιοθετεί την «συνολική σχολική προσέγγιση» δηλαδή τη συμμετοχή ό-λης της σχολικής κοινότητας στην κοινή προσπάθεια (Διεύθυνση, εκπαιδευτικοί, γο-νείς, βοηθητικό προσωπικό του σχολείου, Τοπική Αυτοδιοίκηση, συνεργαζόμενοι φο-ρείς και πρόσωπα).

Τα έπαθλα είναι: 1.000€ για τα νηπιαγωγεία, 3.500€ για τα δημοτικά και 4.500€ για γυμνάσια-λύκεια, ενώ απονέμονται και διακρίσεις. Ότι χρειάζεται να γνωρίζουν ο Διευθυντής και οι εκπαιδευτικοί σχετικά με τον διαγωνισμό είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Βραβείου www.aeiforosxoleio.gr. Τα σχολεία συμμετέχουν στον διαγω-νισμό «Βραβείο Αειφόρου Σχολείου» προαιρετικά.

Το Βραβείο Αειφόρου Σχολείου τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας Δια Βί-ου Μάθησης και Θρησκευμάτων.

Για περισσότερες πληροφορίες και απαντήσεις σε ερωτήματα απευθύνετε μήνυμα στο kalariv1@sch.gr ή τηλεφωνήστε στην ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού τηλ. 210 3225245 (εσωτ. 1)

Δεν υπάρχουν σχόλια: